จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,480.181,047.0076.6 %5.0592.8524.9095.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ9,583.007,628.4420.4 %5.060.6219.1568.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,321.476,638.16-99.9 %0.0802.03193.4275.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,466.321,790.0048.4 %5.0549.1438.0893.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ13,585.859,121.6032.9 %5.02,342.32399.9582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,914.731,993.5059.4 %5.0375.1373.1780.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,445.20639.0085.6 %5.0327.91106.1767.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์4,909.44455.0090.7 %5.0338.7390.7673.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต4,854.86197.0095.9 %5.0444.20104.3976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว5,034.08797.0084.2 %5.0441.39111.2274.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,309.52784.0081.8 %5.0288.52133.0453.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า4,277.48505.0088.2 %5.0242.0162.2074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น4,870.45434.0091.1 %5.0381.2941.3189.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,478.29445.0087.2 %5.0461.9499.8278.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,551.26737.0083.8 %5.0353.7752.0085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,601.18383.0089.4 %5.0507.43102.6079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์4,158.88272.0093.5 %5.0260.6156.3878.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง5,607.96583.0089.6 %5.0411.02109.3473.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,692.995,588.02-19.1 %0.0878.091,064.48-21.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,562.701.00100.0 %5.0550.36553.66-0.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,780.501,021.0063.3 %5.0452.73287.8536.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,984.651,041.0065.1 %5.0676.68209.0069.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,578.1424,176.17-428.1 %0.01,106.28226.7779.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,610.821,964.0057.4 %5.0859.07367.8657.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,762.951,997.0046.9 %5.0592.84307.8048.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,915.096,480.0027.3 %5.02,950.83893.3869.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,416.704,716.16-95.1 %0.0625.16575.298.0 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,514.775,218.005.4 %2.51,355.32840.3838.0 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,816.115,834.40-52.9 %0.01,049.23135.7887.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ8,700.9711,758.00-35.1 %0.01,620.22231.3785.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ6,205.082,531.5259.2 %5.0954.1558.2993.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,746.30778.0055.4 %5.075.8382.49-8.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,114.752,050.0034.2 %5.0878.0845.5294.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,695.861,007.0062.6 %5.0669.09290.8256.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ12,209.703,106.0074.6 %5.0641.34297.2353.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ6,574.6436,221.00-450.9 %0.01,600.701,787.91-11.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ6,457.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,026.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,659.022,131.0041.8 %5.01,030.2263.2193.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,852.6013,903.62-186.5 %0.01,296.44106.6991.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,817.682,806.3126.5 %5.0916.12406.9255.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ4,204.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,106.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,391.911,401.0074.0 %5.01,524.6345.5497.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ3,720.763,350.3910.0 %5.0992.1543.5295.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,652.559,781.29-167.8 %0.0744.9870.0390.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,835.834,224.0012.7 %5.0935.13484.0348.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ59,411.0233,660.7043.3 %5.01,227.43871.1529.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,573.721,203.0053.3 %5.0611.87203.8466.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,858.252,840.2926.4 %5.01,087.26205.8981.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,384.781,627.3151.9 %5.0725.9649.1293.2 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ6,132.616,246.68-1.9 %0.01,296.44307.8976.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,605.813,674.80-1.9 %0.0725.96237.1767.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,046.5810,078.00-43.0 %0.01,315.45286.9078.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 120,051.0417,968.0010.4 %5.01,860.63155.4991.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 28,889.0010,366.26-16.6 %0.01,770.08852.1851.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 335,348.3611,524.3667.4 %5.01,557.6699.4693.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,571.592,653.94-3.2 %0.0135.76114.4515.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ77,695.6443,745.9943.7 %5.01,720.72471.2372.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ45,687.88940.4197.9 %5.01,029.84740.0028.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ25,289.138,109.9467.9 %5.0953.64765.6119.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ84,806.621,053.4098.8 %5.0945.30404.3957.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์39,128.1010,480.4373.2 %5.0996.90566.8643.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,424.972,553.0025.5 %5.0859.07265.8469.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ1,134.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ72.19ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ49,650.9530,820.1537.9 %5.05,256.501,037.4080.3 %5.0
รวม 690,819 387,082 43.97 % 58,233 18,929 67.50 %