จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,738.621,146.0058.2 %5.0144.261.9598.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,484.304,427.0047.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,995.7711,124.60-85.5 %0.0129.880.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,425.9981.0097.6 %5.0655.50157.7375.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,082.502,466.0039.6 %5.0622.7193.3485.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง39,901.2936,326.009.0 %4.53,189.871,325.5058.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4030.4588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,552.61897.0080.3 %5.0225.3258.8773.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง5,048.411,394.0072.4 %5.0233.9453.2677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,750.121,781.0052.5 %5.0347.73160.8253.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,940.79647.0083.6 %5.0137.8859.9256.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,476.78757.0083.1 %5.0223.101.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,819.451,659.4965.6 %5.0389.13122.0368.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา449.74572.00-27.2 %0.0311.9138.2987.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,265.841,033.0075.8 %5.0139.8256.1959.8 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด10,561.128,236.5022.0 %5.01,715.13111.8193.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 15,025.432,638.0047.5 %5.02,024.98560.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,860.702,216.0022.5 %5.0708.14451.2536.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,859.192,100.0045.6 %5.0419.53156.2062.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,247.332,942.0030.7 %5.0906.17382.8257.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,623.991,410.0069.5 %5.0603.62103.0082.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,809.491,503.0060.5 %5.0641.72434.1532.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,476.884,781.9626.2 %5.01,285.901,493.46-16.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,465.4915,468.55-246.4 %0.0837.53483.3242.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,508.4936.0899.3 %5.01,667.84158.6290.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง23,864.842,500.0089.5 %5.08,457.30536.5893.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,105.231,586.0061.4 %5.0449.151.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง104,250.3018,097.5982.6 %5.038,309.55523.2298.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,642.344,058.0012.6 %5.0907.95235.2274.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง2,913.081,314.0054.9 %5.0375.5054.9185.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,255.3817.0099.5 %5.0546.64137.4274.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง60,258.5911,544.0080.8 %5.024,838.011,633.7593.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง14,022.366,560.0053.2 %5.01,391.67141.2689.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,814.541,980.0048.1 %5.0497.11298.8039.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,247.1614,401.03-130.5 %0.01,477.53192.7587.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง31,075.803,485.0088.8 %5.011,214.62180.5098.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,279.842,709.0048.7 %5.0907.9559.5693.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,660.825,342.0030.3 %5.01,155.16260.7377.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,973.004,085.4917.8 %5.0868.1346.2394.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง66,188.1522,850.0065.5 %5.0850.40104.1587.8 %5.0
สพ.ระยอง117,499.8513,710.0088.3 %5.0389.05153.5760.5 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,895.521,516.0047.6 %5.0413.50194.4253.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง6,147.931,271.9079.3 %5.01,174.17404.3065.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,489.783,414.002.2 %1.0755.82232.5169.2 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,365.2015,168.00-62.0 %0.01,497.44805.4446.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง4,347.221,710.0060.7 %5.0622.71210.7066.2 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,519.095,806.59-65.0 %0.0503.26188.0762.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก4,206.365,191.39-23.4 %0.0816.7963.0092.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 19,688.7114,705.47-51.8 %0.01,524.62185.8187.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 244,595.3611,757.0073.6 %5.01,114.26446.8359.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบ3,429.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง69,065.1274,260.00-7.5 %0.01,217.321,620.44-33.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด66,284.7222,701.0065.8 %5.0563.46245.8656.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย34,979.6819,560.0044.1 %5.0808.361.0099.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง22,574.9720,280.0010.2 %5.0633.77206.3967.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง34,111.858,704.0074.5 %5.0582.7621.5396.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,719.4631,270.81-365.4 %0.01,549.171,227.9520.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,473.225,528.00-23.6 %0.01,003.03170.3883.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง603.641,047.00-73.4 %0.0394.52225.8142.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยองไม่ครบ2,701.48ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,517.25ประเมินไม่ได้0.0
รวม 934,489 463,773 50.37 % 125,506 17,505 86.05 %