จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,182.29561.0082.4 %5.0686.180.9599.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,252.168,208.0142.4 %5.070.67152.69-116.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน15,208.493,353.0078.0 %5.085.3545.8146.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน20,967.4817,295.3817.5 %5.0126.30486.68-285.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,769.393,054.0036.0 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,504.971,754.0030.0 %5.0271.2754.8779.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,515.511.00100.0 %5.0449.0953.9888.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน9,675.839,684.30-0.1 %0.01,209.73240.3580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง4,484.65810.0081.9 %5.0718.6830.4095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย4,355.88487.0088.8 %5.0300.4243.7085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม4,309.56352.0091.8 %5.0394.900.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย4,306.97440.0089.8 %5.0552.7647.5091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย4,792.06351.0092.7 %5.0697.8058.1091.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,668.113,737.0034.1 %5.01,117.04221.1280.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน5,421.663,518.0035.1 %5.0602.00152.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน5,423.985,443.17-0.4 %0.01,028.47631.7538.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,226.451,471.0054.4 %5.0686.180.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,071.441,957.0051.9 %5.01,142.57386.2566.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,563.751,760.0050.6 %5.0506.1343.4991.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,286.44930.0071.7 %5.0724.2185.7188.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน5,788.163,019.0047.8 %5.01,579.93103.6993.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,202.854,302.00-95.3 %0.0440.340.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,896.211,522.0068.9 %5.01,275.68322.6374.7 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน4,974.342,632.0047.1 %5.0876.3425.5597.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,175.005,618.85-34.6 %0.0990.44175.5982.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 72,145.6131,556.0056.3 %5.0462.38255.1044.8 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 44,567.688,169.9981.7 %5.0446.5821.0095.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,984.364,888.47-22.7 %0.0933.3891.7890.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,530.891,780.0049.6 %5.079.940.9598.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,334.681,019.0069.4 %5.0876.344.7599.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,169.431,258.0060.3 %5.0667.17171.9674.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,579.303,666.00-2.4 %0.0933.3972.1592.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ21,386.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ607.25ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,753.431,232.0078.6 %5.01,598.95154.8590.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,176.341,900.00-61.5 %0.0608.2596.1584.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,718.815,486.584.1 %2.01,028.470.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,788.493,349.3371.6 %5.0762.2466.5091.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,347.393,948.009.2 %4.51,047.49238.0077.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน4,052.81962.4576.3 %5.0914.3729.5396.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,625.431,541.0057.5 %5.0800.288.1099.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,206.69975.0069.6 %5.0573.8825.5595.5 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน4,600.502,070.4055.0 %5.0340.13189.6044.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 28,135.6721,763.0622.6 %5.0898.77344.5661.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน631.231,069.00-69.4 %0.0629.13154.2175.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,511.951,673.0052.4 %5.0838.3145.2694.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน3,307.10762.0077.0 %5.0373.0336.9590.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,932.983,724.225.3 %2.5914.37131.7985.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,452.031,495.0056.7 %5.0838.30143.5782.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,975.964,966.11-24.9 %0.0544.1678.8585.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 19,298.6412,260.23-31.8 %0.02,098.4593.1095.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 227,086.9912,825.0752.7 %5.02,253.65442.2680.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน17,804.651,634.2090.8 %5.0302.650.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน45,535.2410,982.8475.9 %5.0817.39254.9168.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง15,603.436,240.9960.0 %5.01,190.2338.5896.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน7,267.2415,717.79-116.3 %0.01,999.551,167.8041.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,835.871,909.0050.2 %5.0876.34181.4679.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,028.07566.0081.3 %5.0629.1313.9797.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน47,145.2811,092.0076.5 %5.03,759.984,798.86-27.6 %0.0
รวม 551,158 264,743 51.97 % 47,622 12,720 73.29 %