จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,812.43950.0066.2 %5.0535.56174.7267.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี8,438.437,838.007.1 %3.537.4975.22-100.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,414.84852.6088.5 %5.066.2138.0042.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี112,931.546,488.0294.3 %5.04,610.52168.3496.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 489,691.291,492.8798.3 %5.04,569.881.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,608.351,481.0059.0 %5.0820.8089.6289.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1012,831.5214,482.20-12.9 %0.03,088.24105.8896.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี23,123.3024,802.30-7.3 %0.04,871.21415.2991.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี6,008.974,768.0020.7 %5.0533.9056.6789.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,971.81452.0088.6 %5.0251.00133.5746.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี3,946.70743.0081.2 %5.0327.13190.0041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน4,261.75187.0095.6 %5.0266.0384.0768.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,927.06529.0091.1 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,555.291.00100.0 %5.0461.2245.9290.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด4,078.87407.0090.0 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง4,312.90587.0086.4 %5.0432.14114.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,335.21372.0091.4 %5.0324.8576.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ4,117.15244.0094.1 %5.0307.8838.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ4,020.32545.0086.4 %5.0442.01122.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ4,156.74553.0086.7 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,393.29275.0093.7 %5.0298.764.9898.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ5,159.42478.0090.7 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,589.51385.0089.3 %5.0269.4095.0064.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,521.96628.0086.1 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,505.7410,539.15-91.4 %0.02,363.37822.2465.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,772.304,756.260.3 %0.5877.84360.7658.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,310.031,797.0022.2 %5.0449.48197.6056.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,830.97882.5068.8 %5.0452.26170.4062.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,791.77662.0076.3 %5.0477.56123.1774.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,699.50758.4371.9 %5.0447.08157.7064.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ1,736.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ266.83ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,704.942,316.0050.8 %5.01,201.12487.4859.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี2,944.851,544.0047.6 %5.0896.86302.0466.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 545,687.6841,336.009.5 %4.57,244.375,286.7527.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,864.00987.0074.5 %5.0687.68186.6872.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี10,089.224,013.0060.2 %5.03,330.912,017.8739.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,487.462,717.00-9.2 %0.0584.77611.80-4.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,625.614,378.00-20.8 %0.01,317.86453.9865.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี6,108.666,648.00-8.8 %0.01,410.30104.6692.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,146.022,125.6848.7 %5.01,722.170.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี19,496.3320,007.12-2.6 %0.02,304.05634.5272.5 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี196,610.38290,552.91-47.8 %0.01,349.20625.1053.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,334.492,132.0036.1 %5.0915.88374.7159.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)ไม่ครบ5,642.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ372.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)11,750.9712,224.00-4.0 %0.04,027.821,728.5357.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 310,713.6011,665.00-8.9 %0.03,974.391,756.9555.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีไม่ครบ2,341.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,192.19999.0068.7 %5.0858.8393.9089.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,453.851,073.0068.9 %5.0782.77342.1856.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี5,049.103,537.8829.9 %5.0956.98367.6461.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี7,148.3955,005.84-669.5 %0.02,183.232,852.34-30.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,979.868,598.00-43.8 %0.01,695.54578.6465.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,261.4512,131.10-31.0 %0.02,041.55186.8490.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี12,111.732,746.0077.3 %5.0858.831,103.21-28.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี5,005.776,181.47-23.5 %0.01,353.24361.7473.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี7,546.673,689.0051.1 %5.01,942.74276.3385.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,754.38174.2996.3 %5.01,090.11139.9387.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี7,092.766,900.002.7 %1.01,125.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี14,630.3110,854.0025.8 %5.0515.83163.9568.2 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 103,458.2959,787.3042.2 %5.01,807.78270.5885.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,113.851,106.0064.5 %5.0649.65148.9577.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี3,822.791.00100.0 %5.01,144.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี18,356.322,054.0088.8 %5.06,038.45135.3797.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี10,261.6813,620.00-32.7 %0.02,670.36331.0887.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี6,348.512,518.0060.3 %5.01,147.14159.9286.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี7,471.4643,565.00-483.1 %0.01,353.24263.1580.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 120,896.1614,886.9028.8 %5.01,399.24426.1769.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 238,705.5910,076.7874.0 %5.01,447.84342.5076.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 323,933.9214,906.6837.7 %5.01,376.70175.2987.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 455,106.699,698.9882.4 %5.01,527.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)6,505.8510,514.00-61.6 %0.02,651.26193.3292.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี13,612.066,231.3454.2 %5.0463.83128.8772.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ3,509.22ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ278.18ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี92,853.6729,280.0068.5 %5.01,821.18140.8892.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี31,010.6016,880.7745.6 %5.01,079.501.8599.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี182,071.4876,912.2557.8 %5.01,227.43364.0970.3 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ3,276.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ226.17ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบ17,713.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ953.04ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี37,668.0610,997.0070.8 %5.01,043.942.8599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี86,986.2013,838.0084.1 %5.01,012.3842.3495.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ81,265.676,636.2291.8 %5.01,017.80168.9083.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน97,646.3017,454.0082.1 %5.01,036.98191.4881.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี24,898.4018,124.6427.2 %5.02,790.333,345.98-19.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี9,024.946,818.4924.4 %5.02,330.76148.1893.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี51,568.9466,992.00-29.9 %0.01,357.61423.1568.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 83,016.202,367.2221.5 %5.01,285.36287.0277.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 5,243.472,457.0053.1 %5.01,169.07241.1279.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,490.367,370.00-34.2 %0.01,801.58158.6691.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,709.992,500.0032.6 %5.01,200.58240.3080.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 411,478.139,351.6218.5 %5.02,807.33440.6484.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี1,062.86241.0077.3 %5.0399.80225.1543.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี37,502.6923,529.0037.3 %5.03,846.164,482.69-16.5 %0.0
รวม 1,837,001 1,104,187 39.89 % 124,233 38,704 68.85 %