จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่3,103.39785.0074.7 %5.0461.9852.4788.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่183,001.564,647.3997.5 %5.084.6378.047.8 %3.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)5,022.2312,097.20-140.9 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,312.651,915.0042.2 %5.0488.93110.3577.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,741.131,766.0052.8 %5.0729.3333.5995.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่17,582.4510,925.9037.9 %5.01,850.14215.6588.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่1,030.671,481.00-43.7 %0.0253.8063.6774.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น4,446.38852.0080.8 %5.0180.4276.0057.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย4,484.60634.0085.9 %5.0203.320.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,529.01971.0082.4 %5.0361.950.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง4,600.34184.0096.0 %5.0313.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง4,380.55412.0090.6 %5.0251.9566.5073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น4,348.61407.0090.6 %5.0323.3838.0088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่4,134.38510.0087.7 %5.0168.3359.8564.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่5,989.937,369.55-23.0 %0.01,108.532,083.35-87.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่4,514.503,346.0025.9 %5.01,013.43372.5863.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,416.701,096.0067.9 %5.0777.5194.0587.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่3,018.335,632.80-86.6 %0.0519.01285.0045.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่9,287.253,947.5957.5 %5.01,317.681,292.461.9 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,414.943,968.00-64.3 %0.0513.73229.6155.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่128,138.593,479.5097.3 %5.04,610.52783.1883.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่13,228.876,580.7450.3 %5.01,393.751,587.51-13.9 %0.0
ท่าอากาศยานแพร่50,258.2722,999.6054.2 %5.0490.690.9599.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)12,436.9928,237.78-127.0 %0.04,232.832,261.9546.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่4,343.892,534.0041.7 %5.0937.38423.7054.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)13,576.4118,269.14-34.6 %0.04,132.06767.4081.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,608.52631.0082.5 %5.070.990.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,342.48565.0083.1 %5.0709.1930.6595.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่3,191.59440.0086.2 %5.0538.04151.0571.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,960.772,508.5436.7 %5.0804.262.8599.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่ไม่ครบ22,606.57ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,013.25ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ104.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่7,793.312,100.0073.1 %5.0785.2531.5296.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่5,739.148,937.09-55.7 %0.01,294.1165.5994.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่12,998.971,582.0087.8 %5.0861.3199.4888.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ไม่ครบ4,750.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ313.79ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่6,268.891,946.0069.0 %5.0809.35229.6471.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,766.132,960.0037.9 %5.01,070.491.9599.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,776.745,280.00-39.8 %0.0382.9657.9984.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่12,482.902,967.0076.2 %5.0823.29124.2084.9 %5.0
รจจ.แพร่ 42,726.4629,037.6632.0 %5.0885.67301.6965.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่3,567.801,207.0066.2 %5.0519.02205.2560.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,957.39841.0078.7 %5.0842.28157.5681.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,954.361,565.0060.4 %5.0576.0738.3893.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่6,091.237,838.19-28.7 %0.01,184.58233.7080.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่4,708.513,650.2722.5 %5.01,088.532.8599.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่8,162.2623,793.42-191.5 %0.03,181.2662.7098.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)13,144.8212,974.001.3 %0.53,280.03159.6595.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 19,438.3314,092.3227.5 %5.01,463.76119.8791.8 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 216,704.429,736.4841.7 %5.01,573.05119.6892.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่4,918.453,746.0023.8 %5.0276.424.4298.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่106,533.2434,267.0067.8 %5.01,418.43145.2589.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่28,016.6225,059.0010.6 %5.0657.20672.57-2.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ไม่ครบ12,909.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ111.52ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่32,529.078,931.0072.5 %5.0770.05189.5075.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง7,997.379,957.00-24.5 %0.0636.3636.9594.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง43,501.736,451.0085.2 %5.0748.9576.0089.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่15,771.9511,544.4026.8 %5.01,876.37777.1058.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 4,041.934,120.60-1.9 %0.0823.29305.0063.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่8,255.45951.0088.5 %5.0557.06238.8557.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่63,968.7115,032.0076.5 %5.06,934.873,300.9052.4 %5.0
รวม 1,005,262 399,759 60.23 % 64,255 18,923 70.55 %