จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,921.933,579.008.7 %4.02,100.690.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 363,656.3842,322.2333.5 %5.0168.42323.82-92.3 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่3,048.3130.0099.0 %5.0787.19110.3086.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่62,615.5342,322.2332.4 %5.0271.37235.0513.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่64,896.938,607.2786.7 %5.0152.5381.9946.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่8,430.737,957.805.6 %2.563.2251.1119.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,984.4616,977.70-468.9 %0.044.31340.27-667.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่14,506.7116,365.70-12.8 %0.01,699.95213.7387.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,627.242,096.4942.2 %5.01,592.120.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,842.171,727.0055.1 %5.01,072.4342.2496.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 843,217.7921,420.9150.4 %5.03,684.06266.9592.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 120,538.7611,556.0343.7 %5.05,267.69584.2588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,490.193,589.7062.2 %5.02,321.23502.5578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,701.404,730.0029.4 %5.0336.76105.4568.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,412.61539.0087.8 %5.0295.9846.3784.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,738.721,045.0077.9 %5.0210.0764.2069.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง4,429.871,139.0074.3 %5.0300.3531.0789.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,813.42762.0080.0 %5.0350.9891.1674.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า4,211.84557.0086.8 %5.0479.82154.4067.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด4,303.59843.0080.4 %5.0384.01154.8559.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย4,222.99118.0097.2 %5.0678.93144.4078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,440.99527.0084.7 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม4,261.50417.0090.2 %5.0708.2557.0092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,428.34575.0083.2 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 110,158.154,983.0050.9 %5.0374.79108.3071.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง18,218.061,765.5090.3 %5.0304.14101.1066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,886.35986.0074.6 %5.0213.2583.8160.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,953.681,169.0070.4 %5.0265.2145.8782.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,590.261,139.0075.2 %5.0258.12139.8845.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง4,461.60850.0080.9 %5.0403.9093.9676.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง5,190.111,186.0077.1 %5.0683.6661.3391.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว5,146.04312.2493.9 %5.0501.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,718.01396.0089.3 %5.0438.2650.8188.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง4,193.28241.0094.3 %5.0546.49104.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ4,317.58319.0092.6 %5.0453.4946.3489.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,772.55272.0094.3 %5.03,989.9451.5298.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 313,031.375,945.5854.4 %5.01,225.70101.9491.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่4,010.442,761.6531.1 %5.01,215.35143.1188.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,331.462,355.0029.3 %5.0747.5468.5890.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 58,317.5210,401.45-25.1 %0.01,441.23159.6088.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่9,248.6814,728.50-59.2 %0.02,650.751,986.3125.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,919.163,856.421.6 %0.51,165.0599.1091.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,627.481,640.0070.9 %5.01,252.98505.1259.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 912,869.032,805.0078.2 %5.01,934.59154.4092.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่1,524.322,292.00-50.4 %0.0840.86127.4684.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 142,382.0360,266.73-42.2 %0.013,128.102,938.8577.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,782.46310.8082.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,034.25756.0026.9 %5.0901.28120.6586.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,728.654,466.3822.0 %5.02,371.96754.3368.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,354.043,799.0029.0 %5.01,624.793,367.00-107.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 67,114.5516,994.30-138.9 %0.02,544.53335.0286.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 37,403.0719,868.1446.9 %5.02,195.97140.4093.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,497.035,678.34-3.3 %0.02,702.16199.5092.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่4,244.405,860.92-38.1 %0.0795.91672.5715.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่11,748.458,270.8829.6 %5.03,582.541,289.5364.0 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,799.093,951.0017.7 %5.01,357.67469.0965.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1ไม่ครบ2,517.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่20,464.3955,618.88-171.8 %0.03,620.57261.6292.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 17,138.2725,989.00-51.6 %0.05,682.133,524.9038.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,659.138,633.00-29.6 %0.02,504.72821.7567.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,804.74705.0081.5 %5.01,015.38137.7586.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 13,156.695,058.0061.6 %5.01,776.070.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)14,109.1412,938.128.3 %4.03,975.661,425.8564.1 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ23,208.691,688.0092.7 %5.0397.0055.6686.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)24,026.336,092.0074.6 %5.0206.230.9099.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,880.682,019.0048.0 %5.0641.010.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่5,115.922,196.0057.1 %5.01,034.39156.6184.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่4,420.02550.0087.6 %5.0882.27266.9969.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่19,329.6498,337.00-408.7 %0.02,251.421,380.5438.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่7,405.832,980.0059.8 %5.01,262.59235.8081.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่17,052.0116,358.284.1 %2.04,254.05126.9197.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่13,244.122,920.0078.0 %5.01,471.76297.7779.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,415.655,852.32-8.1 %0.01,452.75627.9856.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่6,159.102,778.0054.9 %5.01,936.59147.8992.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่9,308.075,577.8740.1 %5.02,024.13285.8285.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,871.039,818.00-101.6 %0.01,058.61179.4583.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่45,157.9719,644.6056.5 %5.01,224.35401.9567.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่19,503.1011,624.0040.4 %5.0845.84175.6679.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 163,280.77155,311.004.9 %2.02,659.612,250.8815.4 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 60,419.1250,417.6016.6 %5.01,581.17491.8368.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 517,009.7116,153.805.0 %2.53,374.731,027.2869.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,145.391,150.0063.4 %5.0825.2273.5291.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่5,122.81720.0085.9 %5.01,357.67335.4875.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,942.26720.0081.7 %5.01,110.46318.2571.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่9,370.666,300.0032.8 %5.02,879.85261.2590.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่4,235.001,275.0069.9 %5.01,263.49455.5863.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,519.6610,365.18-87.8 %0.01,699.95258.5084.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่12,986.418,303.8136.1 %5.0953.98289.2169.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 117,334.356,890.0060.3 %5.01,777.9491.5894.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 232,224.70289.0099.1 %5.0348.22606.22-74.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 312,110.205,991.8850.5 %5.0467.59202.0756.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 474,716.1613,917.3981.4 %5.01,028.72143.8686.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 559,839.7616,453.4672.5 %5.02,933.65242.1591.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6102,044.608,815.2591.4 %5.01,719.82204.7988.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)8,065.504,109.0049.1 %5.04,329.61236.8894.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ไม่ครบ2,818.29ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ58.10ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร26,052.137,358.0071.8 %5.0471.010.9599.8 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่36,385.4714,284.0060.7 %5.0474.95211.2755.5 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์12,845.587,586.1440.9 %5.0457.3494.1079.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่93,945.0144,232.0052.9 %5.02,001.02381.1381.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบ2,976.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ106.21ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่149,305.4229,544.0080.2 %5.01,396.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่63,301.6328,729.9954.6 %5.01,377.631,194.0013.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่27,631.2612.00100.0 %5.01,198.38137.7588.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง14,038.7710,628.0024.3 %5.01,090.1867,741.20-6,113.8 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,337.911,460.5056.2 %5.0864.15105.7487.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง68,822.125,789.6891.6 %5.01,524.72128.1191.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่38,906.8631,371.0119.4 %5.01,139.961,073.885.8 %2.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่15,420.616,659.3556.8 %5.02,885.39819.0371.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่38,086.0341,888.00-10.0 %0.01,764.02171.0090.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,782.622,438.0035.5 %5.01,611.2952.4996.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่84,109.4955,278.8834.3 %5.04,139.601,372.2466.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,505.576,742.00-22.5 %0.01,376.68346.0574.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,896.4113,314.49-93.1 %0.02,524.0898.3796.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,906.276,862.00-39.9 %0.01,921.91149.1592.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)3,103.46752.0075.8 %5.01,737.310.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,643.001,275.0065.0 %5.0939.31421.9755.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 569,734.3058,451.9016.2 %5.020,187.6513,194.9034.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่98,194.2927,960.0171.5 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 2,355,285 1,387,297 41.10 % 214,151 145,303 32.15 %