จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,975.99872.0070.7 %5.0482.43107.9177.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย9,290.784,895.5047.3 %5.054.610.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,690.022,198.0040.4 %5.0691.61107.4584.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,649.832,861.0021.6 %5.0672.571.0099.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย16,911.1410,363.6038.7 %5.01,870.60486.0874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย5,073.102,753.0045.7 %5.0250.2047.5081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,872.471,043.0078.6 %5.0328.1458.5182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,564.371,048.0077.0 %5.0261.6541.3584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,599.311,388.0069.8 %5.0468.51107.9277.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,836.71975.0079.8 %5.0296.0024.7091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,515.441,090.0075.9 %5.0239.6047.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ4,324.01436.0089.9 %5.0224.88104.5053.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,540.63847.0081.3 %5.0289.7957.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,373.35976.0077.7 %5.0345.94143.0658.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,603.436,752.67-20.5 %0.01,413.541,665.90-17.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,547.652,386.0032.7 %5.0615.5761.4690.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,171.342,205.0047.1 %5.01,052.24411.9760.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,342.011,792.0046.4 %5.0748.66121.1783.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,524.25656.0081.4 %5.0672.60245.4863.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,929.155,862.0026.1 %5.02,288.961,146.0049.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,418.893,679.08-52.1 %0.0537.69333.1538.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,465.654,192.006.1 %3.01,128.98353.8368.7 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย3,587.775,004.00-39.5 %0.0672.5982.3787.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย7,475.2013,324.00-78.2 %0.01,471.27376.2074.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,958.273,693.026.7 %3.0824.72195.7076.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย4,167.40814.0080.5 %5.074.560.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,704.341,170.0068.4 %5.0748.660.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,001.38785.0073.8 %5.0577.52381.7833.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,990.412,740.5031.3 %5.0824.72245.3770.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย8,928.5028,910.01-223.8 %0.01,262.091,419.23-12.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย5,625.856,612.00-17.5 %0.01,376.19410.0270.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย6,032.132,618.0056.6 %5.0805.71201.7875.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย33,370.5417,446.5647.7 %5.01,224.0652.0895.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,716.59541.0085.4 %5.0748.66755.25-0.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย4,044.737,270.90-79.8 %0.0862.76394.2254.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,985.195,990.00-20.2 %0.01,338.160.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,497.722,443.0055.6 %5.0602.8546.5492.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,370.933,177.005.8 %2.5615.5556.6590.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย12,034.562,090.0082.6 %5.0729.64338.8753.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย37,606.5633,346.0011.3 %5.0735.10322.0556.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,393.041,424.0058.0 %5.0501.4544.4091.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,412.123,962.7010.2 %5.0748.66210.9071.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,956.781,890.9036.0 %5.0596.53126.9178.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย5,605.645,251.206.3 %3.0928.70137.7285.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,764.274,776.00-26.9 %0.0710.6379.7388.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,811.767,365.50-26.7 %0.01,674.63645.0061.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,848.736,517.00-69.3 %0.0748.66132.0382.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)64,734.8311,468.0682.3 %5.03,681.52179.3695.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 113,059.5019,684.36-50.7 %0.02,008.06219.5289.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 234,270.3613,148.2161.6 %5.02,105.88258.4587.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,831.583,911.00-113.5 %0.0106.64360.32-237.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย64,297.5236,360.0043.5 %5.01,217.22354.2570.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย26,039.2218,424.0029.2 %5.0778.931.8599.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย8,637.1615,255.72-76.6 %0.0646.390.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย27,123.0918,473.0031.9 %5.0630.06143.7077.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย16,738.498,456.0549.5 %5.0831.5982.6590.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง66,848.4413,236.0080.2 %5.0771.42746.353.2 %1.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,515.8020,515.89-140.9 %0.01,430.15274.1380.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,757.484,010.00-6.7 %0.0748.66313.3058.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,074.271,593.0048.2 %5.0520.46288.8944.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย31,670.5116,608.2047.6 %5.04,400.207,354.44-67.1 %0.0
รวม 668,708 429,577 35.76 % 56,216 22,910 59.25 %