จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก3,019.361,032.0065.8 %5.0347.1047.5086.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก12,913.754,406.3965.9 %5.0803.4852.4893.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,654.7054.0098.5 %5.0518.20141.1272.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก14,507.8313,560.006.5 %3.01,666.04322.7280.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา5,034.541,004.0080.1 %5.0237.45112.4352.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,973.591,121.0077.5 %5.0266.0854.9479.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,749.56496.0089.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4861.5375.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,792.414,783.92-26.1 %0.0632.25442.2030.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก5,088.891,206.0076.3 %5.0298.6159.8580.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,563.942,129.0053.4 %5.0879.55436.3750.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,361.032,608.0040.2 %5.0556.27111.7879.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,690.061,818.0050.7 %5.0461.19218.9452.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก13,210.222,964.0077.6 %5.0955.61668.7830.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก2,097.824,890.60-133.1 %0.0428.03161.7062.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,898.643,737.2823.7 %5.0974.63255.7373.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก4,008.703,076.3223.3 %5.0670.37184.3472.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก8,018.9010,655.44-32.9 %0.01,621.17110.1993.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,830.112,042.0046.7 %5.0651.35275.0657.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,663.541,398.0061.8 %5.0594.310.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,267.58922.0071.8 %5.0442.18374.3115.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,899.622,362.0039.4 %5.0670.37147.2778.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก5,520.1517,922.00-224.7 %0.01,183.801,640.67-38.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,542.926,380.00-15.1 %0.01,354.95433.7768.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,806.711,667.0065.3 %5.01,050.69161.2884.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก9,348.2814,992.98-60.4 %0.01,906.4197.3794.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,521.371,463.0058.5 %5.0499.23138.4272.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,894.662,786.0028.5 %5.0670.37134.6479.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,779.531,963.0048.1 %5.0632.345.1599.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก7,317.862,478.0066.1 %5.0841.51221.6373.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก4,037.873,559.0011.9 %5.0337.4158.9482.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,702.432,892.0021.9 %5.0594.31178.6869.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก691,567.0020,775.0097.0 %5.05,744.641,325.1576.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,935.921,893.0035.5 %5.0328.08109.8066.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,728.011,666.0055.3 %5.0556.27142.4274.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,068.972,079.0032.3 %5.0423.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก5,361.425,419.28-1.1 %0.0765.4196.7487.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก4,845.601,591.0067.2 %5.0860.53403.1853.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,531.812,633.0025.4 %5.0518.24201.0961.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก32,983.5213,741.3958.3 %5.01,187.03239.6079.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก432.595,413.46-1,151.4 %0.0249.41147.0041.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก70,121.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,146.78308.0973.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก55,570.4510,839.0080.5 %5.0469.0754.1588.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,919.1118,781.09-110.6 %0.01,256.301,192.245.1 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,586.582,705.0024.6 %5.0594.31213.4864.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,676.931,100.0058.9 %5.0366.11184.5549.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก39,624.1712,470.1168.5 %5.02,351.886,147.31-161.4 %0.0
รวม 1,027,549 223,475 78.25 % 38,795 18,075 53.41 %