จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,873.88589.0079.5 %5.0454.5442.7590.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม334,098.5616,178.0095.2 %5.02,188.2773.6296.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,600.621,658.0054.0 %5.0360.6177.9078.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,704.371,025.0072.3 %5.0701.31241.3065.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม12,737.037,740.0039.2 %5.02,393.73491.5079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน7,324.48401.0094.5 %5.0219.3682.9862.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,182.96628.0087.9 %5.0285.12123.6856.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,449.77240.0094.6 %5.0514.8797.6681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,140.92225.0094.6 %5.0313.7017.9194.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,872.51304.0093.8 %5.0300.641.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,016.11529.0089.5 %5.0399.13126.3468.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร5,047.16231.0095.4 %5.0270.4799.2263.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,889.82194.0096.0 %5.0351.7498.6672.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,310.37214.0095.0 %5.0261.4212.7895.1 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม13,276.0821,030.00-58.4 %0.02,013.82241.3088.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,405.775,723.02-29.9 %0.01,024.581,109.60-8.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,590.241.00100.0 %5.0416.04285.0031.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม3,625.991,205.0066.8 %5.0382.62194.4949.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,636.19983.1062.7 %5.0563.24171.0069.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,972.601,183.0076.2 %5.01,138.67411.5363.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,000.79930.0076.8 %5.0644.26144.4077.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,388.731,258.0076.7 %5.0342.76124.4563.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,452.063,720.0050.1 %5.01,842.27935.7549.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,222.672,570.0020.3 %5.0718.61430.8440.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม3,447.833,146.888.7 %4.0682.27568.0716.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม5,391.422,099.0061.1 %5.0793.0789.4188.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม95,173.8337,200.0060.9 %5.0498.85935.75-87.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,152.321,129.0064.2 %5.0777.37241.3069.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,662.55604.0063.7 %5.054.2887.51-61.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,259.0820.0098.4 %5.024.9142.08-68.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,751.99516.0081.2 %5.0667.9045.8893.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,811.591,145.0070.0 %5.0568.20173.2369.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,160.541,025.0075.4 %5.0815.41306.5862.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,318.564,901.00-13.5 %0.01,100.64199.5081.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,699.083,720.0020.8 %5.0826.62287.3465.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม14,606.648,986.2038.5 %5.01,975.38121.1293.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม11,313.191,630.0085.6 %5.0644.26500.3622.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม4,284.433,306.0022.8 %5.0853.44331.8561.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม5,009.593,923.0021.7 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,809.924,268.62-12.0 %0.0568.2054.0490.5 %5.0
สพ.นครพนม56,923.758,609.0084.9 %5.0802.00299.8662.6 %5.0
รจก.นครพนม 104,422.0669,703.9533.2 %5.01,549.021,536.800.8 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,319.753,998.007.4 %3.5891.47488.8845.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,215.061,706.0046.9 %5.0549.18382.8830.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,596.684,718.5215.7 %5.0891.47169.5081.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,682.782,193.00-30.3 %0.0815.41545.6133.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,368.425,432.34-61.3 %0.0642.04144.4077.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 125,215.5310,368.8258.9 %5.01,320.99264.0680.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 210,398.419,894.004.9 %2.01,497.99930.7437.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)24,655.848,498.5365.5 %5.0442.28665.66-50.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม13,320.213,215.0075.9 %5.0208.46176.7015.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบ7,653.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ108.37ประเมินไม่ได้0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม57,837.2433,733.0041.7 %5.01,147.68152.9186.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม13,656.2121,092.00-54.4 %0.01,756.361,410.5519.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,819.232,854.0025.3 %5.0682.27285.1558.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม4,078.401,882.9253.8 %5.0549.18123.0177.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 955,182 334,278 65.00 % 43,560 17,866 58.99 %