จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,613.291,103.0069.5 %5.0272.5750.9181.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,505.332,640.0024.7 %5.0494.420.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,132.942,576.0017.8 %5.0443.720.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 421,405.7526,442.00-23.5 %0.04,832.61348.3092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 135,646.2535,776.00-0.4 %0.03,475.28399.0088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 231,381.9529,254.006.8 %3.02,765.67570.0079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,288.691,056.0075.4 %5.0259.7647.5081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 16,244.522,985.0052.2 %5.0314.3573.1576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 28,482.892,485.0070.7 %5.0329.6276.0076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,631.134,111.0038.0 %5.0347.2576.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 211,177.804,457.0060.1 %5.0318.8990.2571.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,189.70851.0079.7 %5.0236.1595.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,844.674,269.0037.6 %5.0319.7276.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,720.132,839.0050.4 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,397.7415,000.00-134.5 %0.01,432.551,234.7913.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,911.493,710.00-27.4 %0.01,072.92883.5017.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,013.991,918.0052.2 %5.0824.06380.0053.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,395.831,839.0045.8 %5.0386.670.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี3,090.501,756.0043.2 %5.0336.7297.9570.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,291.932,905.0032.3 %5.0694.78382.3845.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,449.453,356.0024.6 %5.0783.070.00100.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,767.232,658.0044.2 %5.0976.17247.0074.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี14,089.6621,324.00-51.3 %0.01,679.79285.0083.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,575.293,014.0015.7 %5.0493.59203.2058.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,538.426,698.00-47.6 %0.01,012.37142.5085.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,058.641,325.0056.7 %5.0344.180.9599.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี3,135.491,031.0067.1 %5.0329.6249.4785.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,941.045,886.00-19.1 %0.0696.86286.4858.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี15,257.9032,310.00-111.8 %0.02,573.541,581.5838.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,151.426,037.00-17.2 %0.0748.00456.8438.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี24,272.822,957.0087.8 %5.07,745.86171.9297.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี7,466.8213,254.00-77.5 %0.01,337.47105.9192.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี12,259.942,896.0076.4 %5.0571.0395.8683.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,743.633,110.0016.9 %5.0501.46180.6064.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,885.193,370.0042.7 %5.0595.8521.2696.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,012.194,009.0033.3 %5.0981.0782.7591.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,962.1414,121.00-102.8 %0.01,413.53110.5692.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี12,915.6710,000.0022.6 %5.01,040.99137.6886.8 %5.0
รจก.บางขวาง 194,486.89230,523.00-18.5 %0.02,002.41541.1473.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี63,168.6353,175.0015.8 %5.0857.39266.0369.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,913.02819.0071.9 %5.0241.6014.0094.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,824.233,041.0037.0 %5.0957.15149.5284.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,891.632,025.0048.0 %5.0538.80126.0276.6 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี11,323.1514,372.00-26.9 %0.01,931.5985.5095.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,525.792,053.0054.6 %5.0443.76498.54-12.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,791.896,024.00-25.7 %0.0525.06112.5078.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 132,031.6214,869.0053.6 %5.0351.99133.2962.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 213,171.3210,676.0018.9 %5.0615.9968.6488.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)28,329.0110,232.0063.9 %5.0667.1266.5090.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี7,168.599,517.00-32.8 %0.0178.01223.25-25.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,443.522,150.0051.6 %5.0142.460.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี57,063.6616,794.0070.6 %5.0436.12134.9969.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี18,460.3623,498.00-27.3 %0.02,375.85744.9068.6 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ217,054.25146,000.0032.7 %5.0356.10460.42-29.3 %0.0
สถาบันทันตกรรม70,090.2859,000.0015.8 %5.0203.95114.4243.9 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก781,589.69640,000.0018.1 %5.011,782.99454.0696.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,988.483,268.0018.1 %5.0656.7770.7489.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี3,113.36827.0073.4 %5.0272.57111.4459.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี120,751.8333,648.5272.1 %5.051,171.016,254.6787.8 %5.0
รวม 1,966,031 1,567,840 20.25 % 119,024 19,731 83.42 %