จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา1,020.38476.0053.4 %5.0525.70177.9666.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,472.323,172.508.6 %4.0452.2490.0580.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,846.474,182.00-8.7 %0.0715.860.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา2,945.906,709.17-127.7 %0.0563.730.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา22,264.8024,309.11-9.2 %0.04,481.02706.6184.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง5,486.141,604.0070.8 %5.0335.47197.7341.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,692.48840.0082.1 %5.0215.09116.3945.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,838.081,029.0078.7 %5.0330.71105.7468.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,563.10747.0083.6 %5.0369.12116.9568.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,855.341,177.0075.8 %5.0257.9117.1593.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,774.501,187.0075.1 %5.0190.6552.6972.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,660.661,295.0072.2 %5.0265.64118.0455.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น4,417.02642.0085.5 %5.0219.7851.3376.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน503.43277.0045.0 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ600.01248.0058.7 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,717.864,264.009.6 %4.51,058.141,180.62-11.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,343.102,782.0035.9 %5.01,058.14669.9536.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,616.602,997.0017.1 %5.0676.8243.7593.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,051.701,577.0048.3 %5.0601.76187.0868.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,686.863,807.0018.8 %5.0867.981,411.70-62.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,783.344,926.6014.8 %5.01,890.57505.4973.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,224.423,262.00-46.6 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,579.374,351.00-21.6 %0.0658.84643.162.4 %1.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา5,015.526,783.00-35.2 %0.01,172.77308.9173.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา6,739.9813,539.00-100.9 %0.01,594.53336.8878.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,479.182,945.00-99.1 %0.0479.47132.2472.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,656.121,115.0069.5 %5.0734.870.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,258.842,394.0026.5 %5.0544.7148.2291.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,452.234,882.00-9.7 %0.0906.02155.6182.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,516.850.00100.0 %5.01,400.431,147.4718.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา7,849.265,784.0026.3 %5.01,077.16113.0589.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,770.101,506.0060.1 %5.0734.87139.2481.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,905.5017,597.04-198.0 %0.01,419.4552.7796.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,639.0445,227.00-2,659.4 %0.0754.41352.6253.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,506.593,534.0035.8 %5.0906.02249.3672.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,301.971,218.0063.1 %5.0696.8470.3489.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,517.693,991.0027.7 %5.01,119.97112.8889.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,541.554,158.00-17.4 %0.0677.820.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา12,226.832,928.0076.1 %5.0734.8795.0087.1 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 87,520.9365,707.9124.9 %5.01,210.70192.8784.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,976.931,369.0065.6 %5.0449.632.4599.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,114.476,003.7215.6 %5.01,149.00202.3782.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,528.132,251.0050.3 %5.0772.90145.5081.2 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา10,515.2022,917.82-117.9 %0.01,723.23745.4756.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,838.502,739.0028.6 %5.0444.0735.3092.1 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,821.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5704.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 127,192.4315,176.0044.2 %5.0949.99277.5170.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 221,842.818,408.7161.5 %5.01,650.8433.4898.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)9,772.767,902.0019.1 %5.01,955.69167.4691.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,775.902,428.1035.7 %5.0321.9464.6079.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 32,376.6114,220.0056.1 %5.0858.5032.2096.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราไม่ครบ29,144.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ175.71ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา31,454.5020,120.0036.0 %5.0770.24950.00-23.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา22,749.4113,151.9042.2 %5.0673.13938.20-39.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา18,604.6811,134.0040.2 %5.0653.8554.3691.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง46,859.4020,232.0056.8 %5.0655.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม28,741.8425,671.4010.7 %5.0747.73176.9076.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา9,270.5325,445.00-174.5 %0.01,740.23769.8655.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,950.194,998.00-26.5 %0.0815.67656.8719.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา3,138.98854.0072.8 %5.0506.68298.4841.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา16,497.5214,292.0013.4 %5.03,297.357,248.19-119.8 %0.0
รวม 572,526 478,484 16.43 % 51,580 22,704 55.98 %