จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง3,090.291,208.0060.9 %5.0626.47178.1071.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง21,234.5112,584.0040.7 %5.064.610.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง6,266.114,922.7021.4 %5.091.930.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,987.651,980.0050.3 %5.0949.74169.8482.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,742.332,390.0036.1 %5.0854.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง22,111.5217,718.0019.9 %5.03,402.80472.1586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง5,630.273,393.0039.7 %5.0400.2747.5088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ5,268.611,034.0080.4 %5.0296.9734.7188.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา5,122.47586.0088.6 %5.0273.0631.6988.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร4,471.07629.0085.9 %5.0223.1467.5669.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ4,398.48563.0087.2 %5.0260.4640.9984.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน4,386.75599.0086.3 %5.0484.4556.5988.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ4,288.80556.0087.0 %5.0239.555.4097.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว4,389.68807.0081.6 %5.0459.520.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม4,340.72287.0093.4 %5.0240.7347.5880.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก4,286.61536.0087.5 %5.0449.995.1698.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ4,412.11458.0089.6 %5.0478.7540.2091.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง8,147.399,358.05-14.9 %0.01,596.281,961.75-22.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง5,090.322,836.0044.3 %5.01,273.01478.2162.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,906.711,706.0056.3 %5.0873.67246.2671.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 212,277.6227,394.53-123.1 %0.04,256.561,481.7565.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง3,185.741,139.9664.2 %5.0664.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง7,080.833,766.0046.8 %5.01,577.251,604.55-1.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง7,858.714,604.0041.4 %5.0558.95964.25-72.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง6,638.261,719.0074.1 %5.01,900.54255.4186.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง4,001.532,377.6240.6 %5.01,063.83344.8567.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง10,873.5610,223.006.0 %3.02,452.00247.3789.9 %5.0
ท่าอากาศยานลำปางไม่ครบ70,834.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ56.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,251.083,525.0017.1 %5.01,158.91327.7571.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,654.166,700.92-44.0 %0.01,484.6369.2095.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง16,813.7517,344.00-3.2 %0.06,108.142,879.3552.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง5,015.404,662.167.0 %3.52,085.4923.5298.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,441.922,252.0034.6 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง4,235.33798.0081.2 %5.0949.7443.7095.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง3,357.451,457.0056.6 %5.0721.55121.4583.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,978.135,178.00-30.2 %0.0930.72342.9563.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,762.3555,581.38-721.9 %0.01,615.301,398.3913.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง7,228.488,464.00-17.1 %0.02,118.33516.4975.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,767.233,428.009.0 %4.5911.71244.1573.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง6,807.2212,288.68-80.5 %0.01,351.14193.9585.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง23,453.3025,798.00-10.0 %0.02,134.6860.0097.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,736.545,086.00-7.4 %0.01,158.91332.2571.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง4,708.583,481.0026.1 %5.01,139.90439.2061.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง4,419.794,145.006.2 %3.01,044.8280.6492.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง7,744.453,269.3157.8 %5.01,482.19167.6088.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง4,223.954,982.19-18.0 %0.01,006.7943.5395.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง35,010.565,572.0084.1 %5.0651.1838.0094.2 %5.0
รจก.ลำปาง 66,831.6548,974.6326.7 %5.01,257.48461.2263.3 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 47,143.4231,692.5332.8 %5.01,085.29140.8387.0 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง9,140.709,580.00-4.8 %0.0503.70517.75-2.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,765.931,340.0051.6 %5.0612.8397.0884.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง4,207.1943.0099.0 %5.0595.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง30,366.0715,469.0049.1 %5.01,891.03304.0083.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง4,233.572,152.0049.2 %5.0797.5999.1487.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,767.468,378.00-45.3 %0.01,151.83415.9263.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง5,042.064,862.003.6 %1.51,253.99312.8275.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,766.165,246.00-39.3 %0.01,006.7948.3395.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,429.519,606.00-116.9 %0.0682.6838.0094.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง37,975.555,092.0186.6 %5.01,527.03104.5093.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 134,741.0114,840.0057.3 %5.01,703.80351.7679.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 246,614.138,971.3380.8 %5.0660.49204.7669.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 315,113.2813,325.0811.8 %5.01,774.72182.6589.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ44,500.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,711.40ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง62,857.9922,186.9964.7 %5.01,050.0423.7597.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง20,990.448,893.0057.6 %5.0896.7593.8489.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาไม่ครบ9,584.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ84.10ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน42,614.9611,094.9174.0 %5.01,037.97121.2788.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง7,152.9319,455.00-172.0 %0.02,414.04869.0064.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,622.394,799.00-3.8 %0.01,120.88546.4051.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง3,332.623,093.007.2 %3.5702.53224.1368.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง29,327.018,377.7371.4 %5.07,123.028,456.60-18.7 %0.0
รวม 824,134 546,859 33.64 % 83,654 29,723 64.47 %