จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,985.801,009.0066.2 %5.0635.02182.5071.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก23,168.5811,343.7351.0 %5.067.0360.699.5 %4.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด24,186.9227,455.89-13.5 %0.089.82276.55-207.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก11,231.0410,854.003.4 %1.534.8434.93-0.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก4,024.536,375.00-58.4 %0.0996.33195.8480.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,699.452,781.0024.8 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก20,064.6110,404.0048.1 %5.02,802.85814.2371.0 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด36,882.1726,094.6029.2 %5.02,820.43802.9171.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก4,421.606,776.13-53.3 %0.01,186.49995.6016.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก5,003.844,627.437.5 %3.51,262.57455.7263.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,687.792,738.0025.8 %5.0882.2467.4592.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,838.1311,892.00-209.8 %0.0882.24276.3468.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก4,293.804,259.000.8 %0.51,205.51513.9557.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,529.934,019.76-58.9 %0.0608.40288.6552.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,824.877,021.00-20.5 %0.01,566.81784.7549.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)13,407.833,821.9471.5 %5.01,110.43111.3890.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก14,702.637,542.1648.7 %5.01,086.51405.5062.7 %5.0
ท่าอากาศยานตาก24,479.194,611.5081.2 %5.0176.301.8599.0 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด70,872.2073,927.80-4.3 %0.01,210.99117.1090.3 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก4,570.862,091.0054.3 %5.01,148.46470.8659.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)17,256.1211,882.6831.1 %5.05,314.29525.9690.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,574.92613.0082.9 %5.097.2353.9244.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,371.36308.0077.5 %5.033.8228.4016.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,371.36226.0083.5 %5.082.558.0090.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,718.851,220.0067.2 %5.0939.2977.5391.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,641.68696.0080.9 %5.0298.17143.9351.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก4,547.574,592.76-1.0 %0.01,129.45343.3069.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก10,607.0431,795.00-199.8 %0.01,795.011,701.835.2 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก16,384.989,394.0042.7 %5.02,251.39813.4563.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,480.913,421.00-131.0 %0.0939.28108.0088.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก117,504.538,161.1793.1 %5.04,629.2864.8298.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก9,985.832,787.0072.1 %5.0959.15271.5971.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก6,150.064,126.7932.9 %5.0811.28249.2469.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก4,133.082,885.0030.2 %5.0996.33412.6558.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,934.732,175.6644.7 %5.0706.17105.2085.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,474.951,969.3743.3 %5.0787.1652.9093.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก11,010.133,192.0071.0 %5.0470.57305.1735.1 %5.0
เรือนจำกลางตาก 46,944.7749,080.65-4.5 %0.01,153.59570.5450.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก3,225.301,018.0068.4 %5.0673.05158.9076.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก7,136.954,049.4043.3 %5.01,890.06344.7681.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,624.401,755.0051.6 %5.0545.64332.5539.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก6,195.305,979.243.5 %1.51,015.35112.5488.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก4,276.203,307.7122.6 %5.01,338.61199.5085.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก25,574.493,672.0085.6 %5.08,792.90108.5698.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 120,152.5812,053.7540.2 %5.05,680.8533.0099.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 30,303.7111,068.9263.5 %5.02,761.63238.4691.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก6,338.2026,929.39-324.9 %0.0273.37128.6252.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก7,471.813,389.0554.6 %5.0406.71176.6456.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด103,595.893,715.0096.4 %5.01,247.36237.1081.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก23,015.1127,006.04-17.3 %0.01,094.78506.8753.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก53,284.4825,588.0052.0 %5.01,368.17135.8490.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก18,842.0727,098.40-43.8 %0.01,368.112,008.62-46.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,449.004,009.169.9 %4.51,148.45486.1757.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,757.571,097.0060.2 %5.0692.08106.4084.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก48,310.0519,416.0059.8 %5.06,433.734,706.8926.8 %5.0
รวม 919,522 549,323 40.26 % 80,818 22,716 71.89 %