จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,670.70876.0081.2 %5.0509.5842.8091.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร15,009.3714,525.103.2 %1.5189.34111.7641.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,462.301,578.0054.4 %5.0585.64196.4666.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,789.971,673.0055.9 %5.0566.6250.8491.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร15,488.4111,544.0025.5 %5.01,707.57213.7587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร5,150.841,691.0067.2 %5.0384.8789.2276.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,413.93625.0085.8 %5.0174.2649.7871.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,924.14431.0091.2 %5.0360.4441.3388.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,585.79612.0089.0 %5.0302.5544.3185.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,652.48796.0082.9 %5.0262.295.6397.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว6,173.82381.0093.8 %5.0218.5936.8283.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,486.50261.0095.2 %5.0290.9815.2094.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,620.174,579.80-26.5 %0.0680.70258.4062.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,783.730.00100.0 %5.0252.5651.3079.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,880.07626.0078.3 %5.0479.99195.7059.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,974.00459.0084.6 %5.0380.68102.6073.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,095.222,046.0050.0 %5.0851.85406.6052.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,347.272,141.0036.0 %5.0497.78276.7744.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,733.491,428.0061.8 %5.0604.64562.626.9 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,725.103,155.0015.3 %5.0813.82750.967.7 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,466.944,106.20-66.4 %0.0508.71414.0818.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร5,042.733,342.1333.7 %5.01,327.24365.5072.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร6,021.145,225.4613.2 %5.01,022.99300.8970.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร9,168.1811,846.06-29.2 %0.02,544.30248.7990.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร6,664.502,115.0068.3 %5.0737.75310.3457.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร4,410.781,275.0071.1 %5.0699.7340.5694.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร4,137.47709.0082.9 %5.0528.58537.99-1.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,947.342,415.0038.8 %5.0699.71150.0278.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.261,231.345.9 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,565.693,319.00-29.4 %0.01,118.07256.8677.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร6,674.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,859.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร5,020.957,047.00-40.4 %0.0982.4133.3496.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,644.092,549.0045.1 %5.0642.69297.4753.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร4,109.153,345.0018.6 %5.0870.86243.6172.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร5,124.445,969.00-16.5 %0.0748.33124.2883.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,550.062,118.7561.8 %5.0965.9668.4792.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,493.552,825.00-13.3 %0.0509.5852.8489.6 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร11,757.802,727.0076.8 %5.0680.70215.1068.4 %5.0
รจ.จ.ยโสธร43,732.8628,992.8833.7 %5.0780.58516.8233.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,940.57462.0084.3 %5.0433.5145.0789.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,773.121,515.0059.8 %5.0642.69248.4861.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร3,076.171,449.0052.9 %5.0452.5297.7578.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,270.314,345.71-1.8 %0.0813.82281.6365.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,449.101,787.0059.8 %5.0965.94180.8081.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร14,502.314,559.5668.6 %5.03,837.32228.8194.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 140,212.9813,481.9466.5 %5.01,763.4225.7198.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 210,783.8384.1499.2 %5.01,304.52320.6175.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,492.415,279.52-51.2 %0.0324.10126.6460.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร40,537.7917,626.6856.5 %5.0803.55172.4478.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร9,821.73850.0091.3 %5.0526.94276.6247.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา33,358.5312,400.0062.8 %5.0780.68209.0073.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร8,268.2221,752.00-163.1 %0.01,555.431,117.7128.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,400.92180.9094.7 %5.0642.67717.47-11.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,971.34769.0074.1 %5.0452.51231.3648.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร40,711.8121,527.0047.1 %5.04,043.099,138.03-126.0 %0.0
รวม 456,612 247,424 45.81 % 46,134 22,329 51.60 %