จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์4,086.22846.0079.3 %5.0493.2053.1889.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,804.437,398.3031.5 %5.063.130.9598.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์5,176.224,837.006.6 %3.0816.49195.6876.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,335.631,672.0049.9 %5.0740.3829.3696.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์23,210.5118,917.0818.5 %5.02,014.45345.5382.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,500.19878.0080.5 %5.0305.8339.6787.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,702.71613.0087.0 %5.0211.7749.4076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,552.19807.0082.3 %5.0182.4740.6877.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน4,377.65609.0086.1 %5.0293.8356.3880.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด4,320.39527.0087.8 %5.0264.4042.5483.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา4,180.86830.0080.1 %5.0323.48166.5448.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,649.27675.0085.5 %5.0451.51170.7762.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก4,483.97429.0090.4 %5.0614.7896.8884.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์15,258.666,794.0055.5 %5.01,634.161,088.7033.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,654.751,376.0048.2 %5.0617.40169.5372.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,480.822,691.0039.9 %5.01,025.64260.5874.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 4,048.282,598.0035.8 %5.01,524.9699.0093.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,612.831,710.0052.7 %5.0721.3761.7991.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,396.581,732.0027.7 %5.0417.12193.0953.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,783.193,146.0053.6 %5.0798.76742.607.0 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,902.883,258.0016.5 %5.0582.61211.2763.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์8,303.785,170.0037.7 %5.02,413.80845.9465.0 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์7,661.384,585.7140.1 %5.01,158.76287.8575.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์9,741.5113,105.99-34.5 %0.01,559.40323.9579.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)13,141.247,203.1245.2 %5.02,306.161,308.1543.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,967.242,454.0038.1 %5.0797.8085.5089.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,941.47427.0078.0 %5.062.222.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์4,415.541,405.0068.2 %5.0805.9857.1692.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,259.53788.2675.8 %5.0626.31309.5550.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์12,918.083,335.6974.2 %5.0816.47237.0971.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์16,543.094,842.0070.7 %5.01,900.70548.6071.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์8,050.215,664.0029.6 %5.01,234.82792.1235.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์12,397.142,523.0079.6 %5.0797.45172.7478.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์14,971.909,268.0038.1 %5.01,558.0956.3996.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,350.721,792.0058.8 %5.0987.59775.5221.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์4,440.344,235.004.6 %2.0968.60321.5066.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์39,162.865,434.0086.1 %5.013,633.2785.1999.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์4,173.451,280.0069.3 %5.0892.510.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,888.326,200.00-5.3 %0.0252.560.9599.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์12,260.343,120.0074.6 %5.0759.42165.4478.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 47,282.7438,240.0019.1 %5.0901.24356.4660.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,024.891,156.0061.8 %5.0512.191.9099.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์4,374.243,186.0027.2 %5.0759.42106.4186.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,428.262,297.0033.0 %5.0645.320.00100.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์5,961.305,831.852.2 %1.01,026.93147.0485.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์4,330.391,932.0055.4 %5.0817.7153.3693.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์7,424.816,674.6610.1 %5.0987.6148.3595.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์12,094.864,243.0064.9 %5.0359.01144.0059.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 123,284.0719,483.0816.3 %5.01,387.9723.4098.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 216,631.129,150.2945.0 %5.01,887.94128.3793.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์7,342.281.00100.0 %5.0722.3140.6294.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์76,297.2635,486.0053.5 %5.01,425.88179.0287.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์13,422.2315,238.99-13.5 %0.0657.781.8599.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์227,286.067,771.5296.6 %5.0742.4349.6593.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย33,017.926,568.0080.1 %5.0773.4082.1789.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์215,644.7225,952.8888.0 %5.02,397.781,430.7840.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 5,313.083,846.0027.6 %5.0778.44206.8273.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,648.111,160.0068.2 %5.0422.3348.1988.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์49,713.3015,154.0169.5 %5.07,157.963,707.9548.2 %5.0
รวม 1,072,628 348,548 67.51 % 71,348 17,248 75.83 %