จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,791.111,303.0053.3 %5.0462.22372.6919.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,868.5320,388.40-71.8 %0.066.190.9598.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,179.198,504.2047.4 %5.098.13643.21-555.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,633.235,855.82-61.2 %0.0519.2892.1582.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,341.572,679.0019.8 %5.0369.4446.7987.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส11,470.0011,100.003.2 %1.52,668.08863.5567.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ4,164.98825.0080.2 %5.0205.65113.4644.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ4,180.4076.0098.2 %5.0181.48108.6140.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ4,137.7513.0099.7 %5.0160.3882.9948.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ6,935.60482.0093.1 %5.0201.2240.8079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ4,136.69429.0089.6 %5.0286.04106.6262.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร4,053.66481.0088.1 %5.0313.1698.0268.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง4,137.38452.0089.1 %5.0362.7644.1387.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,834.01194.0094.9 %5.0414.7438.8890.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,495.331,167.0074.0 %5.0406.63119.0370.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี4,197.51475.0088.7 %5.0252.0083.4666.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ994.5213.0098.7 %5.0222.4956.5774.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง4,145.02358.0091.4 %5.0187.70104.6744.2 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,833.0925,705.73-161.4 %0.01,158.72496.2757.2 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ10,676.5916,140.01-51.2 %0.0739.10146.3080.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,347.126,420.00-91.8 %0.0633.37528.2016.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,949.561.00100.0 %5.0333.22164.3550.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,849.05563.0080.2 %5.0421.7594.9177.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,693.41722.0073.2 %5.0500.83332.5033.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส3,087.301,033.6066.5 %5.0519.2257.7088.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,566.231,152.0067.7 %5.0728.45501.9531.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส7,123.571,022.2085.7 %5.0699.93701.80-0.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,373.292,431.0044.4 %5.01,051.72759.0327.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส1,998.252,498.00-25.0 %0.0459.25431.696.0 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,439.503,030.0031.7 %5.01,165.832,357.09-102.2 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,562.041,463.7058.9 %5.0728.45380.0047.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,684.2612,124.89-25.2 %0.01,298.93490.3062.3 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส88,230.88113,509.84-28.7 %0.0644.291,843.75-186.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,501.281,671.0052.3 %5.0747.46396.1547.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,165.794,963.0055.6 %5.067.5871.61-6.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,561.031,211.0066.0 %5.0728.4522.6996.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส3,042.31796.0073.8 %5.0519.2751.4190.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส28,376.473,246.0088.6 %5.010,730.86200.5198.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส14,955.2726,286.00-75.8 %0.03,504.782,889.6417.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,646.174,816.5114.7 %5.01,508.101,209.6619.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส7,527.582,098.0072.1 %5.0804.52261.8367.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,270.929,578.00-81.7 %0.01,241.88156.9587.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส8,011.21422.0094.7 %5.0747.46356.2552.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส5,134.154,515.0012.1 %5.0956.640.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,440.432,777.0037.5 %5.0880.58309.2764.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส5,274.122,161.0059.0 %5.01,394.01295.2278.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส3,116.232,487.0020.2 %5.0538.2960.5388.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส11,853.736,360.0046.3 %5.0508.17420.3817.3 %5.0
รจจ.นราธิวาส 45,331.9531,054.2831.5 %5.0755.07167.0077.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,260.082,057.0036.9 %5.0595.34191.4867.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,667.855,094.00-9.1 %0.01,108.77380.9565.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,418.222,619.0023.4 %5.0652.38178.6072.6 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,270.464,806.5623.3 %5.01,241.85228.0081.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,906.631,895.0061.4 %5.01,260.90400.9768.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,610.794,706.69-2.1 %0.0899.59585.7534.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)68,862.526,274.0290.9 %5.02,574.08447.8982.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 39,631.827,006.1727.3 %5.0965.67849.4512.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 197,153.0712,237.5587.4 %5.01,200.49478.0360.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 243,380.3712,025.2672.3 %5.01,850.031,295.8030.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,374.203,130.00-127.8 %0.0307.69450.67-46.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส27,360.688,718.0068.1 %5.0776.27490.1536.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก102,506.2914,803.0085.6 %5.0864.72321.4462.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส12,811.8917,724.00-38.3 %0.01,907.181,852.502.9 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,319.232,262.5031.8 %5.0671.40310.6553.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,780.431,800.0035.3 %5.0405.19118.5270.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส54,935.4514,593.0073.4 %5.06,318.026,156.002.6 %1.0
รวม 874,569 468,806 46.40 % 67,693 33,909 49.91 %