จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,237.511,206.0062.7 %5.0263.99109.3958.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์11,580.544,569.5060.5 %5.072.290.9598.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์11,418.2013,708.50-20.1 %0.043.800.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,991.1613,421.00-124.0 %0.01,355.93146.5789.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์4,026.561,951.0051.5 %5.0805.390.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์73,951.4950,407.7031.8 %5.04,418.431,918.7256.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,772.172,678.8729.0 %5.0709.93614.0113.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,422.772,632.8823.1 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,354.37769.0077.1 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,974.9687.0097.1 %5.0329.68342.00-3.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,971.60733.0075.3 %5.0260.22237.508.7 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์5,071.432,608.0048.6 %5.01,223.75242.6780.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,878.581,668.0057.0 %5.0767.2657.6992.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,865.132,306.0040.3 %5.0805.39225.3572.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,855.926,676.762.6 %1.01,851.272,268.50-22.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 96,483.024,354.0832.8 %5.02,058.061,759.7514.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์3,274.175,213.73-59.2 %0.0667.71258.5461.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,861.574,954.4315.5 %5.01,217.53579.2552.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,428.626,863.11-26.4 %0.01,147.69157.3986.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์11,445.2517,513.00-53.0 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)8,834.1610,214.12-15.6 %0.02,024.44167.2091.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�4,425.452,395.0045.9 %5.0919.49140.9584.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)100,576.107,991.0092.1 %5.04,619.90235.9594.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)12,228.2713,012.06-6.4 %0.03,824.371,726.0554.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์4,466.651,710.0061.7 %5.01,014.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,679.76996.3272.9 %5.0772.54251.5567.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์4,704.563,747.8020.3 %5.01,052.60475.6554.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์10,600.8244,669.06-321.4 %0.01,680.131,207.3628.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์13,840.459,678.0030.1 %5.04,207.95219.7094.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์9,073.829,262.00-2.1 %0.02,478.801,190.5952.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์8,403.8316,811.87-100.1 %0.01,302.3298.8192.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,881.782,049.0058.0 %5.01,109.64452.3359.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์4,481.531,825.5059.3 %5.0995.54285.0071.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์5,016.564,204.0016.2 %5.01,223.73135.0589.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์5,639.975,374.004.7 %2.01,261.78322.4074.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์6,516.284,922.0024.5 %5.01,033.59105.7589.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์371,233.3128,876.2992.2 %5.0907.72193.0378.7 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์66,423.7914,356.0078.4 %5.0724.04263.8063.6 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 87,223.7676,894.0011.8 %5.01,423.90419.1570.6 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 20,335.6723,143.00-13.8 %0.0652.51423.7035.1 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์3,064.045,548.60-81.1 %0.0348.722.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,928.501,400.0052.2 %5.0615.23131.8778.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์4,331.764,386.00-1.3 %0.0900.47307.1065.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์31,853.2720,468.0035.7 %5.01,879.33316.4583.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,734.952.7399.9 %5.01,045.48257.4075.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์6,040.049,856.26-63.2 %0.01,337.84201.3984.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์5,173.922,677.7048.2 %5.01,299.80646.6850.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์4,549.276,459.64-42.0 %0.0862.43173.5779.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์32,985.945,403.5083.6 %5.01,193.53179.0185.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 114,664.3019,821.37-35.2 %0.01,343.43109.9191.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 232,107.7713,226.5558.8 %5.01,292.00145.3588.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 327,019.2014,860.1845.0 %5.01,702.34118.5893.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)14,947.3417,745.00-18.7 %0.02,608.19252.8590.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,960.066,201.6022.1 %5.0284.0367.7476.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์118,074.8562,265.0047.3 %5.01,849.17434.1176.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์26,094.081.00100.0 %5.01,050.67198.3581.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์141,870.8033,341.0076.5 %5.01,052.2675.1392.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์29,347.901.00100.0 %5.0919.530.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์43,796.6818,180.0058.5 %5.0865.4574.1091.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย14,889.7212,300.0017.4 %5.0817.29104.5087.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์15,172.7125,849.73-70.4 %0.02,222.451,357.3838.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์20,879.2919,183.558.1 %4.04,157.30210.0594.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 37,232.4529,076.0021.9 %5.01,213.47514.6057.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,886.823,322.0014.5 %5.01,178.27198.8083.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์42,436.561.00100.0 %5.01,953.360.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,790.464,696.002.0 %1.0995.55483.5551.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,688.052,396.0035.0 %5.0653.27251.7861.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์45,855.9256,544.01-23.3 %0.04,487.393,801.4615.3 %5.0
รวม 1,670,828 821,666 50.82 % 93,776 28,156 69.98 %