จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,520.102,969.4215.6 %5.02,070.540.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,438.1610,086.37-35.6 %0.01,280.05233.6281.7 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,942.251,726.0056.2 %5.0576.46235.5059.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น28,579.0124,912.4012.8 %5.0151.7945.3470.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,897.725,683.1017.6 %5.049.0548.361.4 %0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 121,785.5945,332.0062.8 %5.01,887.56390.8079.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,665.3821,791.00-284.6 %0.01,603.33158.4890.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,703.822,808.0024.2 %5.0861.700.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น27,552.3421,261.0022.8 %5.05,180.51448.9291.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 15,767.511,839.0068.1 %5.0429.81448.92-4.4 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 25,367.891,541.0071.3 %5.0314.4752.2983.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,801.81513.0089.3 %5.0168.269.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน5,096.81452.0091.1 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,886.31180.0096.3 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ5,067.441,413.0072.1 %5.0490.4533.9593.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,759.40414.0091.3 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง5,096.681,802.0064.6 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,782.67146.0096.9 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,456.99542.0087.8 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่5,121.861,492.0070.9 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล5,130.971,410.0072.5 %5.0460.3284.0081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,766.94518.0089.1 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,828.56625.0087.1 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,794.14412.0091.4 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,440.67624.0085.9 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,341.29453.0089.6 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,368.03341.0092.2 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,391.831,972.9555.1 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,399.37517.0088.2 %5.0180.0672.0060.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,932.746,023.71-53.2 %0.01,070.88645.1439.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,996.411,290.9056.9 %5.0447.10126.3871.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,524.91759.0069.9 %5.0467.6148.6289.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,722.59511.0081.2 %5.0414.30124.0170.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,842.49886.0068.8 %5.0531.58332.7137.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น5,083.314,902.003.6 %1.51,451.20471.9667.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6ไม่ครบ3,195.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ414.29ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,304.942,304.0046.5 %5.01,326.71426.8267.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 627,595.9478,430.05-184.2 %0.09,450.294,180.4555.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,916.22659.0083.2 %5.01,571.0889.4894.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,290.921,272.0061.3 %5.0747.61304.7059.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น10,573.323,677.0065.2 %5.03,314.771,819.2445.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,440.985,478.80-0.7 %0.01,565.291,294.0517.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 521,929.2825,430.00-16.0 %0.02,727.91957.3964.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น29,077.9212,509.0057.0 %5.0972.54513.9647.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,845.834,680.573.4 %1.52,526.93567.8277.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,939.454,714.8932.1 %5.02,287.90435.3881.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)ไม่ครบ5,686.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,202.161,941.0039.4 %5.01,052.4530.5997.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ159,951.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ164.83ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)12,584.3715,711.00-24.8 %0.03,809.183,187.0016.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)17,127.6710,505.3538.7 %5.02,424.99218.5091.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น12,176.812,888.0076.3 %5.01,108.910.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,563.678,983.00-96.8 %0.01,533.5880.1894.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)13,175.091.00100.0 %5.04,644.870.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 413,230.3914,749.54-11.5 %0.04,087.821,872.6254.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,557.537,279.9214.9 %5.03,039.902,371.0122.0 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.22,579.4615,907.0029.6 %5.0323.08114.0064.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,689.861,003.0040.6 %5.071.0056.0521.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,714.842,161.0041.8 %5.0918.75103.4988.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,388.931,440.0057.5 %5.0785.64199.2274.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,431.626,503.01-46.7 %0.01,184.97341.7171.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,820.7350,784.00-475.7 %0.02,154.791,159.8746.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,338.8011,790.00-86.0 %0.01,850.532,029.68-9.7 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น11,960.7423,278.00-94.6 %0.02,554.18119.2095.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น4,092.013,889.005.0 %2.51,051.86312.7070.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น2,796.217,583.87-171.2 %0.01,337.10417.9168.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น6,309.072,306.6363.4 %5.01,567.24172.1389.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,433.196,232.00-40.6 %0.012,283.690.95100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น17,389.549,382.0046.0 %5.0789.39371.0353.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น18,204.3614,040.0022.9 %5.0537.70118.1978.0 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 49,672.346,086.0087.7 %5.0980.4371.1192.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 411,012.7410,305.166.4 %3.03,222.371,034.0667.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,024.541,540.0049.1 %5.0652.53146.8977.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น25,828.0915,729.0039.1 %5.01,766.66217.1987.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ3,148.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ125.46ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 8,201.308,988.00-9.6 %0.01,508.25223.6085.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,722.313,778.0020.0 %5.01,070.88344.4367.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น5,013.564,615.007.9 %3.51,741.840.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,614.856,755.12-46.4 %0.01,184.97586.8050.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น13,704.233,197.0976.7 %5.0104,739.18199.0999.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)31,786.539,831.9969.1 %5.02,570.70552.1978.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 133,706.9616,074.0052.3 %5.01,000.93342.0065.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 210,793.3711,688.38-8.3 %0.0729.210.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 314,301.5710,996.1123.1 %5.01,364.99186.2086.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 434,777.2610,882.8868.7 %5.01,676.98278.6483.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 593,568.1116,373.0482.5 %5.01,624.68421.1374.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,570.3714,000.00-113.1 %0.0409.14636.50-55.6 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น42,996.9213,431.0068.8 %5.0365.42428.18-17.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่53,483.889,248.0082.7 %5.0942.20116.7687.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,554.5333,725.00-253.0 %0.02,570.60819.3668.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น34,494.7926,272.4123.8 %5.03,489.171,243.8164.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น41,268.9843,060.00-4.3 %0.0656.68174.2273.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,492.051,533.0056.1 %5.0967.44146.7784.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น107,066.6764,964.0039.3 %5.02,168.631,332.8438.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,937.331,989.0049.5 %5.0994.81458.5053.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)7,471.7311,301.00-51.3 %0.02,229.5147.5097.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,928.041,101.0062.4 %5.01,378.730.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,441.192,499.0027.4 %5.0804.65481.3340.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,305,970 885,626 32.19 % 243,017 39,042 83.93 %