จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,912.82547.0081.2 %5.0380.7978.0779.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ20,826.9317,397.7316.5 %5.072.20115.03-59.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,850.681,440.0049.5 %5.0494.88100.6579.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,484.611,681.0051.8 %5.0551.9485.5084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ13,917.2010,337.6025.7 %5.01,902.07397.8179.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,677.531.00100.0 %5.0212.8096.3754.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,142.03670.0083.8 %5.0258.8989.5265.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม4,123.24367.0091.1 %5.0375.1674.8680.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,851.81781.0079.7 %5.0250.1261.2075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,112.30687.0083.3 %5.0215.9947.2878.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ6,422.062,834.3855.9 %5.0951.27733.2422.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ4,063.211,122.0072.4 %5.0818.16400.0051.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,495.851,606.0054.1 %5.0551.97198.9664.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,573.771,102.0069.2 %5.0589.97475.0019.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ5,235.003,414.5034.8 %5.01,255.53624.4450.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ2,377.612,400.00-0.9 %0.0440.721,900.00-331.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,654.031,081.0070.4 %5.0666.03482.0827.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,665.091,457.1768.8 %5.0913.24174.0480.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ9,620.917,757.5519.4 %5.01,749.9525.0198.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,833.192,751.0028.2 %5.0685.05173.8574.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,637.821,751.0051.9 %5.0647.02112.6582.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,296.06833.0074.7 %5.0532.92532.710.0 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,670.682,349.0036.0 %5.0666.0341.0893.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,600.192,184.2861.0 %5.01,388.642,262.14-62.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,816.232,247.9871.2 %5.01,027.34319.9468.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,509.712,311.0034.2 %5.0608.99270.1555.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ16,968.681,126.8093.4 %5.01,845.0321.0998.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ5,377.752,182.0059.4 %5.0513.91435.1015.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,674.343,293.0010.4 %5.0799.15319.7160.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,570.552,201.0038.4 %5.0704.07151.7478.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,241.742,055.0036.6 %5.0856.19425.6050.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ4,210.822,727.9935.2 %5.0723.0874.2989.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,995.471,972.0083.6 %5.0662.59154.4476.7 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 43,407.8740,192.907.4 %3.5750.12666.3711.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,891.48828.0071.4 %5.0380.7959.0584.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,922.221,647.8743.6 %5.0494.89210.5457.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,745.99664.0075.8 %5.0455.41107.4076.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ6,626.324,158.3437.2 %5.0891.67321.4364.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,577.121,175.0067.2 %5.0589.97231.0860.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,505.293,362.00-34.2 %0.0666.0377.5988.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ67,294.4112,848.0080.9 %5.01,449.38560.6661.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ8,663.962,493.9071.2 %5.0310.73106.0065.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน51,658.296,928.0086.6 %5.0584.10260.3455.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ136,171.8129,314.0078.5 %5.0759.972.8599.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ12,977.611.00100.0 %5.01,477.961,803.87-22.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,409.582,020.0040.8 %5.0570.95266.6453.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ3,056.511,073.0064.9 %5.0437.87295.7832.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ18,478.5410,687.0042.2 %5.04,521.173,728.3217.5 %5.0
รวม 555,797 204,062 63.28 % 38,653 20,151 47.87 %