จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,558.54473.0081.5 %5.0570.3690.5384.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย21,297.8625,595.91-20.2 %0.063.33149.47-136.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,191.7410,330.70-1.4 %0.066.57134.95-102.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,916.753,920.5020.3 %5.0105.8585.1219.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,541.651,870.0047.2 %5.0741.50123.3883.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,320.411,260.0062.1 %5.0396.3550.2087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย20,544.1612,916.0037.1 %5.03,061.46374.3087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,969.20646.0083.7 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,755.28674.0085.8 %5.0320.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,886.60406.0089.6 %5.0416.5771.2582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ4,177.03568.0086.4 %5.0321.2276.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,992.06487.0087.8 %5.0472.7095.0079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว815.3964.0092.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง5,172.58976.0081.1 %5.0396.6959.8584.9 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,909.61607.0084.5 %5.0234.4930.4087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว1,249.57222.0082.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,929.86352.0091.0 %5.0372.3966.5082.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่9,149.5214,959.10-63.5 %0.01,593.27500.5668.6 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน6,182.204,676.6524.4 %5.0816.00120.5185.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,933.955,174.60-4.9 %0.01,464.121,071.0026.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,747.741,274.0053.6 %5.01,529.33158.5289.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย4,054.131,908.0052.9 %5.01,121.83357.6568.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,229.69453.0086.0 %5.0798.55111.0986.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย3,089.35339.6089.0 %5.01,586.38239.5484.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย5,251.132,159.0058.9 %5.01,064.99438.9058.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,121.93411.0380.6 %5.0631.08257.7959.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,498.0012,142.44-120.9 %0.01,692.30607.3364.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,371.172,882.0034.1 %5.01,254.93272.4678.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย10,447.578,093.0022.5 %5.01,330.99188.1085.9 %5.0
ท่าอากาศยานเลย41,740.1423,420.6843.9 %5.0585.03452.2922.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย11,399.401,204.1189.4 %5.0988.710.9099.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,191.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.568.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,324.341,097.0067.0 %5.0836.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,897.17961.0066.8 %5.0665.44105.3884.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,711.142,427.7734.6 %5.0969.69442.2454.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,665.972,370.0058.2 %5.01,730.334,814.08-178.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย4,004.982,128.0046.9 %5.01,102.792,335.38-111.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,775.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,007.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย13,952.909,231.8533.8 %5.01,806.40126.8293.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,070.171,882.0083.0 %5.0874.63610.6530.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,915.892,783.0028.9 %5.01,045.76170.6783.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย5,212.042,776.0046.7 %5.01,273.9572.8394.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,568.371,887.5158.7 %5.01,235.942.0999.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย4,253.462,910.0031.6 %5.0817.570.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,251.392,911.0074.1 %5.0931.66358.2661.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย44,172.9026,636.0839.7 %5.01,060.39283.1373.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,372.48351.0085.2 %5.0570.3668.6988.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2,916.501,068.0063.4 %5.0836.570.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย815.17675.0017.2 %5.0703.4780.1388.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)5,311.124,836.848.9 %4.0912.65100.0589.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,987.632,023.5049.3 %5.01,007.73141.0886.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย6,895.391,691.8175.5 %5.01,958.53855.4656.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 319,900.818,310.4558.2 %5.01,628.78414.0074.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)12,615.617,322.7842.0 %5.01,578.77310.5180.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 114,181.2414,069.200.8 %0.52,646.4781.0396.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 220,169.946,029.2270.1 %5.01,557.31213.1886.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย30,729.981,027.2996.7 %5.0329.2838.5088.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย79,003.2629,107.0063.2 %5.01,657.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย68,122.5213,326.4880.4 %5.0958.9145.7195.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย64,151.4012,051.0081.2 %5.01,143.17153.8686.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง18,351.196,956.0062.1 %5.0848.72192.2377.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย9,709.2315,991.00-64.7 %0.02,190.912,277.84-4.0 %0.0
โรงพยาบาลเลย509,055.19426,920.0016.1 %5.03,792.138,746.45-130.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,710.243,750.40-1.1 %0.0969.69169.3882.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,855.691,378.0051.7 %5.0646.41135.0379.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 20,173.817,818.3061.2 %5.04,381.314,456.90-1.7 %0.0
รวม 1,229,473 765,170 37.76 % 65,655 34,054 48.13 %