จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,848.49703.0075.3 %5.0551.56117.8078.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0658.3461.5790.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,434.574,608.00-34.2 %0.0814.35292.8664.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,466.5883.5097.6 %5.0719.3094.5486.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์26,618.8613,380.8049.7 %5.08,896.25369.0595.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,221.951,414.0066.5 %5.0312.8543.3786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,040.73738.0081.7 %5.0323.29102.1068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,912.641,343.0072.7 %5.0294.0591.0669.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,610.99692.0085.0 %5.0200.6951.5874.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,670.16777.0083.4 %5.0387.3895.9375.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,663.23485.0089.6 %5.0401.5310.2697.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,605.71211.0094.1 %5.0402.0962.3384.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,774.71392.0089.6 %5.0248.3971.2971.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,999.86290.0092.7 %5.0377.009.2197.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์4,048.94708.0082.5 %5.0147.4214.4090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง4,127.48524.0087.3 %5.0293.6877.0373.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์6,974.955,061.9527.4 %5.01,289.781,121.1613.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,408.042,980.0032.4 %5.01,080.58471.0856.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,733.323,273.7712.3 %5.0814.45300.6763.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,999.471,095.0063.5 %5.0586.16214.8063.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,708.372,612.0044.5 %5.01,289.851,719.33-33.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,761.615,390.19-206.0 %0.0423.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,328.872,657.6750.1 %5.01,574.99257.7183.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,898.654,074.0016.8 %5.01,240.57249.0879.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,440.6410,022.06-55.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,972.342,325.9141.4 %5.0909.43343.3862.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,679.54279.0083.4 %5.061.3635.1542.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ1,464.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ121.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,240.861,134.8865.0 %5.011,023.52242.5597.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,607.773,526.002.3 %1.0890.52185.6579.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,536.9457,552.00-939.4 %0.01,365.821,695.48-24.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,574.598,030.00-75.5 %0.01,251.74302.3275.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,631.022,448.0032.6 %5.0852.39511.1040.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,640.8511,944.00-79.9 %0.01,403.95126.9491.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,308.124,207.502.3 %1.0890.42312.7564.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,323.133,173.5026.6 %5.0890.52473.8246.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,548.290.00100.0 %5.01,441.9191.9593.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,485.792,618.0052.3 %5.01,086.47214.4580.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,567.734,105.00-15.1 %0.0738.2932.7795.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์35,060.393,752.0089.3 %5.0844.29383.8154.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 114,423.0554,741.3752.2 %5.01,304.241,496.85-14.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,761.971,715.0037.9 %5.0491.08252.5248.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,989.342,842.0052.5 %5.0776.42288.8062.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,141.80975.3069.0 %5.0546.8866.7387.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,148.036,119.490.5 %0.51,236.14159.6087.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,786.351,870.0060.9 %5.01,270.7645.6896.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์5,252.644,697.0010.6 %5.0928.45420.8554.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)75,439.348,726.1088.4 %5.02,059.79580.4471.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 136,232.2815,447.9057.4 %5.02,076.52205.9190.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 237,892.0510,703.3871.8 %5.0984.4395.0090.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 354,182.4010,620.2480.4 %5.01,311.53213.1283.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,932.866,084.5653.0 %5.0385.87169.1056.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง27,308.485,032.0081.6 %5.01,048.961,500.00-43.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์32,904.602,160.0093.4 %5.0888.80380.0057.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี48,905.159,818.0079.9 %5.0817.32337.2558.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง40,858.8811,405.0172.1 %5.0795.01623.5721.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์20,225.1425,050.00-23.9 %0.02,009.771,973.511.8 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,685.112,924.0020.7 %5.0757.32314.3958.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,958.52174.0094.1 %5.0567.15504.8511.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์50,661.5315,917.1568.6 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 796,617 365,634 54.10 % 73,510 25,415 65.43 %