จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี3,439.69833.0075.8 %5.0439.7845.6589.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี13,822.535,549.7059.9 %5.068.7869.48-1.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี6,636.197,505.67-13.1 %0.0820.1059.8092.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,239.811,671.0048.4 %5.0369.4488.8276.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 545,754.6632,876.4928.1 %5.09,801.22430.4695.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,097.29365.1592.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 222,778.5214,318.7637.1 %5.03,586.24574.8884.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 326,224.7633,490.80-27.7 %0.04,267.15638.4685.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,152.561,775.0057.3 %5.0392.5853.0486.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,461.261.00100.0 %5.0423.6557.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ5,016.841,431.0071.5 %5.01,121.9295.0091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 14,236.562,206.0047.9 %5.0366.880.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 27,306.721,250.8082.9 %5.0377.0347.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง681.30222.0067.4 %5.0346.210.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.7038.7886.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0285.37111.4061.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง4,773.861,411.0070.4 %5.0291.1061.5378.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,884.58632.0092.9 %5.0352.2950.2785.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,263.93582.0086.4 %5.0313.04148.3952.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,899.481,555.0073.6 %5.0396.96107.0573.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,804.871,299.0073.0 %5.0315.6159.2881.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,438.341,364.0081.7 %5.0222.9554.0375.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,652.9011,652.48-106.1 %0.02,025.74637.4568.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,684.463,429.0026.8 %5.01,027.87547.8146.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,203.7910,497.50-28.0 %0.02,170.07767.6464.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี6,412.294,834.0024.6 %5.01,314.52106.6591.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี6,312.992,173.0065.6 %5.0837.17318.9661.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ25,360.904,346.4018.9 %5.01,032.59226.2178.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,188.541,189.0062.7 %5.0610.93100.5483.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 918,028.4579,789.00-342.6 %0.05,524.444,765.9513.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,894.511,911.0050.9 %5.01,495.34139.6590.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,377.7419,353.00-473.0 %0.0460.88139.1869.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,674.632,430.0048.0 %5.01,067.311,023.184.1 %2.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,820.301.00100.0 %5.01,784.900.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,070.684,140.00-99.9 %0.0448.850.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,979.464,197.0015.7 %5.01,162.39346.3370.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,703.723,826.00-3.3 %0.0461.021.0099.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,433.613,372.0037.9 %5.01,364.4836.5797.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี19,133.3629,559.00-54.5 %0.01,885.00938.1550.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 21,786.5213,700.1637.1 %5.03,465.325,092.00-46.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,616.409,004.00-36.1 %0.01,583.641,002.2536.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,090.732,135.5347.8 %5.0801.05230.8171.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)5,773.791.00100.0 %5.01,705.940.9099.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,153.431.00100.0 %5.02,637.28834.4868.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี4,228.8312,398.77-193.2 %0.0820.1043.2594.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,979.881.00100.0 %5.0596.09248.4358.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,300.7210,218.00-62.2 %0.01,274.54444.3265.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,990.1032,147.50-436.7 %0.01,312.24176.7286.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี5,109.265,583.00-9.3 %0.0926.29272.7270.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี4,150.031.00100.0 %5.0603.080.9599.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี8,880.4124,134.02-171.8 %0.01,897.05160.3891.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,332.223,594.0017.0 %5.01,067.31328.2069.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีไม่ครบ7,414.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ20.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,549.5610,674.30-41.4 %0.01,980.08135.8593.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,393.421.00100.0 %5.0839.120.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 91,476.8216,774.0081.7 %5.0759.91287.6662.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี18,470.0710,207.0044.7 %5.0812.30107.4386.8 %5.0
รจก.ชลบุรี 258,722.45236,084.028.8 %4.02,265.691,650.9427.1 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา727,503.19103,563.2485.8 %5.06,558.392,230.5066.0 %5.0
ทสญ.ชลบุรี 51,576.6632,694.0036.6 %5.0747.58188.1074.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 216,185.7414,623.169.7 %4.52,071.241,348.1334.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,382.521,021.0069.8 %5.0477.8149.9989.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,857.9610,459.08-52.5 %0.01,797.45369.8879.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี21,481.3622,800.00-6.1 %0.01,505.92237.1084.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,483.604,646.00-3.6 %0.01,040.80205.2080.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี9,858.9214,155.56-43.6 %0.01,846.97228.9787.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี7,177.166,422.4310.5 %5.0729.22111.7084.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ครบ5,044.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ132.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)19,281.4111,912.5838.2 %5.0940.76272.1871.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 166,921.3317,017.5574.6 %5.0924.5573.2392.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 222,636.087,393.1767.3 %5.01,160.24101.4291.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 314,465.7410,070.2630.4 %5.0623.2749.3392.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี32,335.787,531.6476.7 %5.0169.5447.5072.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีไม่ครบ5,475.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ43.22ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีไม่ครบ31,448.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ203.26ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไม่ครบ26,808.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ88.82ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี91,141.3131,078.0065.9 %5.0498.6137.1392.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี25,378.4529,213.44-15.1 %0.0834.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)26,476.411.00100.0 %5.0570.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี34,511.7337,018.77-7.3 %0.01,913.351,298.4332.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี11,951.338,510.0028.8 %5.03,489.591,872.2946.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี27,268.2538,634.00-41.7 %0.0542.3328.2994.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,717.782,013.0045.9 %5.01,995.83320.0384.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี22,427.5321,592.003.7 %1.5848.3494.2688.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,888.266,316.268.3 %4.01,029.28607.4641.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)ไม่ครบ19,919.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ44.55ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 36,177.785,786.266.3 %3.01,449.51138.6590.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,574.346,093.05-9.3 %0.01,111.0125.8797.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี2,908.242,177.0025.1 %5.0485.41471.522.9 %1.0
ตำรวจภูธรภาค 243,058.3442,347.991.6 %0.510,259.366,257.9039.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี62,594.9229,658.3552.6 %5.08,626.978,490.801.6 %0.5
รวม 2,143,976 1,208,082 43.65 % 133,034 49,429 62.84 %