จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,507.55682.0072.8 %5.0667.69109.1283.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย19,620.9216,030.0018.3 %5.070.39162.72-131.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย6,257.1012,856.08-105.5 %0.083.800.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,688.654,137.00-12.2 %0.01,009.99280.0472.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,298.632,171.0034.2 %5.0857.890.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย23,525.0712,968.6044.9 %5.03,196.83350.4489.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,824.692,403.0050.2 %5.0351.0095.3072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,608.408.0099.8 %5.0335.1153.7684.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย4,094.671,092.0073.3 %5.0399.8965.0483.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,958.821,183.0070.1 %5.0418.1111.7297.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,568.74419.0088.3 %5.0544.2550.3390.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ4,119.69605.0085.3 %5.0590.0346.8092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,854.22354.0090.8 %5.0344.9872.3579.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,568.74439.0087.7 %5.0419.3355.2486.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง4,030.34806.0080.0 %5.0393.25111.1171.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,136.59754.0076.0 %5.0244.4251.7478.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,922.94414.0089.4 %5.0267.0678.4870.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,278.14350.0089.3 %5.0599.5166.5088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,546.05380.0089.3 %5.0484.5176.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,386.58673.0080.1 %5.0252.7123.1690.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,579.47250.0093.0 %5.0439.3123.7594.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,803.59210.0094.5 %5.0177.1161.7565.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย12,883.8945,910.10-256.3 %0.02,380.62211.8591.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน17,265.776,497.0062.4 %5.01,390.52277.5380.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ11,901.3023,623.80-98.5 %0.01,608.021,141.1529.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,869.3811,065.00-24.8 %0.02,017.842,568.80-27.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,631.032,143.0253.7 %5.0667.70213.4168.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,637.842,299.2950.4 %5.01,295.23383.8770.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,373.682,115.0051.6 %5.0895.8872.5091.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,309.613,810.72-15.1 %0.0857.86231.1773.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย10,158.98537.0094.7 %5.03,805.341,926.2749.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย3,068.481,943.0036.7 %5.0723.73475.0034.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,378.011,337.0075.1 %5.01,823.171,292.0029.1 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,844.145,000.04-3.2 %0.01,485.39407.0072.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 5,176.4714,738.00-184.7 %0.01,390.31175.7587.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,481.992,395.0031.2 %5.0914.90831.799.1 %4.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)10,768.0515,684.33-45.7 %0.03,968.73950.0076.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,864.466,940.00-79.6 %0.090.4553.2041.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,838.88303.0096.9 %5.0496.550.09100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,384.80834.0075.4 %5.0895.890.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,947.43990.0066.4 %5.0705.7338.0094.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย4,035.794,609.00-14.2 %0.01,086.05253.1276.7 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย7,110.1340,305.10-466.9 %0.02,341.112,739.85-17.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,824.61741.0087.3 %5.01,979.80445.5577.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,667.182,009.0045.2 %5.01,009.99285.0071.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย17,734.559,233.0347.9 %5.03,244.39192.1994.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย11,147.001,276.0088.6 %5.0838.84275.5067.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,312.504,266.301.1 %0.51,143.09300.3373.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย4,251.442,084.0051.0 %5.01,238.1897.8592.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย9,038.682,875.6668.2 %5.01,390.31391.2271.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,565.983,981.98-11.7 %0.0895.8948.4594.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย13,576.337,356.0045.8 %5.0539.76156.7071.0 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย3,138,662.80114,204.0096.4 %5.028,341.66523.0598.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย4,502.3682.2198.2 %5.0629.83169.1673.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย9,443.46310.4496.7 %5.01,561.45284.0581.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย4,600.581,761.5061.7 %5.0800.81164.3379.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,660.749,010.20-35.3 %0.01,504.40320.9478.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย4,341.822,122.0051.1 %5.01,295.2333.5297.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย3,227.615,199.25-61.1 %0.0819.8333.2595.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย8,838.752,082.0076.4 %5.01,567.36112.5092.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)37,000.891,901.0094.9 %5.03,268.66371.8188.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 121,855.9315,344.8729.8 %5.0881.99245.0572.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 220,188.3813,704.7232.1 %5.02,694.62201.9892.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 321,583.577,059.9367.3 %5.02,721.74147.1494.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 430,106.557,468.5375.2 %5.01,726.33178.4789.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย17,719.663,407.0780.8 %5.0382.7550.5086.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย15,714.8921,417.00-36.3 %0.0808.91715.4311.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย32,348.2218,300.0043.4 %5.01,032.43533.2248.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย132,140.4721,400.0083.8 %5.01,120.96259.3576.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย22,617.7030,000.00-32.6 %0.0981.632,042.50-108.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย6,737.718,314.01-23.4 %0.0671.4428.5095.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง20,431.2610,757.0047.4 %5.0851.18570.0033.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง89,838.488,700.0090.3 %5.0866.19807.506.8 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย18,321.8222,281.39-21.6 %0.02,403.931,511.6937.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,344.843,179.005.0 %2.5876.88313.3564.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,690.33732.0072.8 %5.0743.76293.5560.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 50,505.5811,839.9076.6 %5.04,880.416,203.00-27.1 %0.0
รวม 4,058,652 626,665 84.56 % 118,703 34,397 71.02 %