จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,395.89380.0084.1 %5.0445.43125.4471.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,816.165,634.0036.1 %5.046.3860.63-30.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,937.871,912.0034.9 %5.0394.0361.8584.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,478.721,549.8055.4 %5.0711.6532.1895.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา14,503.0112,211.0015.8 %5.01,966.70201.9689.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,761.191,885.0060.4 %5.0347.7060.6282.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ4,377.841,155.0073.6 %5.0478.1469.2585.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้4,656.111,100.0076.4 %5.0201.6118.8890.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน4,140.32303.0092.7 %5.0295.2259.4679.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง4,695.28421.0091.0 %5.0448.4973.5783.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ4,229.31438.0089.6 %5.0226.6247.2779.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน4,177.12189.0095.5 %5.0486.3680.3283.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง4,149.26434.0089.5 %5.0479.0551.8289.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�7,706.821,423.2281.5 %5.01,263.111,604.55-27.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,489.001,643.0063.4 %5.01,091.97271.1575.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา3,647.391,490.0059.1 %5.0692.63105.0084.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,862.351,297.0054.7 %5.0540.50180.6466.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,624.553,268.009.8 %4.5901.811,403.53-55.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,709.194,772.84-76.2 %0.0625.63356.9242.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,764.616,641.5332.0 %5.01,453.27323.6377.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา4,102.723,131.0023.7 %5.0958.86258.6973.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา12,936.846,523.6249.6 %5.01,434.26315.4078.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,334.394,279.211.3 %0.51,031.17231.2577.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,706.441,261.0026.1 %5.0455.7313.0097.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,667.80908.0075.2 %5.0806.7351.7993.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา3,288.301,389.0057.8 %5.0635.59111.7982.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,461.062,062.5140.4 %5.0844.76203.8375.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา5,273.0425,173.76-377.4 %0.01,415.24956.1932.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,280.785,848.00-36.6 %0.01,072.95169.0784.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,564.30150.0095.8 %5.0749.68188.7474.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา6,446.5235,518.47-451.0 %0.01,263.1146.6496.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,439.06725.0078.9 %5.0445.03119.5773.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,841.093,946.48-2.7 %0.0958.86239.3875.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา4,085.982,679.0034.4 %5.0787.7194.9587.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา4,063.724,820.00-18.6 %0.0844.76141.6483.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา3,356.943,120.007.1 %3.5609.3166.4389.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา12,165.142,029.0083.3 %5.0829.18131.1684.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา37,244.7940,008.74-7.4 %0.0890.74173.5880.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,981.02510.0082.9 %5.0540.51249.4153.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,440.472,996.0412.9 %5.0692.63147.3278.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา3,104.221,084.0065.1 %5.0578.5478.4686.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา5,845.844,909.7716.0 %5.01,187.05296.2875.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,927.792,453.0037.5 %5.0901.81210.0676.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,292.282,890.0012.2 %5.0768.70158.6079.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 114,568.899,830.0032.5 %5.01,192.66127.2789.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 212,735.2411,058.5313.2 %5.02,089.18281.8586.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,858.494,150.00-7.6 %0.0126.4315.4687.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา163,639.696,360.4996.1 %5.01,263.59774.3838.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา26,033.2025,642.001.5 %0.5857.19180.0079.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ23,754.4146.0099.8 %5.0837.9544.8994.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้24,846.617,771.0068.7 %5.0639.1367.6389.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา3,473.13957.0072.4 %5.01,396.28286.2079.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,988.742,135.0028.6 %5.0711.65278.1260.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา3,022.921,373.0054.6 %5.0540.51103.1880.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา13,315.406,616.2250.3 %5.02,603.454,417.21-69.7 %0.0
รวม 538,209 282,502 47.51 % 46,057 16,418 64.35 %