จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4682,033.566,588.7099.0 %5.03,089.18132.2395.7 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก4,069.191,155.0071.6 %5.0160.7688.0045.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก244,332.4219,766.1391.9 %5.0286.73112.5060.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,575.816,678.45-86.8 %0.0898.36156.9882.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,440.522,848.8617.2 %5.0727.220.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,820.882,967.0022.3 %5.0532.4738.0792.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 718,622.9223,264.00-24.9 %0.03,696.16138.8696.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก38,857.8629,230.0024.8 %5.03,085.21802.3174.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,390.8011,252.44-108.7 %0.02,109.68769.8863.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก6,820.759,932.00-45.6 %0.01,659.001,460.2712.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก4,391.842,012.0054.2 %5.0247.2119.5292.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,491.672,163.0051.8 %5.01,107.52562.4049.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,376.872,423.0028.2 %5.0477.4796.9579.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 319,883.69101,383.00-409.9 %0.06,745.452,114.9568.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 65,232.061,677.0067.9 %5.01,867.39205.9389.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,655.511,451.0060.3 %5.0822.280.00100.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์ 66,388.777,839.62-22.7 %0.02,319.49271.8088.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,934.714,361.0026.5 %5.01,639.991,515.827.6 %3.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,414.104,565.0015.7 %5.01,449.83294.8479.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 31,502.4921,869.6330.6 %5.02,113.31448.9078.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,417.166,868.11-184.1 %0.0583.91407.7530.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,831.466,997.00-20.0 %0.01,563.92341.9978.1 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,325.153,305.0023.6 %5.01,050.48308.4370.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,735.613,380.0028.6 %5.01,773.1085.5895.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก13,922.9220,999.96-50.8 %0.02,093.91102.8695.1 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก172,557.9193,094.0346.1 %5.01,113.14360.5567.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 13,212.0710,178.0023.0 %5.04,524.093,032.0533.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,810.134,163.64-9.3 %0.0898.35456.0049.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)11,725.989,741.7016.9 %5.01,469.0457.9596.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)20,597.1526,903.00-30.6 %0.05,759.03485.7891.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 99,620.279,962.00-3.6 %0.03,404.37195.7094.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,744.61386.0089.7 %5.079.502.8596.4 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก778,934.884,638.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,758.301,841.0051.0 %5.0860.32118.1886.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,199.29294.0090.8 %5.0650.94209.1067.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,395.055,081.00-15.6 %0.0757.10271.5664.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก8,861.4331,392.37-254.3 %0.02,058.341,197.5941.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,744.936,061.00-27.7 %0.0817.711,298.24-58.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก5,053.891,635.7567.6 %5.0483.67109.5177.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก7,448.1618,987.18-154.9 %0.01,659.00127.0292.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก14,831.0312,020.7618.9 %5.02,360.28780.9066.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก4,124.002,827.0031.5 %5.0704.51777.80-10.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,539.057,689.00-69.4 %0.01,088.51370.5066.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก4,043.312,813.0030.4 %5.0898.3657.0493.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก5,203.445,220.00-0.3 %0.01,145.58172.5684.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก5,038.556,412.00-27.3 %0.0743.031.9099.7 %5.0
สพ.พิษณุโลก28,432.999,188.0067.7 %5.0548.21147.2573.1 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 119,086.75122,978.01-3.3 %0.01,851.251,189.5035.7 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 81,149.8371,581.4611.8 %5.01,459.72719.4450.7 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก28,586.8324,612.9413.9 %5.0875.49427.6751.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,710.3417,788.01-13.2 %0.02,800.19780.1772.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,193.80640.0080.0 %5.0651.1588.4286.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก4,094.382,560.0037.5 %5.0974.4154.0694.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก23,747.4917,559.0026.1 %5.02,164.28558.5074.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,635.831,956.0046.2 %5.0689.17124.0082.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,828.732,820.0058.7 %5.01,487.84245.4983.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,996.072,109.0047.2 %5.01,002.260.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,374.173,681.0015.8 %5.0898.3530.1696.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)19,851.7211,217.0043.5 %5.03,323.81125.0296.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 145,743.0112,858.0071.9 %5.01,169.4481.5293.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 220,341.6513,246.9234.9 %5.02,588.76164.9193.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 327,546.5614,860.0046.1 %5.02,024.45159.6692.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 785,062.645,867.2693.1 %5.0357.53295.0017.5 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล33,239.0411,021.8466.8 %5.0314.46358.88-14.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก83,277.8133,701.5159.5 %5.01,776.71193.5289.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว21,095.1810,950.0048.1 %5.0841.99245.7070.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก132,635.5931,087.5976.6 %5.01,039.0773.0493.0 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก374,373.7815,505.0095.9 %5.04,804.5838.8199.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก26,387.011,324.8495.0 %5.0933.4355.2994.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย17,544.198,611.5650.9 %5.01,014.8050.6495.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก16,267.3737,009.00-127.5 %0.02,323.831,348.1542.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก19,358.6419,805.00-2.3 %0.03,427.50145.0095.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก20,506.865,416.0073.6 %5.02,410.9685.4996.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,726.711.00100.0 %5.01,390.46260.7781.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก29,179.0614,742.7249.5 %5.02,017.43277.4286.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,674.192,820.0023.2 %5.0860.33298.6965.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,974.1010,076.00-102.6 %0.01,231.54168.7186.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,815.21912.0067.6 %5.01,272.351.9599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,366.961,304.0061.3 %5.0464.5664.1986.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 658,740.8544,492.1324.3 %5.011,520.109,310.0319.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก61,554.643,586.0094.2 %5.012,221.423,289.6573.1 %5.0
รวม 3,656,012 1,154,206 68.43 % 146,731 42,020 71.36 %