จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.230.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน62,408.4136,516.0041.5 %5.092.89171.00-84.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,293.754,251.87-29.1 %0.0525.2678.0685.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน10,956.641,721.0084.3 %5.03,071.8736.3598.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน14,851.039,872.6033.5 %5.03,149.50249.0192.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,654.332,299.0059.3 %5.0303.3460.7880.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,678.74747.0079.7 %5.0232.880.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ16,428.00500.0097.0 %5.0223.4751.0077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,160.13736.0082.3 %5.0174.450.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,369.62968.0077.8 %5.0276.9944.1784.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้5,421.93601.0088.9 %5.0492.530.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง5,262.84566.0089.2 %5.0199.9855.2472.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง5,214.54153.0097.1 %5.0394.510.9599.8 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,599.635,603.11-0.1 %0.0436.4622.4094.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,728.904,722.9817.6 %5.01,076.76761.5129.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,397.832,616.0040.5 %5.0943.62109.0288.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,362.951,611.0052.1 %5.0696.410.9599.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,434.87578.0083.2 %5.0366.85118.6367.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,866.693,410.0029.9 %5.0715.45592.5217.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,227.803,417.00-53.4 %0.0392.69470.39-19.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน5,497.232,469.2155.1 %5.01,323.94494.4262.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,895.762,668.0045.5 %5.0943.65315.6166.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน17,962.5014,377.4720.0 %5.01,647.241.0099.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน4,143.362,636.0036.4 %5.0791.52177.6577.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน2,142.834,447.00-107.5 %0.050.661.9596.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,780.241,091.0071.1 %5.0693.1551.3092.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน3,213.052,113.0034.2 %5.0506.28180.7664.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,950.804,255.0014.1 %5.0672.15252.1462.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน6,310.052,396.4162.0 %5.01,323.96662.2750.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,752.442,387.0049.8 %5.01,076.76455.8657.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,639.634,166.0010.2 %5.0639.35214.4866.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน14,894.3311,575.4622.3 %5.01,723.3035.7397.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,625.172,153.0053.5 %5.0639.3619.0097.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,800.034,710.21-161.7 %0.0867.58152.0082.5 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน6,002.565,001.0016.7 %5.01,076.7674.5793.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน4,363.08942.4778.4 %5.0924.45151.1583.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน5,041.703,231.5035.9 %5.0696.4454.7992.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน12,015.503,636.0069.7 %5.0458.3738.0091.7 %5.0
รจจ.ลำพูน 61,915.7160,036.823.0 %1.51,044.17325.9368.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน3,240.2975.0097.7 %5.0499.1244.1691.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,749.334,287.0025.4 %5.0514.01152.0070.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน11,137.132,599.0076.7 %5.0544.31181.0166.7 %5.0
สปส.จ.ลำพูน9,063.478,216.009.4 %4.51,342.98193.1785.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,605.542,272.5637.0 %5.0696.43133.0080.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน12,272.382,536.0079.3 %5.0753.48175.6176.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 120,216.5411,952.6140.9 %5.01,065.06240.0377.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 240,923.1514,377.9264.9 %5.01,444.11230.4884.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน5,812.763,777.0035.0 %5.0377.10183.3451.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน69,573.4619,584.5871.9 %5.01,319.15171.0087.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน68,342.938,004.9988.3 %5.0730.08298.4959.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 29,668.897,292.0075.4 %5.0603.65145.4375.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง17,597.4510,164.0042.2 %5.0589.5780.7586.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน11,422.5416,717.99-46.4 %0.01,464.70369.8374.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 4,936.684,625.946.3 %3.0715.45138.5580.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน3,199.03925.0071.1 %5.0449.2061.2786.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน42,437.2817,024.4559.9 %5.03,883.353,441.2511.4 %5.0
รวม 703,463 349,614 50.30 % 48,306 12,724 73.66 %