จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี3,108.281,016.0067.3 %5.0471.8449.0089.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,885.984,596.885.9 %2.5623.97214.4165.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,563.551,640.0054.0 %5.0700.0450.6292.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี17,567.9116,988.603.3 %1.52,356.99856.0163.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี7,053.831,061.0085.0 %5.0221.5150.6277.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,413.07520.0090.4 %5.0197.5160.2569.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์5,100.89717.0085.9 %5.0235.02121.6448.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,247.02649.0084.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,629.03872.0081.2 %5.0524.0975.9085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,802.38858.0082.1 %5.0327.920.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง5,051.10954.0081.1 %5.0226.1049.2978.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต4,560.96620.0086.4 %5.0274.1756.7879.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี5,474.348,225.93-50.3 %0.01,023.36631.9338.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี7,775.023,326.0057.2 %5.01,004.28677.6932.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,423.811,055.0076.2 %5.0642.96226.6764.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี6,791.581,777.0073.8 %5.0680.99253.9362.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี8,528.122,202.0074.2 %5.01,898.04850.8755.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี3,445.005,244.12-52.2 %0.0571.931,613.74-182.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี6,068.884,765.4121.5 %5.01,441.65486.6166.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,984.574,735.3552.6 %5.0973.98113.4688.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี11,030.4611,393.00-3.3 %0.01,435.9653.4296.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,670.802,714.5259.3 %5.0795.60388.6051.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,830.621,566.0059.1 %5.0795.1173.8490.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,589.661,452.0068.4 %5.0585.94158.4873.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,625.184,129.80-13.9 %0.0776.07507.0634.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี12,346.275,720.0053.7 %5.01,389.691,413.37-1.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี6,089.575,520.009.4 %4.51,099.37669.3339.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี4,180.932,352.0043.7 %5.0833.15145.5982.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี10,007.0113,649.13-36.4 %0.01,760.6960.6296.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี13,167.862,534.0080.8 %5.0757.08127.3083.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี4,256.943,173.0025.5 %5.0814.13243.7670.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี5,034.542,079.0058.7 %5.0852.1622.8597.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี5,173.011,291.0075.0 %5.0806.21142.8882.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,826.782,226.0041.8 %5.0528.8849.1290.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี12,683.641,965.0084.5 %5.01,036.44106.3089.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี40,141.688,499.7678.8 %5.0759.72558.8626.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี4,036.431,224.0069.7 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี4,408.121,510.0665.7 %5.0528.7889.9183.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี14,185.091,706.0088.0 %5.04,446.18122.4397.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี6,532.515,332.6618.4 %5.0833.14128.2584.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี8,618.853,036.0064.8 %5.0795.11366.5153.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี7,622.20299.0196.1 %5.01,289.53135.1489.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 212,322.2616,480.00-33.7 %0.01,597.291,142.3928.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 124,106.7814,080.3041.6 %5.0925.0375.5491.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี6,304.005,375.5614.7 %5.0311.472.8599.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี69,455.4633,648.0051.6 %5.01,219.85459.9462.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี39,989.3621,680.2045.8 %5.0838.851,656.70-97.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี22,735.617,895.3665.3 %5.0716.9352.2392.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี10,244.9924,097.91-135.2 %0.01,647.92644.1460.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 5,246.752,764.0047.3 %5.0883.17300.8365.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี3,370.361,431.0057.5 %5.0509.87327.7835.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี18,877.1715,560.0017.6 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 527,186 288,208 45.33 % 51,077 18,335 64.10 %