จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ3,167.15922.0070.9 %5.0281.000.9599.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,753.215,492.004.5 %2.0680.34124.6381.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,678.881,822.0050.5 %5.0471.160.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 140,239.1739,247.802.5 %1.05,358.27516.8090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 226,660.2228,883.80-8.3 %0.03,795.22385.8489.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 325,245.5723,496.606.9 %3.03,510.66176.0095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 18,689.744,350.0049.9 %5.0452.1464.6085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,996.873,511.0029.7 %5.0376.07110.2070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี5,356.163,809.3028.9 %5.0433.13112.1074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,704.202,513.0055.9 %5.0319.0382.4874.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,509.692,220.0059.7 %5.0425.59115.4672.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,349.952,406.0055.0 %5.0391.18118.5569.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,344.941.00100.0 %5.0300.022.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ7,665.621,451.0081.1 %5.01,936.8728.5098.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 17,075.058,475.00-19.8 %0.01,117.70612.3845.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,434.587,877.00-44.9 %0.0837.63558.3433.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,695.164,039.0014.0 %5.0813.45342.0058.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,796.022,150.0023.1 %5.0357.0683.6076.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,491.982,767.0020.8 %5.0414.11238.6542.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,824.515,208.0010.6 %5.0634.76199.5068.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ2,009.143,212.00-59.9 %0.0365.941.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ5,243.364,565.0012.9 %5.01,079.67360.0566.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ16,863.3115,133.0010.3 %5.01,612.17212.0086.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,736.392,067.0044.7 %5.0661.3288.9286.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,102.981,183.0071.2 %5.0661.320.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,433.221,555.0054.7 %5.0338.05156.7553.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,504.075,965.00-32.4 %0.0756.40286.9062.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ8,486.6430,814.42-263.1 %0.01,992.441,045.7047.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,536.206,379.002.4 %1.01,098.69705.6135.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ10,347.483,982.0061.5 %5.01,003.54115.3688.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ8,028.8718,039.00-124.7 %0.01,459.9961.4395.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,787.884,265.0063.8 %5.0471.1658.5487.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ5,180.694,652.0010.2 %5.0642.3062.6290.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,592.096,902.0052.7 %5.01,364.91269.1280.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,742.139,900.00-72.4 %0.01,269.8397.3092.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา30,403.1925,486.0016.2 %5.01,018.00531.8047.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ51,191.8815,608.0069.5 %5.0833.73301.7463.8 %5.0
รจก.สมุทรปราการ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,042.381,489.4827.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ3,007.541,748.0041.9 %5.0300.02148.8450.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,921.5510,782.00-55.8 %0.01,460.0296.9093.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ35,044.0558,000.00-65.5 %0.02,322.74202.7291.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,830.4110,402.00-32.8 %0.01,079.67142.5086.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ65,204.6256,690.0013.1 %5.03,171.43625.0280.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,885.292,250.0061.8 %5.0908.53278.6269.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ3,999.774,773.00-19.3 %0.0528.2155.5189.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 122,120.1817,608.0020.4 %5.0856.4881.6590.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 23,981.398,735.00-119.4 %0.0863.03170.0880.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ11,116.889,500.0014.5 %5.0151.31200.00-32.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ89,992.2649,762.0044.7 %5.01,437.4597.5393.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,430.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ95,769.7912,058.0087.4 %5.0451.73203.3155.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ38,240.8810,784.0071.8 %5.012,243.331,370.8588.8 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย238,351.20361,000.00-51.5 %0.04,684.011,018.1778.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,189.836,000.00-43.2 %0.0851.48431.3749.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,687.841,081.0070.7 %5.0281.00197.2229.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,010,212 931,522 7.79 % 73,168 15,041 79.44 %