จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ4,306.12968.0077.5 %5.0525.76121.8276.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ30,723.13429.8798.6 %5.0245.87190.0022.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษไม่ครบ1,884.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ175.12ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,623.802,542.0029.9 %5.0800.7458.4692.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ13,582.389,273.0031.7 %5.03,158.72502.5584.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,790.192,515.0047.5 %5.0268.7869.5774.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,452.551,001.0077.5 %5.0435.220.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,393.36755.0082.8 %5.0323.550.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,648.32854.0081.6 %5.01,341.1441.2296.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,327.19277.0093.6 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,589.12326.0092.9 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์4,287.19354.0091.7 %5.0176.150.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,326.32425.0090.2 %5.0278.2253.6280.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์4,240.21542.0087.2 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง4,208.8793.0097.8 %5.0227.890.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,349.81421.0090.3 %5.0252.8952.1379.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,315.11367.0091.5 %5.0178.220.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,440.34781.0082.4 %5.0264.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน4,287.19288.0093.3 %5.0189.660.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ4,287.19356.0091.7 %5.0194.620.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,315.11350.0091.9 %5.0188.780.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,432.491,185.0073.3 %5.0256.9160.5476.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,656.17334.0092.8 %5.0246.9531.6087.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ12,239.094,121.1766.3 %5.0971.86420.7156.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,908.601,373.7352.8 %5.0341.63119.7065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,886.31729.0074.7 %5.0501.70293.5541.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,835.08729.0074.3 %5.0524.96213.7559.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,861.111,042.0063.6 %5.0351.38145.3558.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ6,162.914,071.8433.9 %5.01,276.141,230.633.6 %1.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,384.28850.0074.9 %5.0420.99262.2037.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,510.581,374.0060.9 %5.0444.19289.8734.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ17,833.675,504.7669.1 %5.03,177.741,394.6656.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,606.967,250.00-178.1 %0.0602.85564.206.4 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,249.868,207.39-31.3 %0.01,561.40886.4543.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,318.99431.0091.9 %5.01,390.23146.5989.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,844.381,269.0031.2 %5.065.2782.44-26.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ1,863.40552.0070.4 %5.0857.78119.7186.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,440.921,348.0060.8 %5.0724.67126.0182.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ4,109.354,437.33-8.0 %0.0647.65312.6451.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,092.183,438.4632.5 %5.01,400.50545.0061.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,708.745,444.004.6 %2.01,523.3720.1998.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ2,725.892,232.0018.1 %5.0762.70239.4068.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ30,492.2018,745.0538.5 %5.010,448.6964.9799.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,487.052,087.0053.5 %5.0724.67565.5822.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,678.653,785.86-2.9 %0.0819.75351.0857.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,519.665,491.22-21.5 %0.01,143.02289.7574.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,827.752,700.1669.4 %5.0431.56100.7076.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ3,307.243,710.50-12.2 %0.0838.7749.7994.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ12,119.192,910.9776.0 %5.0914.83192.8578.9 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 53,164.8730,847.0042.0 %5.01,026.94155.5084.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,032.01940.0069.0 %5.0572.543.9299.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,418.643,243.605.1 %2.5834.42115.4386.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,790.951,123.0059.8 %5.0610.58118.3980.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,822.967,219.00-24.0 %0.01,104.97209.0081.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,499.504,309.0021.6 %5.01,485.33312.5179.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,468.787,350.14-197.7 %0.01,219.0996.1592.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3155,089.532,435.7698.4 %5.09,719.98150.8398.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 49,492.5812,660.24-33.4 %0.01,468.5972.7495.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 13,704.6922,033.44-494.7 %0.02,297.7781.0096.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 248,449.897,763.4284.0 %5.01,082.40215.0680.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)44,217.3311,722.4073.5 %5.02,798.6863.1397.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,195.163,388.06-6.0 %0.054.69380.00-594.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ236,344.9146,032.0080.5 %5.02,558.992,490.502.7 %1.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ29,586.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5933.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ53,754.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5882.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ116,480.8830,721.0073.6 %5.0870.4696.6888.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ21,059.1333,818.00-60.6 %0.02,129.001,482.7430.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,404.012,875.0015.5 %5.0762.70189.9375.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,333.951,203.0063.9 %5.0686.64168.5075.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ36,877.1913,760.0062.7 %5.010,134.314,219.7258.4 %5.0
รวม 1,050,443 361,716 65.57 % 84,473 20,842 75.33 %