จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,605.78843.0076.6 %5.0294.73103.4664.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,256.536,261.78-19.1 %0.0922.21151.4083.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี4,668.991,813.0061.2 %5.0503.910.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,600.1015,242.19-4.4 %0.02,595.41268.9589.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 229,107.3229,895.48-2.7 %0.05,177.95380.0092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 18,496.507,557.9011.0 %5.0480.9957.0088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,920.532,333.0052.6 %5.0277.8438.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,956.943,665.5026.1 %5.0492.4738.0092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา6,134.172,031.0066.9 %5.0506.40114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ5,175.64873.0083.1 %5.0236.1695.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี6,367.932,883.0054.7 %5.0380.3852.5786.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,959.962,437.0059.1 %5.0351.6560.1382.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,364.451,526.0065.0 %5.0304.6496.5568.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,630.007,787.74-38.3 %0.01,169.26366.7268.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,546.479,035.44-62.9 %0.01,295.10543.4558.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,272.662,933.0044.4 %5.0903.04397.1656.0 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 15,256.864,037.4223.2 %5.0919.64433.1752.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,443.551,136.0067.0 %5.0332.66114.3365.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,210.761,464.0054.4 %5.0370.59186.2949.7 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,622.89179,116.00-812.8 %0.06,009.06462.7592.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,838.714,179.9613.6 %5.0941.07599.6836.3 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์18,131.737,172.0060.4 %5.01,917.671,005.7747.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,650.309,023.39-59.7 %0.01,723.11667.3461.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 16,056.739,965.00-64.5 %0.06,346.221,244.8380.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,132.223,928.00-84.2 %0.0380.40526.67-38.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,418.806,572.06-21.3 %0.0975.41196.1079.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี4,120.643,606.0012.5 %5.0751.11364.6851.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,355.1117,761.27-89.9 %0.01,188.27174.1485.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,532.338,814.50-17.0 %0.02,229.87217.5590.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,307.012,296.0046.7 %5.0807.96168.5979.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี54,278.661,544.0097.2 %5.019,158.3548.3799.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,981.041,915.0051.9 %5.0480.99284.7240.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,212.146,372.80-51.3 %0.0750.91254.8066.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,778.6320,685.20-205.2 %0.01,125.89296.8373.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี11,337.923,728.6767.1 %5.03,203.97373.0488.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,503.932,775.0038.4 %5.0446.65154.6565.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,565.9116,823.47-156.2 %0.01,647.9691.9794.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,783.5214,040.58-1.9 %0.01,456.56734.4549.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,821.82674.0094.3 %5.0541.73156.8371.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี4,231.763,352.0020.8 %5.0731.89302.9058.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี4,300.802,942.0031.6 %5.0731.8943.4294.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,601.663,068.5745.2 %5.0884.02106.5188.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,836.795,916.00-22.3 %0.0674.8464.8990.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,647.019,480.0030.5 %5.0544.54324.9040.3 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 54,730.6150,490.317.7 %3.5718.76712.010.9 %0.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 139,049.0292,372.5333.6 %5.01,213.52453.1562.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี20,099.4722,529.12-12.1 %0.0393.62302.1023.3 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง47,566.2744,137.007.2 %3.5805.77807.00-0.2 %0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 28,269.79120,454.28-326.1 %0.01,048.31576.5545.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 111,381.6222,008.00-93.4 %0.02,414.161,049.0156.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี6,009.701,222.0079.7 %5.01,443.0794.4993.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,620.399,470.70-24.3 %0.01,321.3952.6196.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,498.854,072.8625.9 %5.0769.92417.8045.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี19,900.2217,688.0011.1 %5.02,481.37760.0069.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,582.473,884.6741.0 %5.0807.96456.2243.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต35,650.7849,290.00-38.3 %0.01,770.52496.1372.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,029.923,904.78-28.9 %0.0579.71181.3468.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 135,848.9512,548.0065.0 %5.01,010.1081.0092.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 223,326.0811,574.9650.4 %5.01,073.64256.5776.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)13,797.8312,631.028.5 %4.01,767.33270.7784.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,680.101,205.5055.0 %5.0309.38182.0141.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี155,130.1721,204.0086.3 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 84,106.7619,388.0076.9 %5.01,419.38613.6556.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี18,869.997,619.7559.6 %5.0439.26332.8524.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,030.3020,960.00-420.1 %0.01,252.87980.0021.8 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี390,799.53200,100.0048.8 %5.08,097.07750.4790.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)3,484.721.00100.0 %5.0436.10148.4965.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,126.423,324.9019.4 %5.0731.89519.9229.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,609.26847.0067.5 %5.0294.52251.7614.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี28,212.2110,587.0062.5 %5.06,051.654,855.3719.8 %5.0
รวม 1,521,435 1,213,022 20.27 % 113,104 28,654 74.67 %