จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน3,717.101,068.0071.3 %5.01,785.7445.3997.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน28,126.1824,657.4612.3 %5.075.90123.97-63.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน9,913.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.576.370.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน5,629.612,089.0062.9 %5.0815.93336.1658.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,073.362,010.0034.6 %5.0777.9020.0697.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน20,040.1512,467.3037.8 %5.01,874.04532.0071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,804.33889.0081.5 %5.0299.97118.7260.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา17,335.77879.0094.9 %5.0335.6499.0170.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย5,433.73313.0094.2 %5.0362.12129.9464.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น17,167.71351.0098.0 %5.0379.60148.2061.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,802.25650.0082.9 %5.0288.3798.3365.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,426.63488.0089.0 %5.0195.80106.0745.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา4,316.24837.0080.6 %5.0329.4924.1392.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว4,333.74237.0094.5 %5.0394.1567.8682.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง4,404.63329.0092.5 %5.0330.4738.1688.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง6,161.61418.0093.2 %5.0451.51149.6966.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,808.37172.0095.5 %5.0422.71147.7865.0 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง6,081.123,820.0037.2 %5.01,064.93249.6976.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน5,478.986,171.90-12.6 %0.01,538.531,813.40-17.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,789.862,558.0055.8 %5.01,158.20733.2836.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,623.951,685.0053.5 %5.0853.96265.0069.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน3,226.681,409.0056.3 %5.0662.66270.3059.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,340.912,603.0058.9 %5.01,429.521,038.1827.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 75,649.444,767.5215.6 %5.01,348.522.8599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน34,644.354,939.4085.7 %5.06,940.31910.2086.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน6,206.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,638.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ส.ป.ก. น่าน4,278.902,864.2033.1 %5.01,441.42518.2164.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน7,072.367,496.58-6.0 %0.01,576.57144.0290.9 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร91,563.8458,258.3836.4 %5.0968.72302.8568.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน5,209.612,674.0048.7 %5.01,215.26442.0063.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,746.801,557.0010.9 %5.072.5465.559.6 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,612.031,279.0064.6 %5.0853.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,815.911,045.0062.9 %5.0682.82130.7780.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน4,402.392,914.0033.8 %5.01,025.58135.1386.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน8,866.3410,723.53-20.9 %0.01,557.531,905.99-22.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน10,149.395,547.0245.3 %5.03,002.75180.0294.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน6,250.557,655.00-22.5 %0.01,386.3963.2495.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน11,551.672,510.1178.3 %5.0758.8875.8490.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน5,218.913,417.6434.5 %5.0775.91338.2056.4 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน7,071.623,002.0057.5 %5.0968.03147.6984.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน4,362.562,650.0039.3 %5.01,063.1346.6895.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน3,127.602,106.0032.7 %5.0644.8052.2591.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,812.422,125.0082.0 %5.01,081.06138.6687.2 %5.0
รจจ.น่าน 38,620.3220,137.2647.9 %5.0949.62556.9641.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,949.03561.0081.0 %5.0606.7540.2093.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,621.592,359.0034.9 %5.0461.66155.2166.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน3,160.93860.0072.8 %5.0682.82174.8174.4 %5.0
สปส.จ.น่าน6,229.207,018.12-12.7 %0.01,291.31111.3491.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,267.892,694.0036.9 %5.01,101.17306.3272.2 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,669.365,509.69-18.0 %0.0987.07129.0886.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 126,499.2820,160.1023.9 %5.02,665.34171.0093.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2297,679.8812,968.0595.6 %5.02,176.2145.5897.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน6,481.534,200.8735.2 %5.0347.2070.1979.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน42,466.9723,851.0043.8 %5.01,108.34153.8586.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน31,794.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,027.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคปัว13,119.907,780.0040.7 %5.0879.83107.9287.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน6,565.502,002,073.00-30,393.8 %0.02,233.84840.7062.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,407.642,304.4032.4 %5.0763.96162.6578.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน3,118.642,464.0021.0 %5.0682.79184.4673.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 22,747.0916,396.0027.9 %5.04,548.812,224.8851.1 %5.0
รวม 882,134 2,324,970 -163.56 % 64,678 17,592 72.80 %