จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,251.721.00100.0 %5.0503.61154.6469.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,770.276,185.5058.1 %5.0145.9245.1769.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด1,146.551.0099.9 %5.020.742.8586.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด4,780.784,317.009.7 %4.5488.79187.9361.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,192.881,677.0047.5 %5.0490.2838.2492.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด22,957.748,328.7163.7 %5.03,222.91267.5291.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,917.461,885.0061.7 %5.0231.470.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,394.08434.0090.1 %5.0331.30105.9168.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,147.87285.0093.1 %5.0234.9677.3267.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร4,225.42155.0096.3 %5.0237.1722.7390.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี4,088.24200.0095.1 %5.0123.8152.0558.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,505.42605.0086.6 %5.0346.0185.4375.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร5,311.25477.0091.0 %5.0349.7324.7092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,799.55250.0093.4 %5.0239.2168.4071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย2,020.85155.0092.3 %5.0287.0153.7981.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,266.87404.0090.5 %5.0254.3659.1276.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,069.10175.0094.3 %5.0161.0422.6186.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,688.57404.0091.4 %5.0185.6615.9391.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,964.32912.0077.0 %5.0212.2698.7453.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,647.62560.0084.6 %5.0290.8742.4785.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,593.11346.0090.4 %5.0265.6274.1972.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,665.47403.0091.4 %5.0230.1416.9692.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,412.27117.0091.7 %5.0128.0725.8779.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,750.525,890.50-24.0 %0.01,036.06968.136.6 %3.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด0.071.00-1,328.6 %0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง3,056.561,403.7054.1 %5.0320.59190.0040.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,747.871,904.4030.7 %5.0524.3930.8394.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,821.83858.0069.6 %5.0517.16152.0070.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,254.921,969.0012.7 %5.0861.00533.0138.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,662.042,166.0040.9 %5.0769.85154.6479.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,631.32916.0080.2 %5.0807.87417.6248.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,802.596,470.0017.1 %5.02,462.262,361.854.1 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,476.784,483.37-81.0 %0.0606.87415.1731.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด4,729.165,364.00-13.4 %0.0681.79965.21-41.6 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,822.924,612.954.4 %2.01,058.01248.9276.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)18,790.9917,034.849.3 %4.51,781.350.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด72,876.8712,561.0082.8 %5.0286.57195.8531.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด4,043.421,205.6470.2 %5.01,009.51275.8272.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,675.911,016.0039.4 %5.063.6450.5520.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,839.26989.0046.2 %5.043.4019.2455.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,340.661,254.0062.5 %5.0712.8054.2192.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,373.92997.0070.4 %5.0643.36311.2351.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,822.953,119.0018.4 %5.0845.90164.1180.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,656.6651,389.64-571.2 %0.02,852.401,326.1253.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,594.994,297.0023.2 %5.01,226.23230.2381.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด10,011.513,158.0068.5 %5.03,165.85812.1874.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,337.494,828.0023.8 %5.01,128.2261.4294.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด12,342.831,649.0086.6 %5.01,093.11638.4041.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,231.433,373.0020.3 %5.01,036.07501.4551.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,911.723,928.0020.0 %5.0818.16423.9948.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด5,396.323,750.2430.5 %5.01,397.34208.3485.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด4,021.05167,000.00-4,053.1 %0.0648.5396.7985.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,161.571,255.0084.6 %5.0500.05228.0054.4 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 79,658.5543,561.0945.3 %5.01,208.96121.6389.9 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0386.58180.5053.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด651.16662.00-1.7 %0.0238.9685.8364.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,438.012,245.0034.7 %5.0788.86254.6067.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,369.433,191.0027.0 %5.0693.7830.9295.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด5,151.766,856.44-33.1 %0.01,167.46460.1560.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,740.683,632.0023.4 %5.01,188.20202.7782.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,439.5810,179.00-7.8 %0.0919.60117.2887.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)58,480.197,035.8388.0 %5.02,272.661,005.2155.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 181,735.2016,900.0079.3 %5.01,197.48608.5149.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 219,299.7413,032.0032.5 %5.01,136.10381.4966.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 322,340.126,570.6070.6 %5.0938.77114.8287.8 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,874.6111,758.56-71.0 %0.0357.36124.1665.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,457.136,240.00-154.0 %0.0133.83200.83-50.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด150,735.1335,393.0076.5 %5.01,567.26300.5180.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด146,351.8813,880.0090.5 %5.0876.94142.8083.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด43,361.1132,578.0024.9 %5.01,133.80400.0064.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย24,514.758,580.0065.0 %5.0905.30979.81-8.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร20,418.051,698.0091.7 %5.0808.56203.6074.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง201,528.8883,800.0358.4 %5.0916.67120.4286.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด77,506.213,296.0095.7 %5.0760.18520.5131.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,725.7626,632.00-173.8 %0.02,007.20903.1255.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,604.621,695.0053.0 %5.0731.80405.6744.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,436.981,311.0061.9 %5.0655.74254.7361.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด49,084.564,000.0091.9 %5.08,588.885,010.0041.7 %5.0
รวม 1,367,908 691,847 49.42 % 69,460 26,710 61.55 %