จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,434.001,528.0037.2 %5.0420.0550.9787.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร29,912.7610,591.5264.6 %5.081.05142.65-76.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,166.5110,412.33-792.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,850.642,036.0028.6 %5.0534.1561.1388.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,638.601,800.0050.5 %5.0686.27110.6683.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร19,469.8316,453.1615.5 %5.03,025.22289.7590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร7,016.491.00100.0 %5.0394.9456.4985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,271.44330.0092.3 %5.0207.1626.2387.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,418.50233.0094.7 %5.0232.8350.0078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,456.75351.0092.1 %5.0333.7645.3486.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง4,256.3622.0099.5 %5.0266.5054.5079.5 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร23,177.8439,901.50-72.2 %0.04,047.84233.4094.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,463.873,289.5026.3 %5.0914.42999.34-9.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,545.681,305.6948.7 %5.0458.080.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,169.852,008.0051.8 %5.01,085.61188.2082.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,987.972,576.0013.8 %5.0610.21289.6552.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,891.271,455.3649.7 %5.0591.20208.3864.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร4,004.452,864.0028.5 %5.01,028.56847.1817.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,215.952,498.00-12.7 %0.0521.8076.0085.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,684.473,072.0034.4 %5.01,294.76237.5081.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,675.013,018.0017.9 %5.0895.45158.9482.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,740.346,171.70-30.2 %0.01,142.66453.3960.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,265.921,653.2149.4 %5.0610.19476.0622.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร2,221.241,426.0035.8 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,065.33557.0081.8 %5.0667.230.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,906.54713.7875.4 %5.0515.1367.0387.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร4,077.063,226.0020.9 %5.0838.40410.4051.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร14,077.0537,025.01-163.0 %0.01,370.852,236.35-63.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร6,124.284,567.0025.4 %5.01,218.72970.8420.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,638.952,970.0018.4 %5.0705.27127.0882.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร7,818.0810,288.74-31.6 %0.01,979.3744.7497.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,334.481,640.0050.8 %5.0686.25137.7579.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,406.922,807.0017.6 %5.0800.35253.3768.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,993.563,000.0024.9 %5.0762.3462.6591.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,066.091,059.0074.0 %5.0933.46193.5879.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,853.053,448.93-20.9 %0.0477.0764.8686.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร31,439.772,615.0091.7 %5.0663.83593.7510.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร44,146.0623,122.9647.6 %5.0811.47520.9035.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,960.642,428.0018.0 %5.0534.15108.4379.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร6,868.814,337.0036.9 %5.01,047.55439.7958.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,731.151,076.0060.6 %5.0534.15243.1854.5 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,794.893,376.4211.0 %5.0838.41101.9487.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,463.31848.0075.5 %5.0686.280.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,143.4915,777.04-55.5 %0.03,141.8542.7598.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร8,343.942,104.5074.8 %5.01,347.1477.9894.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร7,195.298,642.26-20.1 %0.01,669.60153.8590.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร33,395.901,491.3795.5 %5.0390.13143.7463.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร158,997.815,108.1696.8 %5.0318.630.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร33,924.2053,647.54-58.1 %0.0777.821,073.50-38.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย14,187.9610,874.3223.4 %5.0605.61885.50-46.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,366.3712,365.21-94.2 %0.01,623.582,204.95-35.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,524.312,777.0021.2 %5.0667.23227.4665.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,533.31774.0069.4 %5.0458.09176.7361.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร24,705.6518,519.9025.0 %5.06,057.125,745.205.1 %2.5
รวม 607,020 356,184 41.32 % 52,559 22,371 57.44 %