จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา3,136.56730.0076.7 %5.0360.32135.0062.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา5,027.146,857.46-36.4 %0.0835.76262.4368.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,567.451,338.0062.5 %5.0493.4090.8281.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,664.382,650.0027.7 %5.0588.4845.3992.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา120,622.3518,930.008.2 %4.02,742.25633.6576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา225,716.6122,113.2014.0 %5.02,288.38687.5870.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา5,121.112,280.0055.5 %5.0220.1662.4371.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,629.911,164.0074.9 %5.0370.5732.4091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ5,775.42900.0084.4 %5.0324.2436.4288.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย5,428.152,156.0060.3 %5.0223.23103.7553.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,433.49659.0085.1 %5.0225.5962.9872.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,317.04590.0086.3 %5.0186.6579.1457.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,585.02945.0083.1 %5.0222.2857.0074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,497.71521.0088.4 %5.0266.43121.4254.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,527.96488.0089.2 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,816.61745.0080.5 %5.0194.615.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,338.39966.0077.7 %5.0129.7181.6137.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,789.17966.0074.5 %5.0288.7251.8482.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,965.92639.0083.9 %5.0193.38124.9035.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,501.76773.0082.8 %5.0173.0218.7989.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน5,107.261,682.0067.1 %5.0322.8575.1876.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,314.994,525.0028.3 %5.0283.8653.0781.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 15,182.077,459.56-43.9 %0.01,005.04348.2365.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,618.024,477.00-23.7 %0.0649.09921.36-41.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,393.582,420.0028.7 %5.0493.4445.5190.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,875.712,377.0051.2 %5.0968.84541.5844.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,774.542,184.0042.1 %5.0588.4849.2891.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,458.882,604.0041.6 %5.0950.85144.8584.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,555.501,394.0060.8 %5.0512.4568.3886.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,945.193,990.0019.3 %5.01,327.64615.0053.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,684.502,005.7725.3 %5.0518.30425.8917.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,918.693,399.1530.9 %5.01,284.91202.3384.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,341.052,921.0032.7 %5.0835.72269.5367.7 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,663.9927.5299.4 %5.0911.77240.3573.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,784.6723,571.00-202.8 %0.01,325.20138.7989.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,760.474,385.007.9 %3.5968.82226.4276.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,026.791,271.0068.4 %5.0672.9949.3392.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,555.272,295.5035.4 %5.0562.04341.5039.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,552.844,363.004.2 %2.0736.88417.0843.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,913.503,458.0041.5 %5.01,330.14352.6173.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,818.7215,006.18-157.9 %0.01,120.96770.6831.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,050.052,700.0046.5 %5.0873.72166.3581.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,837.7811,883.56-34.5 %0.01,820.9536.3698.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,311.013,693.0070.0 %5.0645.55290.9454.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,414.246,162.00-39.6 %0.0797.68513.9335.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,561.895,216.0031.0 %5.01,139.97230.0079.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,648.234,440.7421.4 %5.01,158.96241.9179.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,508.907,641.75-38.7 %0.0854.7853.7393.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา8,829.108,369.005.2 %2.5376.7588.8876.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา14,708.4812,176.0017.2 %5.0562.98175.0268.9 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 43,627.8856,498.00-29.5 %0.0606.30456.4224.7 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 84,140.91104,624.00-24.3 %0.01,142.46622.2545.5 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 44,375.5636,537.6217.7 %5.0560.70197.1464.8 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 160,864.20135,654.2315.7 %5.07,874.8470.5099.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,559.991,322.0062.9 %5.0281.77103.0863.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,006.025,372.00-7.3 %0.0981.82101.7189.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,194.423,686.0029.0 %5.0664.54138.6879.1 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,553.669,463.00-44.4 %0.01,577.35190.8287.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,472.832,745.0038.6 %5.0797.81157.1880.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา28,277.366,752.4076.1 %5.01,347.00394.2570.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา23,426.503,950.2583.1 %5.0748.8137.5595.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา21,261.4927,651.00-30.1 %0.06,540.5234.6599.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑13,753.3814,670.82-6.7 %0.01,351.93272.3579.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 213,506.6314,698.20-8.8 %0.01,938.58128.2093.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,241.255,538.60-346.2 %0.0262.4152.5480.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา78,267.3140,656.0048.1 %5.01,417.80311.4978.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์27,233.4216,284.0040.2 %5.0616.6193.4284.8 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา21,076.816,120.0071.0 %5.0447.5267.0085.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 27,379.9619,446.7329.0 %5.0618.71101.0783.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 19,920.7217,385.1612.7 %5.0658.180.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา159,627.9416,555.0089.6 %5.0523.8560.3088.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 20,681.7710,808.0047.7 %5.0463.18168.1363.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 44,684.0013,558.9669.7 %5.0530.00144.6872.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,497.2625,341.00-141.4 %0.01,517.811,304.7414.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,313.611,856.0057.0 %5.0778.64318.2559.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,532.242,930.0017.0 %5.0417.37328.4321.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17,811.1532,065.25-80.0 %0.03,381.955,084.20-50.3 %0.0
รวม 1,191,866 856,678 28.12 % 74,123 21,729 70.69 %