จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,887.68771.0073.3 %5.0478.09142.5070.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว10,374.715,913.0043.0 %5.066.490.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 4,172.68446.0089.3 %5.021.530.9595.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,597.361,829.0049.2 %5.0725.3141.1494.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,221.741,659.0048.5 %5.0592.18109.2581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว11,335.465,296.4453.3 %5.01,676.10533.5968.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว5,047.321,237.0075.5 %5.0307.1937.7187.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,332.32403.0090.7 %5.0305.2676.7674.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา4,214.63758.0082.0 %5.0425.9174.6382.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,372.43855.0080.4 %5.0257.3776.1570.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,323.07778.0082.0 %5.0333.2649.5085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,605.441,547.0066.4 %5.0405.9364.2084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์4,226.95151.0096.4 %5.0239.1152.3478.1 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบ32,933.33ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ885.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,701.402,711.0042.3 %5.01,143.651,331.16-16.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,407.70538.0084.2 %5.0459.07185.7259.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ7,190.742,234.4068.9 %5.0699.8264.3490.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,354.041,778.0059.2 %5.01,010.54462.0654.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,571.941,376.0061.5 %5.0687.27143.3479.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,197.412,061.7935.5 %5.0419.52165.3860.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,744.053,424.2327.8 %5.01,124.632,850.00-153.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,046.43900.0056.0 %5.0479.66570.17-18.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว4,356.071,528.0064.9 %5.0953.4951.7694.6 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,434.273,668.0017.3 %5.01,162.67328.5571.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว8,316.2510,084.06-21.3 %0.01,371.84289.3378.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,084.221,145.0077.5 %5.0630.22594.875.6 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว4,251.69718.0083.1 %5.0763.330.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,023.34707.0076.6 %5.0573.1739.3493.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว4,117.963,857.766.3 %3.0915.4663.1293.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้วไม่ครบ35,290.39ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว6,050.732,381.0060.6 %5.0763.33194.3374.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,932.408,868.87-79.8 %0.01,143.6547.8395.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว11,392.36920.0091.9 %5.0611.20301.2550.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,902.553,210.5017.7 %5.0782.345,139.50-556.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,764.812,227.00-26.2 %0.0915.46353.3461.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,403.33635.0081.3 %5.0649.2333.2594.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว1,218.113,065.00-151.6 %0.0630.2245.7992.7 %5.0
สพ. สระแก้ว11,935.203,458.0071.0 %5.0763.33372.2451.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 53,558.4838,195.0028.7 %5.0880.67753.1714.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,633.141,063.0059.6 %5.0516.710.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,790.092,385.0050.2 %5.0801.36781.152.5 %1.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,158.281,660.0047.4 %5.0573.17153.2973.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว8,262.806,907.7716.4 %5.01,048.57177.1283.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,431.172,400.0030.1 %5.0611.20401.6134.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว12,210.3115,747.47-29.0 %0.03,672.78188.5494.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว14,015.204,952.5064.7 %5.0861.16323.2762.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว13,206.014,038.0069.4 %5.0988.472.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 118,298.2016,788.808.2 %4.01,501.56294.8180.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 231,135.7114,976.4551.9 %5.01,603.40404.1074.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว33,679.472,957.0091.2 %5.0166.8014.9391.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว59,336.1932,340.0045.5 %5.01,271.13850.0033.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว24,082.0817,684.0026.6 %5.0874.371,130.00-29.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น103,499.6616,015.0084.5 %5.0870.06694.5920.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว6,485.0018,022.80-177.9 %0.01,774.941,245.7329.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,970.163,377.0014.9 %5.0858.41357.2058.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,918.071,292.0055.7 %5.0535.14121.6277.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว83,788.6612,626.4084.9 %5.035,697.639,152.2174.4 %5.0
รวม 660,567 296,568 55.10 % 79,594 31,934 59.88 %