จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,856.21381.0086.7 %5.0380.94324.3414.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 7,287.1814,138.78-94.0 %0.044.52159.16-257.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,334.834,681.20-40.4 %0.0350.27173.3850.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,441.061,652.0052.0 %5.0609.13119.7880.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ6,915.604,405.0036.3 %5.01,293.71833.3335.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,467.34515.0088.5 %5.0418.9737.8591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,255.48494.0088.4 %5.0251.3171.9571.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,638.16685.0085.2 %5.0393.05139.2164.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,443.53479.0089.2 %5.0551.2754.3190.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,300.12639.0085.1 %5.0258.0855.5878.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,237.57255.0094.0 %5.0338.92105.3768.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,272.70295.0093.1 %5.0220.7673.1566.9 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ7,398.219,040.63-22.2 %0.0849.12364.8057.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ5,061.725,384.00-6.4 %0.0875.36552.7236.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,587.48757.0070.7 %5.0399.96223.4344.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,777.382,032.0046.2 %5.0875.36301.5065.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,355.441,137.0066.1 %5.0590.12431.8526.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ3,090.24710.0077.0 %5.0476.02482.25-1.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,746.59695.0081.4 %5.0742.25589.0020.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,632.671,275.7121.9 %5.0381.97343.0510.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,725.371,974.0058.2 %5.01,084.53458.5257.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,668.431,438.0060.8 %5.0685.20140.1379.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,868.326,670.60-13.7 %0.0856.34519.7839.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,825.301,286.0073.3 %5.0666.18547.8217.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,548.03483.0086.4 %5.0666.1886.3687.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,101.14416.0086.6 %5.0514.05238.8453.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,583.363,500.002.3 %1.0647.17333.4548.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ16,060.008,373.0047.9 %5.05,020.85782.8084.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ9,381.732,867.0069.4 %5.01,122.57807.5028.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,734.822,867.0050.0 %5.01,521.90201.4086.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,768.622,867.0023.9 %5.0685.20333.4551.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ11,369.47436.0096.2 %5.0514.05334.7534.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,565.321,677.0053.0 %5.0647.17591.858.5 %4.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,232.672,955.0043.5 %5.0856.34454.8646.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ5,708.921,060.0081.4 %5.0837.33308.7563.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ3,068.171,256.0059.1 %5.0476.0284.4982.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,789.502,365.0079.9 %5.0938.63699.6725.5 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 44,733.3531,509.2429.6 %5.0787.94492.9537.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ4,002.831,026.0074.4 %5.0437.99147.2366.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,865.062,770.3228.3 %5.0609.13294.5051.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,715.74691.7087.9 %5.01,407.81126.4991.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,525.453,035.0013.9 %5.0628.15201.2568.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,326.951,511.2465.1 %5.0932.41402.8056.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,553.122,140.8839.7 %5.0647.17550.0615.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ157,505.8013,804.8991.2 %5.01,638.051,243.6524.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,824.753,254.0058.4 %5.0296.75266.0010.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา63,124.496,088.7590.4 %5.0751.08495.9034.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ82,303.322,867.0096.5 %5.0612.83402.8034.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ11,381.8417,891.00-57.2 %0.01,513.091,295.6514.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,598.32721.0080.0 %5.0628.15445.6429.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,993.031,677.0044.0 %5.0437.99495.90-13.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ17,627.3911,442.0035.1 %5.03,759.063,324.4611.6 %5.0
รวม 606,180 192,572 68.23 % 43,128 22,546 47.72 %