จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์714.630.00100.0 %5.0251.4473.8370.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์35,157.3017,944.0149.0 %5.0102.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์9,414.786,321.5032.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์4,095.994,790.17-16.9 %0.0939.0863.4593.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,858.771,616.0043.5 %5.0727.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์20,341.318,601.0157.7 %5.02,211.53850.2561.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,354.24812.0081.4 %5.0331.25102.3969.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,751.38469.0087.5 %5.0172.1220.6288.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,900.16860.0077.9 %5.0348.7840.9588.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,762.58541.0085.6 %5.0302.0317.4094.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,755.291,578.0066.8 %5.0293.7063.6578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,520.471,019.0077.5 %5.0307.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,471.68564.0087.4 %5.0234.690.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,315.11385.0091.1 %5.0246.385.6097.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,315.11366.0091.5 %5.0223.0317.3592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,322.83512.0088.2 %5.0195.1817.6790.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,790.50580.0084.7 %5.0292.3166.8777.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,751.38862.0077.0 %5.0364.5513.8196.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม8,652.239,350.90-8.1 %0.0922.03340.6963.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์4,188.375,698.10-36.0 %0.0918.04636.5030.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0577.18400.9030.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,412.47564.0083.5 %5.0602.94570.005.5 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,264.05891.0072.7 %5.0584.72450.3023.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,620.305,243.31-13.5 %0.0754.48703.556.8 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,576.961,422.0060.2 %5.0822.96323.9560.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,553.10607.0082.9 %5.0651.81418.4835.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,313.001.00100.0 %5.02,302.740.90100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์3,332.073,208.003.7 %1.5692.59360.1448.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์6,196.675,373.9113.3 %5.01,754.74984.0943.9 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์5,197.553,936.4824.3 %5.01,355.40101.7092.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,506.6212,008.00-84.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,921.603,142.2019.9 %5.0880.00219.6775.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4553.5120.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1015.4875.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8951.3528.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,823.251,454.0062.0 %5.0838.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์3,042.72336.0089.0 %5.0575.75175.5469.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,936.073,846.422.3 %1.0899.02231.1874.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,563.7224,582.94-187.1 %0.01,692.822,121.12-25.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,790.374,229.00-11.6 %0.0570.48459.9619.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์4,029.550.00100.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์12,310.3611,341.167.9 %3.53,694.3748.4798.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์11,841.820.00100.0 %5.01,577.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,549.892,512.5254.7 %5.0937.05251.8573.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์652.325,315.00-714.8 %0.0203.02421.66-107.7 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์6,274.696,382.00-1.7 %0.01,792.77162.9390.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์4,899.073,750.0023.5 %5.0605.981.0899.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,881.893,194.0073.1 %5.0822.96258.1268.6 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์56,495.8636,310.7635.7 %5.0976.04987.15-1.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,964.70908.0069.4 %5.0211.66172.2718.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,709.333,091.6216.7 %5.0880.0094.3689.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,807.351,345.0064.7 %5.0310.78175.2543.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,147.186,441.81-4.8 %0.0766.03218.5871.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,961.270.00100.0 %5.0956.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์6,891.305,473.6620.6 %5.0937.050.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์9,216.742,389.0074.1 %5.01,373.50128.2590.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 125,188.2416,123.0036.0 %5.01,290.7684.4193.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 222,443.368,138.5863.7 %5.01,250.5423.7598.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 37,475.635,089.0031.9 %5.01,597.44207.9687.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)10,916.100.00100.0 %5.01,084.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,834.435,381.3321.3 %5.0218.76192.5312.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,768.160.00100.0 %5.0219.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์69,412.370.00100.0 %5.01,221.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์63,402.7919,803.0168.8 %5.0958.9145.9195.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์35,774.1713,338.0062.7 %5.0699.12110.5184.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม91,458.7911,478.0087.5 %5.0928.90189.1179.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท73,044.6312,175.0083.3 %5.0821.73241.6770.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ31,269.081.00100.0 %5.0854.670.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0907.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์14,185.0730,935.00-118.1 %0.02,558.651,554.8239.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,730.122,500.9133.0 %5.0765.91348.3554.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,251.771,837.0043.5 %5.0632.8025.5796.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์36,110.140.00100.0 %5.09,120.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 718,629 348,969 51.44 % 50,291 15,922 68.34 %