จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,007.12837.0072.2 %5.0249.7563.3674.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี4,118.664,227.96-2.7 %0.0382.8385.5077.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,733.891,207.0067.7 %5.0496.960.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี8,298.647,477.939.9 %4.51,523.82631.2458.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี5,695.081,054.0081.5 %5.0176.2341.8076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,648.031,495.0067.8 %5.0197.9195.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี5,643.85641.0088.6 %5.0172.5938.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน4,568.87770.0083.1 %5.0176.6365.4762.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,531.00471.0089.6 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,633.39483.0089.6 %5.0145.6438.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,798.572,188.0042.4 %5.0539.17654.85-21.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,478.822,027.0054.7 %5.0782.16393.1749.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,609.831,757.0051.3 %5.0458.93290.3836.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี3,184.211,341.0057.9 %5.0306.80247.7119.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,801.282,250.0053.1 %5.0896.29680.5524.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,794.534,134.10-130.4 %0.0328.56264.7519.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,720.943,500.0025.9 %5.0858.23486.4043.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี12,633.2912,635.66-0.0 %0.01,257.56109.4191.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,858.622,301.0040.4 %5.0554.01389.5029.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,315.401,235.0062.7 %5.0477.9459.6587.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี3,288.29378.0088.5 %5.0344.8348.5985.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,955.723,271.0017.3 %5.0530.57133.5774.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,331.315,713.30-7.2 %0.01,086.421,653.31-52.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,840.095,343.0021.9 %5.01,485.79140.0690.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,016.282,443.0039.2 %5.0361.30155.1257.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี7,931.439,976.99-25.8 %0.01,190.45116.3190.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี12,165.741,399.0088.5 %5.0386.84319.1717.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี4,286.003,465.1519.2 %5.0706.13417.8640.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,606.662,422.00-50.7 %0.0582.59163.4072.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,504.861,653.62-9.9 %0.0592.04533.0410.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี4,948.674,758.293.8 %1.5420.8639.7690.6 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,777.111,922.0049.1 %5.0515.97290.4543.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 57,562.6847,243.6517.9 %5.0697.60955.58-37.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,565.861,358.0061.9 %5.0268.77128.0652.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,716.761,689.0054.6 %5.0477.94241.7649.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,381.111,345.0060.2 %5.0297.02230.6422.3 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี4,196.293,813.069.1 %4.5611.05312.2048.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี5,141.113,807.5625.9 %5.0611.05134.4478.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,464.242,031.0076.0 %5.02,246.43405.1582.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)17,733.005,722.7167.7 %5.02,500.92236.3090.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี9,524.338,507.6110.7 %5.0765.30350.1554.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี3,000.013,101.00-3.4 %0.0242.06251.65-4.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี50,152.6824,320.2651.5 %5.0851.63588.7030.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 232,146.5112,984.0059.6 %5.0417.34283.7732.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี62,614.3722,532.0064.0 %5.0554.02886.91-60.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี20,586.3919,256.006.5 %3.0394.431,238.90-214.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี17,082.6913,328.0022.0 %5.0358.35278.4622.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี11,726.8814,707.10-25.4 %0.01,030.92762.6126.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,688.192,280.0038.2 %5.0482.09412.9214.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี5,238.51781.0085.1 %5.0306.80256.3916.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี41,450.2210,062.2075.7 %5.02,555.584,734.34-85.3 %0.0
รวม 515,698 293,647 43.06 % 34,010 21,402 37.07 %