จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,669.601.00100.0 %5.0385.76247.0036.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู14,220.9413,782.303.1 %1.5187.53118.7536.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,993.841,957.0034.6 %5.0518.87138.7073.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,960.121,942.0034.4 %5.0613.9590.9685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�7,999.8213,688.00-71.1 %0.01,888.02295.0984.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,307.131.00100.0 %5.0236.6251.3078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,962.00241.0093.9 %5.0277.16113.5859.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,890.43366.0090.6 %5.0280.48107.0661.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,999.54242.0093.9 %5.0268.4945.7882.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,858.58133.0096.6 %5.0237.2435.3585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,928.29479.0087.8 %5.0344.60123.6764.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�4,088.884,200.74-2.7 %0.0956.24822.5014.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,138.631,056.0066.4 %5.0575.92142.5075.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,241.281,019.3968.5 %5.0613.95185.0069.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,572.722,252.0037.0 %5.0747.06858.15-14.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,400.543,201.005.9 %2.5772.61767.410.7 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,676.891,471.8068.5 %5.01,184.43665.0043.9 %5.0
สปก. หนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู12,146.867,257.8540.2 %5.02,154.25205.3490.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,057.531,724.0043.6 %5.0632.97288.6554.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,640.14398.0075.7 %5.047.5422.8052.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,415.28723.0078.8 %5.0690.0146.5593.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู6,091.76605.0090.1 %5.01,561.99304.3780.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,538.353,193.009.8 %4.5728.05102.6085.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,613.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,298.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,837.331,473.0061.6 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5,702.839,132.94-60.1 %0.01,204.6285.3192.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,757.742,028.0081.1 %5.0575.92509.3911.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,754.443,499.006.8 %3.0690.01138.4779.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,856.104,019.00-4.2 %0.0861.16525.0739.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,601.771,536.0066.6 %5.0728.0598.5386.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,914.492,635.009.6 %4.5461.82104.2177.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู31,317.091,968.0093.7 %5.0626.04188.4469.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�53,464.9836,509.7131.7 %5.0854.63803.206.0 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,713.37754.0072.2 %5.0404.7719.1695.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,594.432,101.0041.5 %5.0690.0198.6585.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,945.871,035.0064.9 %5.0499.85242.9151.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,109.563,194.0022.3 %5.0747.06352.0052.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,756.791,196.0068.2 %5.0823.13133.0083.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,553.733,043.0514.4 %5.0709.03303.5057.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 50,332.2210,446.0479.2 %5.01,029.78123.4588.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 226,699.068,797.3067.1 %5.01,078.61117.5489.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,630.233,157.51-20.0 %0.0299.49285.004.8 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู49,085.9023,844.1251.4 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง86,752.391,345.6898.4 %5.0639.67334.5047.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,951.7013,120.00-65.0 %0.01,581.33171.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,240.862,222.0031.4 %5.0613.95281.0254.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,712.24974.0064.1 %5.0385.76281.9326.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู17,567.458,765.0050.1 %5.03,925.757,121.40-81.4 %0.0
รวม 494,652 206,729 58.21 % 37,080 18,638 49.74 %