จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 779,878.7033,600.0057.9 %5.0286.36158.6544.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,885.301.00100.0 %5.0456.8997.7278.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี10,716.617,429.0030.7 %5.068.5956.7217.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54110.6042.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,908.702,464.0015.3 %5.0647.052.9299.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี4,075.992,169.0046.8 %5.0609.0283.2086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี35,472.4015,856.0055.3 %5.02,814.88857.2069.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,619.831,731.0062.5 %5.0261.6450.8880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,583.23865.0075.9 %5.0223.730.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,195.27446.0089.4 %5.0286.9072.0174.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์4,248.93582.0086.3 %5.0189.4669.4563.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม4,186.51314.0092.5 %5.0157.6447.4169.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน4,237.37443.0089.5 %5.0306.6180.1573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,823.50536.0088.9 %5.0350.1793.5073.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,999.58617.0084.6 %5.0399.2779.1680.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม4,095.62943.0077.0 %5.0253.2381.3467.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ4,037.08401.0090.1 %5.0215.6870.0267.5 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,502.237,164.134.5 %2.01,209.99430.1764.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี4,029.343,069.5923.8 %5.0932.29503.3746.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,821.85828.0070.7 %5.0467.42190.9759.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,823.451,306.2053.7 %5.0325.63342.02-5.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,329.692,737.0036.8 %5.0970.32244.2474.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,390.531,777.0047.6 %5.0704.10127.2881.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี3,260.272,270.0030.4 %5.0647.05285.6755.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,482.573,011.0032.8 %5.01,122.45404.9963.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,151.004,485.50-8.1 %0.0989.3488.1791.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,305.553,545.0033.2 %5.01,362.4843.2596.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,858.522,150.0044.3 %5.0875.2494.0289.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี7,826.4210,943.56-39.8 %0.01,616.871,151.2328.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,838.581,681.0056.2 %5.0818.20499.4639.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,484.811,481.0057.5 %5.0818.2047.6994.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี3,140.86744.0076.3 %5.0609.02223.1263.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี4,052.654,189.70-3.4 %0.0933.57167.6282.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ15,372.0827,723.00-80.3 %0.02,225.381,600.0028.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,800.617,521.00-56.7 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี4,235.871,698.0059.9 %5.0742.1388.6988.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,534.7310,768.03-137.5 %0.01,160.48242.4779.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,728.583,572.0024.5 %5.0647.05257.0660.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,976.823,893.002.1 %1.0913.17210.1877.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,922.221,849.0068.8 %5.0894.2696.4389.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,899.323,188.0034.9 %5.01,255.56144.5088.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,268.512,602.0020.4 %5.0628.040.9599.8 %5.0
สพ.จันทบุรี11,986.488,335.0030.5 %5.0407.61139.6565.7 %5.0
รจจ.จันทบุรี 61,814.2177,057.00-24.7 %0.0925.29544.6541.1 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 16,337.7415,136.957.3 %3.5520.00132.5374.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,788.163,515.00-26.1 %0.0532.9661.9488.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,318.233,267.0024.3 %5.01,009.63908.4110.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,385.222,288.0032.4 %5.0647.0584.4187.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,437.333,506.0035.5 %5.0875.24210.9675.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี5,266.683,457.0034.4 %5.01,084.42245.7577.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,200.473,187.500.4 %0.5628.04315.0049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)7,099.836,372.9610.2 %5.01,954.8886.9295.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 115,023.0511,754.1621.8 %5.01,270.2728.5097.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 215,605.839,875.6536.7 %5.01,509.910.9599.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,246.885,127.63-20.7 %0.0353.87176.5750.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี72,995.2034,016.0053.4 %5.01,431.74490.2065.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี24,008.988,498.0064.6 %5.0715.4657.0092.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม28,492.178,000.0071.9 %5.0674.79124.9881.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว23,535.3311,639.0050.5 %5.0752.57167.6177.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี46,679.2627,873.0040.3 %5.01,746.32928.3446.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,066.672,703.0011.9 %5.0704.1049.3793.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,995.241,027.0065.7 %5.0551.97165.6270.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี71,794.1219,213.2873.2 %5.022,210.554,129.6081.4 %5.0
รวม 728,079 448,443 38.41 % 72,237 18,621 74.22 %