จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,127.88474.0084.8 %5.0351.750.9599.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด20,464.3511,373.8644.4 %5.044.0932.7525.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,901.258,278.50-68.9 %0.069.3264.846.5 %3.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด3,112.251,753.0043.7 %5.0520.1945.1791.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,681.471,126.0075.9 %5.0494.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,939.4214,864.006.7 %3.01,813.28482.6073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,626.471.00100.0 %5.0238.7020.9691.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,149.60518.0087.5 %5.0292.9196.5767.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง4,116.95457.0088.9 %5.0222.7143.1080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,904.75505.0087.1 %5.0150.7254.4663.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร4,173.48417.0090.0 %5.0331.2554.1583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,527.32508.0088.8 %5.0204.58117.2542.7 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่10,821.5816,660.99-54.0 %0.02,049.87534.7673.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,086.853,873.265.2 %2.51,017.15844.5517.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,734.04428.0084.3 %5.0320.850.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,935.471,768.0055.1 %5.0558.2264.6788.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด3,275.691,652.0049.6 %5.0824.45176.8078.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,360.011,081.0067.8 %5.0577.240.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,642.841,292.0064.5 %5.0710.35400.2543.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,428.651,704.0068.6 %5.01,033.62935.189.5 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,726.223,696.00-114.1 %0.0392.40106.1373.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,824.131,396.0063.5 %5.0938.54337.1964.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,200.232,984.106.8 %3.0506.33144.1171.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด15,108.8611,161.8326.1 %5.01,014.61609.1040.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,739.671,647.005.3 %2.5805.43235.8070.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,389.66459.0086.5 %5.0634.290.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด3,233.64862.0073.3 %5.0444.13102.8476.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,573.623,900.09-9.1 %0.0691.33132.3380.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,785.7530,599.00-539.4 %0.01,033.62458.5055.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,755.127,178.00-309.0 %0.0629.76475.0024.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด2,962.891,204.0059.4 %5.0463.140.9599.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,946.624,965.26-25.8 %0.0660.3457.6491.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,222.211,785.0044.6 %5.0520.19338.1035.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,600.691,278.0064.5 %5.0704.05192.3472.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด4,160.721,369.0067.1 %5.0437.37143.7167.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,252.471,371.0057.8 %5.0526.2522.0495.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด677.032,565.00-278.9 %0.0317.480.9599.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,310.052,793.0015.6 %5.0625.97167.2273.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 554,396.5039,837.2692.8 %5.0547.041,029.87-88.3 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 4,218.236,336.00-50.2 %0.0171.0888.3548.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,719.09751.0072.4 %5.0368.06106.0671.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,386.723,583.0033.5 %5.01,147.72269.6076.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,296.121,489.0054.8 %5.0596.2581.3686.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด3,802.503,365.0011.5 %5.0783.78181.2176.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,264.581,723.0047.2 %5.0710.35191.9973.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,343.342,994.2031.1 %5.0380.73198.6947.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,485.12102.8099.1 %5.01,332.200.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด130,816.3717,635.0386.5 %5.01,008.79749.0125.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,746.3110,112.0051.3 %5.0587.150.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่11,485.765,389.0053.1 %5.0556.4248.7291.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด8,026.9019,861.91-147.4 %0.01,353.491,062.8221.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,421.452,512.4026.6 %5.0491.25286.1141.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,526.021,296.5248.7 %5.0224.7985.2562.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 19,794.1715,653.0020.9 %5.03,714.315,715.01-53.9 %0.0
รวม 972,209 282,589 70.93 % 37,144 17,593 52.64 %