จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย4,066.42140.0096.6 %5.0356.8741.8388.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,395.8724,009.25-2.6 %0.070.78138.32-95.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,499.514,025.47-15.0 %0.0610.65225.8063.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,229.621,331.0058.8 %5.0572.610.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย20,105.739,077.6054.9 %5.02,600.7669.3597.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,249.99501.0090.5 %5.0306.4495.2468.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,731.99671.0085.8 %5.0343.4591.1473.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,543.99255.0094.4 %5.0430.68102.4776.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย5,096.53361.0092.9 %5.0303.62100.3566.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,520.97512.0088.7 %5.0355.0890.9174.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,544.92164.0096.4 %5.0442.2097.7777.9 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25,852.646,004.64-2.6 %0.01,334.860.00100.0 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย58,452.504,823.9691.7 %5.02,553.03662.5474.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,689.223,266.4142.6 %5.01,200.14607.0549.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,963.1814,815.63-273.8 %0.0435.49207.8852.3 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,745.443,583.0024.5 %5.01,079.48310.1771.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,481.391,088.0068.7 %5.0728.86644.2911.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,478.341,131.0079.4 %5.0431.93131.8469.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย8,032.782,612.0067.5 %5.01,783.082,438.18-36.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,352.681,440.0066.9 %5.01,005.561,182.75-17.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,162.233,498.37-10.6 %0.0889.3222.1597.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,966.494,126.7216.9 %5.0815.2037.5095.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,745.449,014.23-90.0 %0.01,079.48282.3873.8 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,537.82963.0072.8 %5.0775.2234.5695.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย25,325.27558.0097.8 %5.0226.0746.9479.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,587.291,418.0060.5 %5.0661.090.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย4,052.27510.0087.4 %5.0394.90456.11-15.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,745.444,891.11-3.1 %0.01,079.48249.0676.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย4,198.73509.0087.9 %5.0451.95349.2622.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย6,274.0811,338.22-80.7 %0.01,174.59516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย6,399.196,513.01-1.8 %0.02,036.721,248.3438.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,501.956,951.94-26.4 %0.01,079.480.00100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,258.93509.0084.4 %5.0451.95349.2622.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,740.582,352.1237.1 %5.0718.17567.9220.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,712.912,418.8648.7 %5.0946.37127.6886.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,177.682,838.2954.1 %5.0889.32129.6885.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย4,745.442,105.7055.6 %5.01,079.4862.4294.2 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,570.922,316.0080.0 %5.0667.69136.6479.5 %5.0
รจจ.หนองคาย 67,039.5632,982.6550.8 %5.0740.10277.4062.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,934.021,244.0057.6 %5.0413.92111.4173.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย5,009.523,708.1226.0 %5.01,032.59292.7171.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,156.332,119.0032.9 %5.0489.98100.9379.4 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,745.445,269.02-11.0 %0.01,079.48203.9981.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย4,745.441,837.0061.3 %5.01,079.48127.3088.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย4,195.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5451.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)8,769.479,891.74-12.8 %0.01,346.80599.1355.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 148,718.6213,062.9273.2 %5.01,437.16201.1686.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 243,154.1913,772.0068.1 %5.01,495.05269.1682.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย5,191.943,794.4026.9 %5.0106.64253.34-137.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย87,067.0725,899.0070.3 %5.01,293.91444.7665.6 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย183,662.2214,244.0092.2 %5.03,407.19447.5086.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย65,183.2937,243.0542.9 %5.0604.14116.0080.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย11,861.0817,418.48-46.9 %0.01,664.15551.5866.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,222.721,876.0041.8 %5.0604.08223.5763.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย4,745.441,837.0061.3 %5.01,079.48127.6888.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย6,754.5917,117.00-153.4 %0.02,266.514,680.40-106.5 %0.0
รวม 849,697 345,959 59.28 % 49,427 20,883 57.75 %