จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 243,486.8610,000.0077.0 %5.0231.8350.0978.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี3,973.251,087.0072.6 %5.0662.45100.3384.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี20,058.3410,000.0050.1 %5.073.8195.00-28.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี86,360.091,000.0098.8 %5.0363.9295.0073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี338,891.5010,000.0097.0 %5.01,372.69190.0086.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,695.372,934.0020.6 %5.0947.6991.8790.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี36,436.3026,556.0027.1 %5.03,457.80285.9591.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี5,535.532,650.0052.1 %5.0272.11146.7746.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ5,117.621,083.0078.8 %5.0332.6390.4772.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,616.98138.0097.0 %5.0384.1153.6186.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม4,074.38617.0084.9 %5.0344.82300.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก4,205.92696.0083.5 %5.0449.47149.4266.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ4,412.12562.0087.3 %5.0285.6161.1878.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร5,018.17236.0095.3 %5.0354.93145.5259.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ4,211.59559.0086.7 %5.0373.50129.7965.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน4,226.36762.0082.0 %5.0286.41118.1358.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล4,278.87848.0080.2 %5.0369.1188.6476.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่4,260.88549.0087.1 %5.0415.15107.1174.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน4,217.20687.0083.7 %5.0498.33105.6278.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น4,420.27600.0086.4 %5.0322.9283.3774.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,121.96584.3785.8 %5.0415.0014.5296.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม4,202.43631.0085.0 %5.0190.0215.1692.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร4,101.60614.0085.0 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง4,435.98447.0089.9 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,606.01686.0081.0 %5.0357.5790.2174.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง4,112.88214.0094.8 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์413.94245.0040.8 %5.0148.40123.7116.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก4,113.17614.0085.1 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก13,524.9410,000.0026.1 %5.01,500.40950.0036.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ5,831.025,000.0014.3 %5.01,165.0795.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,429.363,000.0044.7 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี5,832.363,167.0045.7 %5.01,651.7551.5596.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ4,825.092,000.0058.5 %5.01,314.55475.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล4,539.633,000.0033.9 %5.01,303.40285.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ4,892.131,849.2062.2 %5.01,545.86220.4785.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม4,522.822,000.0055.8 %5.01,271.68475.0062.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร4,197.161,000.0076.2 %5.01,176.60475.0059.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,604.943,814.29-5.8 %0.0895.73225.0274.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,878.942,929.6140.0 %5.01,404.55475.0066.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,819.733,089.3719.1 %5.0966.70304.0068.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 714,299.2636,062.00-152.2 %0.04,702.112,115.5055.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 45,354.391,935.5063.9 %5.01,536.49330.6078.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,993.782,469.0038.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี9,279.123,000.0067.7 %5.01,080.80950.0012.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,744.585,000.00-5.4 %0.01,842.01212.3288.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี25,987.8026,276.00-1.1 %0.02,367.40290.0087.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,414.465,736.89-137.6 %0.0560.99539.313.9 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี7,479.135,000.0033.1 %5.02,188.81475.0078.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,462.911,000.0081.7 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี20,606.3013,204.2235.9 %5.02,316.84211.1190.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี291,262.66137,196.9452.9 %5.01,459.89950.0034.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 11,223.5619,249.99-71.5 %0.03,916.955,966.35-52.3 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,732.971,000.0082.6 %5.01,764.2095.0094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี4,022.671,000.0075.1 %5.01,061.79190.0082.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,539.568,633.82-90.2 %0.01,440.93173.7987.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,396.2314,418.57-16.3 %0.04,540.541,135.4675.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 117,985.299,138.34-14.4 %0.02,669.9932.3098.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง19,850.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5380.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี24,977.08650.0097.4 %5.0203.9351.5574.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,767.521,505.0060.1 %5.0985.7245.1395.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,636.483,000.0017.5 %5.0895.73475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี4,153.643,000.0027.8 %5.01,118.8495.0091.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี22,884.8910,000.0056.3 %5.06,215.12950.0084.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี4,020.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,759.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,917.6915,951.78-169.6 %0.01,556.20263.2483.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี13,997.031,000.0092.9 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี4,073.042,000.0050.9 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,545.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี8,663.417,689.9911.2 %5.02,354.88346.7585.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี4,019.023,000.0025.4 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี28,364.0516,821.5140.7 %5.0912.60147.7283.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี76,260.8025,465.0066.6 %5.0668.12271.6959.3 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 105,405.25106,186.00-0.7 %0.01,979.46850.0057.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,535.821,687.0252.3 %5.0890.64150.5883.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,492.592,000.0055.5 %5.01,137.85475.0058.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี23,694.0113,996.0040.9 %5.01,446.55331.0677.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,579.472,000.0044.1 %5.0909.66380.0058.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี7,209.887,650.00-6.1 %0.01,537.19370.5075.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,026.064,000.000.6 %0.51,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,822.587,318.91-91.5 %0.01,268.72562.8555.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี10,836.7717,934.67-65.5 %0.03,362.72406.0387.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,937.435,000.0054.3 %5.03,362.72285.0091.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี22,306.065,000.0077.6 %5.0797.83285.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1317,553.3818,672.0094.1 %5.03,092.09114.0096.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 245,120.3418,825.6258.3 %5.01,369.17213.7584.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3114,187.689,688.4191.5 %5.03,186.08471.7285.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 434,632.4612,465.0264.0 %5.03,075.00133.0095.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 569,932.8012,957.0081.5 %5.03,151.45288.1490.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ70,629.873,000.0095.8 %5.0893.65475.0046.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม26,902.2730,000.00-11.5 %0.01,027.28950.007.5 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี51,216.0610,000.0080.5 %5.01,262.111,900.00-50.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี166,362.2710,000.0094.0 %5.01,075.67950.0011.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี41,892.245,000.0088.1 %5.01,180.83950.0019.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี32,351.445,000.0084.5 %5.01,084.31475.0056.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ65,217.485,000.0092.3 %5.01,153.68475.0058.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล67,481.683,000.0095.6 %5.01,035.02475.0054.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี21,953.393,000.0086.3 %5.02,163.64285.0086.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี12,362.3740,844.89-230.4 %0.04,292.27247.9094.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี20,175.9820,000.000.9 %0.5835.26285.0065.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,572.222,938.0017.8 %5.0644.000.9599.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี30,370.2333,733.00-11.1 %0.02,938.79821.6572.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 4,335.652,695.0037.8 %5.01,194.90457.9061.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,336.6111,980.00-124.5 %0.01,461.1295.0193.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,562.662,000.0043.9 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี56,338.9420,951.7562.8 %5.06,640.868,109.85-22.1 %0.0
รวม 2,785,337 951,377 65.84 % 144,199 48,017 66.70 %