จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,823.59569.0079.8 %5.0550.73100.9681.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร17,312.176,113.0064.7 %5.0374.2352.8385.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,635.478,204.00-23.6 %0.0110.0845.3658.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,498.821,458.0058.3 %5.0816.96238.9970.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,936.18633.0078.4 %5.0447.0048.4089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร16,843.2213,748.0018.4 %5.02,832.65695.5175.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร3,840.531,128.0070.6 %5.0320.2499.3269.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,264.681,182.0072.3 %5.0473.22193.9159.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน4,201.84396.0090.6 %5.0298.0073.7775.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,837.47570.0085.1 %5.0280.6799.5464.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ4,644.41390.0091.6 %5.0172.1725.4985.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส3,244.86500.0084.6 %5.0414.6088.0178.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว4,654.351.00100.0 %5.053.0424.7153.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,862.90291.0092.5 %5.0367.1825.1993.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,864.86348.0091.0 %5.0172.2125.7685.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ4,214.12618.0085.3 %5.0255.38110.9756.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,938.99209.0094.7 %5.0420.06101.4175.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,987.04268.0093.3 %5.0398.2588.9377.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย838.94533.0036.5 %5.0319.2791.4571.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย3,881.21337.0091.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,851.67302.0092.2 %5.0251.3998.1960.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า5,233.27279.0094.7 %5.0401.080.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,555.873,743.00-5.3 %0.0816.941,454.52-78.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,806.392,336.0038.6 %5.01,102.20569.4948.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,337.731,303.0061.0 %5.0797.94177.9477.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร7,686.65922.0088.0 %5.0639.94661.64-3.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,251.422,699.0017.0 %5.0950.05660.4630.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร4,097.491,253.0069.4 %5.0749.15380.0049.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,471.724,875.0010.9 %5.01,634.671,713.17-4.8 %0.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,590.042,812.7638.7 %5.01,292.3644.2296.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร7,458.228,719.78-16.9 %0.01,100.22285.2474.1 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร60,304.2742,311.4029.8 %5.0520.62213.5059.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)12,626.0919,780.00-56.7 %0.04,614.615,190.55-12.5 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,204.482,504.7059.6 %5.0912.04334.4063.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,278.937,263.50-37.6 %0.089.210.9598.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,098.45611.0044.4 %5.063.140.9098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,416.49864.0074.7 %5.0632.7055.0891.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,432.99872.0074.6 %5.0721.88214.7070.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,642.912,219.0039.1 %5.0874.00263.2769.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร7,086.595,076.0028.4 %5.01,597.59471.3570.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,550.464,373.0021.2 %5.01,383.861,301.376.0 %3.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,965.371,146.0071.1 %5.0655.45389.5040.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,810.619,004.00-87.2 %0.0855.72101.6588.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,322.9315,139.521.2 %0.52,787.181,508.6045.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,114.402,041.0081.6 %5.0835.95199.5076.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,817.983,426.7910.2 %5.0988.10198.9779.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,426.423,693.0016.6 %5.01,254.20433.9465.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร6,246.142,985.6452.2 %5.01,596.59169.9189.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร4,749.463,978.2516.2 %5.0575.817.4998.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร11,968.744,400.0063.2 %5.0988.10620.6937.2 %5.0
รจจ.สกลนคร 80,693.20104,465.99-29.5 %0.01,263.67688.5645.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร3,118.48526.0083.1 %5.0569.752.8599.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,879.152,126.6956.4 %5.0969.07137.7185.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,843.341,422.0086.9 %5.0683.84150.1478.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,323.584,439.2916.6 %5.0909.7883.9190.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร4,839.993,607.1425.5 %5.01,311.37455.0765.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร5,109.1627,888.20-445.8 %0.01,146.47194.7583.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2351,011.303,305.7293.5 %5.02,405.22689.5771.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 125,720.2613,272.0048.4 %5.01,529.90157.5889.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 222,952.5112,899.0243.8 %5.02,619.08244.5190.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 329,408.5514,601.2950.4 %5.02,618.0426.8899.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,433.272,942.7733.6 %5.0229.69417.10-81.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร98,592.4345,839.0053.5 %5.01,915.86283.5885.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร84,098.089,132.0089.1 %5.0800.111,141.80-42.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม19,299.939,528.0050.6 %5.0899.55643.7328.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน145,121.7216,350.0088.7 %5.01,165.01171.5985.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร11,861.7319,906.33-67.8 %0.02,248.801,532.7631.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,528.952,605.0026.2 %5.0874.00344.3860.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,074.521,003.0067.4 %5.0683.84157.3977.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร45,598.2811,500.9374.8 %5.05,823.695,009.7514.0 %5.0
รวม 990,238 505,790 48.92 % 71,425 32,486 54.52 %