จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,927.181,145.0060.9 %5.0467.00182.2361.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม33,969.4917,172.0249.4 %5.0194.1489.4753.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,684.313,248.2811.8 %5.0662.37163.9975.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,568.962,607.0027.0 %5.0657.15147.3977.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม18,805.4416,404.0012.8 %5.03,148.23270.6091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,869.981,346.0072.4 %5.0286.0647.6683.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ4,218.69390.0090.8 %5.0267.3352.7280.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน4,241.95992.0076.6 %5.0316.38120.1962.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,838.95747.0084.6 %5.0277.82109.2060.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก4,297.43515.0088.0 %5.0297.8812.4295.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน4,064.47503.0087.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,624.07468.0089.9 %5.0229.1895.8258.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,482.74608.0086.4 %5.0390.51158.2559.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,376.76937.0078.6 %5.0321.1594.8770.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ4,282.94375.0091.2 %5.0158.8214.5990.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช4,057.90294.0092.8 %5.0289.4013.0095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง4,099.89470.0088.5 %5.0184.6214.9291.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,746.805,347.86-42.7 %0.0828.30980.40-18.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,567.311,270.5050.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,317.831,736.0059.8 %5.0866.34159.6381.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,423.822,655.0022.5 %5.0657.130.9599.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,302.991,674.0049.3 %5.0619.12533.2013.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,677.634,595.4047.0 %5.02,842.42762.0173.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,306.154,751.45-106.0 %0.0490.85266.6145.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,650.404,819.7414.7 %5.01,493.86753.2649.6 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,662.153,118.0033.1 %5.0934.490.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม5,369.973,199.2340.4 %5.0809.2893.7588.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,860.78396.0078.7 %5.058.170.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,158.701,055.0066.6 %5.0444.950.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,157.51633.0080.0 %5.0562.0784.5585.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,985.47402.1789.9 %5.0828.30223.6573.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม7,072.6818,980.00-168.4 %0.01,779.101,021.9142.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,884.059,844.00-10.8 %0.02,009.88111.8794.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,676.112,031.0044.8 %5.0752.23158.8678.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,639.4112,622.50-46.1 %0.02,119.47135.1993.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,374.601,500.00-9.1 %0.0420.99258.6038.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,746.543,518.006.1 %3.0718.09214.0970.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,826.366,950.00-44.0 %0.0866.3390.7589.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,628.582,710.0051.9 %5.01,056.470.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,108.403,498.2042.7 %5.0866.5651.3694.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,708.812,276.0080.6 %5.0733.22214.9470.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 50,717.9958,133.00-14.6 %0.0931.72776.1516.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม4,089.933,147.0023.1 %5.0600.11176.3070.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,142.013,264.0021.2 %5.0502.33102.5879.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,239.802,065.0036.3 %5.0581.10144.2475.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม7,223.286,269.0013.2 %5.0961.39191.8880.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,847.70991.0079.6 %5.01,208.62577.9552.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,725.2731,001.00-732.2 %0.0866.3147.1794.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 312,513.529,732.4322.2 %5.01,063.16200.2681.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)9,151.2913,720.80-49.9 %0.01,806.5329.1498.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 114,864.2212,050.7918.9 %5.01,322.57373.7271.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 214,948.1916,262.00-8.8 %0.018,716.61400.2597.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,311.354,852.3657.1 %5.0302.2691.1269.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม86,997.4638,504.0055.7 %5.01,545.651,395.139.7 %4.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม35,883.3222,519.0037.2 %5.0910.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม87,599.0550.4999.9 %5.0803.97318.6160.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย53,781.9414,198.4073.6 %5.0803.99134.1783.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม69,811.1617,616.0074.8 %5.0732.465,947.00-711.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม10,973.5719,066.87-73.8 %0.01,818.251,167.4335.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,634.883,440.005.4 %2.5695.19355.1948.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,228.771,308.0059.5 %5.0581.09136.2176.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม43,381.9117,445.5359.8 %5.06,049.674,338.1528.3 %5.0
รวม 769,331 443,441 42.36 % 72,354 24,608 65.99 %