จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,940.371,450.0050.7 %5.0510.4254.4789.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร9,907.705,077.6048.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,048.152,741.0010.1 %5.0681.58274.6159.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร4,193.902,530.0039.7 %5.0757.6473.9490.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร13,514.198,752.7035.2 %5.02,069.75533.9074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,719.501,795.0068.6 %5.0371.9653.6285.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี5,589.84752.0086.5 %5.0467.5077.7983.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,191.21861.0079.5 %5.0322.8165.7479.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,190.10538.0087.2 %5.0253.3152.0979.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,386.14907.0079.3 %5.0303.0561.9679.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน4,360.32700.4283.9 %5.0398.5064.0683.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม4,352.31735.0083.1 %5.0268.9556.7778.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี4,277.18544.0087.3 %5.0364.720.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร5,049.027,578.18-50.1 %0.01,271.061,035.5018.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,652.423,248.0030.2 %5.01,137.96684.2839.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,839.332,286.0040.5 %5.0795.6698.2187.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 434,869.9443,011.46-23.3 %0.05,928.684,550.5023.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร3,027.451,617.0046.6 %5.0548.47332.5039.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,995.182,780.0053.6 %5.01,632.38503.5069.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,548.405,193.00-103.8 %0.0589.97217.7963.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,644.271,881.0066.7 %5.01,499.26969.9435.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร5,265.512,905.0044.8 %5.01,328.12608.0054.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร12,010.5428,600.00-138.1 %0.05,808.1099.7598.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร4,236.583,066.3227.6 %5.01,152.79147.7487.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,284.12443.0080.6 %5.068.9222.2367.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,778.961,559.0058.7 %5.0776.6633.5595.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,340.241,256.0062.4 %5.0662.56232.6864.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,841.543,118.3018.8 %5.0525.40382.2527.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,760.625,220.009.4 %4.51,252.06655.5047.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,412.307,740.00-75.4 %0.01,042.88999.404.2 %2.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,241.121,750.0046.0 %5.0719.61285.4860.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร18,963.4023,600.86-24.5 %0.02,088.76285.9986.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร15,737.6416,968.00-7.8 %0.02,219.412,266.10-2.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร12,500.202,747.0078.0 %5.0795.67432.2545.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,674.403,345.009.0 %4.5776.67167.1378.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,218.923,250.0023.0 %5.0966.82157.5783.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,741.642,764.0041.7 %5.01,042.87188.6381.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร4,999.983,206.0035.9 %5.0719.610.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร39,643.073,427.0091.4 %5.0932.14313.2866.4 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 77,639.1947,050.0039.4 %5.01,311.25907.0030.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร3,202.751,214.0062.1 %5.0567.480.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,783.902,239.0040.8 %5.0795.6733.3295.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร3,308.901,522.0054.0 %5.0605.51229.6662.1 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,170.176,152.10-19.0 %0.01,156.97145.4387.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,522.273,578.0020.9 %5.01,175.98287.7375.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,405.906,278.50-42.5 %0.0954.32159.5683.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)24,308.4711,078.8354.4 %5.02,807.27868.0869.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 147,871.9818,273.5961.8 %5.01,636.60350.6378.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2ไม่ครบ12,064.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ876.13ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร79,904.971.00100.0 %5.01,510.610.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร25,530.011.00100.0 %5.0906.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรไม่ครบ7,514.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ123.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,935.2422,097.28-10.8 %0.01,876.35846.2654.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,666.002,026.0044.7 %5.0776.66497.9235.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 218,267.523,759.0079.4 %5.02,344.919,884.05-321.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร3,185.121,162.0063.5 %5.0605.51145.8875.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร13,542.189,811.9227.5 %5.03,233.411,969.5039.1 %5.0
รวม 627,192 346,188 44.80 % 65,317 33,368 48.91 %