จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,920.00871.0070.2 %5.0734.35130.0282.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา26,016.5826,018.00-0.0 %0.0141.28134.744.6 %2.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา9,411.31751.8092.0 %5.0109.4977.5029.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา7,144.086,599.007.6 %3.51,361.88102.8092.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,458.561,050.0069.6 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา7,481.142,022.0073.0 %5.0436.5496.8977.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 916,461.3610,318.8937.3 %5.03,439.01502.5585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 123,767.0251,744.00-117.7 %0.04,796.52828.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 214,168.6113,902.601.9 %0.52,887.79637.9477.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 16,619.805,306.4419.8 %5.0496.7895.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3055.1084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,323.14181.0095.8 %5.0219.2558.1273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,821.241,171.0075.7 %5.0357.73105.8770.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย5,193.981,029.0080.2 %5.0243.5930.5587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,649.86430.0090.8 %5.0241.8150.4379.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง4,258.38482.0088.7 %5.0468.58100.3078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง4,435.68457.0089.7 %5.0259.43112.1856.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,274.27893.0079.1 %5.0393.4876.0080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช4,258.00671.0084.2 %5.0249.78115.4353.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง4,483.26708.0084.2 %5.0278.7262.9277.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ4,202.26268.0093.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,968.93648.0083.7 %5.0234.6426.6388.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,647.08533.0088.5 %5.0420.3063.5884.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก4,559.38999.0078.1 %5.0281.0390.3867.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,987.94337.0091.5 %5.0248.4515.0394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,383.63441.0089.9 %5.0278.1563.4677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,376.51837.0080.9 %5.0370.7998.5473.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,473.801,456.0073.4 %5.0560.87104.6881.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,366.31891.0079.6 %5.0316.09104.9866.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,265.321.00100.0 %5.0519.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,634.101,276.0072.5 %5.0450.0953.1288.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,966.96849.0082.9 %5.0388.36142.1163.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,535.791,200.0073.5 %5.0403.2096.2976.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง4,189.21513.0087.8 %5.0344.447.6897.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม4,278.91115.0097.3 %5.0314.0711.2596.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง4,304.84385.0091.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 39,549.6510,090.65-5.7 %0.02,604.70798.7069.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,597.375,677.5234.0 %5.02,731.03582.3578.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่3,158.002,186.1030.8 %5.0976.28342.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย3,073.99319.5089.6 %5.0507.80399.0021.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว3,367.952,559.9024.0 %5.0686.02481.6529.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,869.162,441.7036.9 %5.01,076.64257.4576.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง3,047.97975.0068.0 %5.0390.00323.0017.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย3,208.91773.0075.9 %5.0616.21397.1035.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,877.533,645.006.0 %3.01,000.5784.8391.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา5,032.575,131.00-2.0 %0.01,494.99950.9536.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,688.302,036.9144.8 %5.01,514.7493.8093.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,491.781,041.0070.2 %5.01,038.60136.8086.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 870,800.4649,298.0030.4 %5.025,771.608,642.4066.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 34,168.542,263.0045.7 %5.0915.59127.8886.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,453.211,421.0058.8 %5.0886.48209.0076.4 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 36,477.395,793.0010.6 %5.02,583.31714.7572.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา15,254.417,287.9952.2 %5.04,765.742,832.9440.6 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์104,101.92706,515.75-578.7 %0.03,814.663,384.3011.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 314,243.1314,302.10-0.4 %0.01,735.741,539.9511.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,783.844,064.17-46.0 %0.0731.071,027.65-40.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,843.215,912.0024.6 %5.02,540.87395.9884.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)8,400.0410,280.61-22.4 %0.02,331.69423.7081.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,468.182,653.1240.6 %5.01,441.620.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา21,395.4829,295.40-36.9 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 57,121.821.00100.0 %5.0424.071.9599.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)20,444.6932,511.60-59.0 %0.06,945.275,300.0523.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,987.0710,104.00-26.5 %0.02,669.56385.7085.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,823.982,887.0040.2 %5.01,426.18132.8790.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,570.051,410.0069.1 %5.01,304.83215.7083.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)8,653.9712,546.20-45.0 %0.02,769.062,403.1713.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 512,473.0813,329.00-6.9 %0.03,323.041,059.2068.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,724.131.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,553.48712.0080.0 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,888.80662.0065.0 %5.051.120.9598.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,739.69863.0050.4 %5.030.560.9596.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา4,606.041,012.0078.0 %5.01,076.6466.5093.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,823.921,430.0062.6 %5.01,057.62211.7580.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,659.933,638.0021.9 %5.01,228.78594.9051.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา9,856.9914,737.00-49.5 %0.01,913.342,559.19-33.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,745.751.00100.0 %5.02,084.480.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,362.002,279.0057.5 %5.01,247.78402.6167.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา10,808.8621,233.95-96.4 %0.02,864.14142.5095.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา8,795.5610,914.00-24.1 %0.03,140.78590.9081.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา12,634.391,223.0090.3 %5.01,285.81438.9065.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,221.164,346.00-3.0 %0.01,209.75238.2380.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,222.013,162.0025.1 %5.01,152.70116.5089.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,740.17655.4988.6 %5.01,381.53141.5589.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา6,175.107,950.00-28.7 %0.01,456.960.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา98,520.6127,679.0071.9 %5.0882.37492.2944.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา61,804.8314,963.9975.8 %5.0986.11584.3940.7 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 74,659.4368,729.007.9 %3.51,728.77607.1064.9 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 96,720.081.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 67,161.00121,320.15-80.6 %0.01,688.15989.6041.4 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา65,402.8045,468.0030.5 %5.01,742.38921.8047.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 311,385.7923,392.00-105.4 %0.02,795.03530.1981.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,206.401.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,515.348,046.00-23.5 %0.01,535.18285.0081.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา446,477.5315,692.0096.5 %5.019,763.88386.4098.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,263.391,509.0064.6 %5.01,133.68190.0083.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,019.5412,610.39-79.6 %0.02,217.61258.1888.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,595.063,447.0925.0 %5.01,342.86265.0580.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา7,554.475,626.0025.5 %5.02,485.511,118.1555.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา14,643.569,338.0036.2 %5.01,437.94537.7062.6 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,170.061,881.8654.9 %5.0865.610.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา15,614.615,880.0062.3 %5.02,274.03242.2589.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)18,631.7215,840.0915.0 %5.01,048.62250.7976.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 141,867.7515,776.0062.3 %5.01,000.75183.7181.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 231,696.3913,904.6456.1 %5.0625.22128.4379.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 311,119.519,131.8017.9 %5.01,983.02181.7490.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 447,609.1410,916.0077.1 %5.01,678.25336.3580.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 537,866.2212,342.5067.4 %5.01,595.3985.6994.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 660,263.1612,732.2678.9 %5.01,299.9654.2495.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 730,820.8313,288.2756.9 %5.01,569.96148.6390.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา9,456.291.00100.0 %5.0599.080.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา68,834.4039,056.0043.3 %5.01,274.111,010.7020.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง104,271.241.00100.0 %5.01,285.380.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่90,987.901.00100.0 %5.01,355.850.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา116,958.9638,033.0167.5 %5.02,326.401,035.5055.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย30,015.931.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี50,735.891.00100.0 %5.01,423.09423.6670.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ39,396.931.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา182,783.9141,143.0077.5 %5.01,440.581.8599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา52,632.6212,000.0077.2 %5.01,020.2549.3795.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา49,629.5023,416.0052.8 %5.01,412.0052.2096.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง72,479.74956.0098.7 %5.01,261.09252.7080.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย46,553.0722,008.0052.7 %5.01,454.50448.8069.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,383.03902.5073.3 %5.01,937.152.8599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา35,911.6247,213.99-31.5 %0.03,071.202,448.7820.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา15,656.0115,472.991.2 %0.55,812.022,351.8259.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา46,074.7234,814.9924.4 %5.01,398.74272.0480.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.690.9599.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา36,451.7539,092.96-7.2 %0.03,779.70797.0178.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,055.313,310.0018.4 %5.01,285.81582.7354.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน7,198.037,445.29-3.4 %0.02,176.73373.0682.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,457.721,494.0056.8 %5.01,461.350.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา4,175.662,917.0030.1 %5.01,188.23268.8477.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 354,027.2332,311.7040.2 %5.015,776.718,300.0047.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา15,133.6357,432.00-279.5 %0.05,319.060.95100.0 %5.0
รวม 3,177,123 2,047,468 35.56 % 251,795 70,868 71.85 %