จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,781.691,243.0055.3 %5.0447.4599.5777.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,956.712,539.0014.1 %5.0543.7384.6184.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,110.382,866.007.9 %3.5599.5752.0491.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร24,581.7916,747.0031.9 %5.02,710.35331.0087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,096.631.00100.0 %5.0200.9734.2083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,843.131,193.0069.0 %5.0273.23148.9545.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,798.731,047.0072.4 %5.0368.7799.4773.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,832.421,463.0061.8 %5.0222.38126.3943.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,327.251,063.0075.4 %5.0314.25173.0044.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก4,290.49776.0081.9 %5.0251.2072.4071.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน4,295.39824.0080.8 %5.0201.3467.7366.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,412.57536.0087.9 %5.0178.66121.5032.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,026.34577.0085.7 %5.0221.1754.5675.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,357.703,851.0011.6 %5.01,055.961,345.47-27.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,816.761,885.0050.6 %5.0633.11753.42-19.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,563.402,549.0028.5 %5.0637.61205.2567.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,462.431,572.0054.6 %5.0561.54462.6517.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,188.462,678.0048.4 %5.01,374.61883.7035.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,514.924,273.00-69.9 %0.0504.51446.2611.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,918.331,990.0059.5 %5.01,132.02626.6044.6 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร4,357.664,304.001.2 %0.5860.27130.2284.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร7,234.487,838.00-8.3 %0.01,379.23242.4982.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,710.371,336.0064.0 %5.0694.650.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,918.35843.0056.1 %5.050.6031.0538.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,811.131,274.0066.6 %5.0732.690.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร3,256.901,377.0057.7 %5.0523.51179.3865.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,798.483,790.000.2 %0.5846.780.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร13,669.697,719.2043.5 %5.01,230.73443.2064.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร7,959.288,017.00-0.7 %0.01,360.21958.5529.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,493.362,415.0030.9 %5.0732.69122.7583.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร340,955.1314,185.7595.8 %5.0123,880.30100.0799.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,857.002,790.1027.7 %5.0694.65190.0072.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร12,375.422,880.0076.7 %5.0903.83375.5058.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,902.364,520.007.8 %3.51,055.9680.5092.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร3,800.902,543.0033.1 %5.0846.78144.7382.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,099.366,481.00-109.1 %0.0580.5650.5091.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร12,265.872,795.0077.2 %5.0751.70218.5070.9 %5.0
รจจ.พิจิตร 41,113.2733,319.0919.0 %5.0742.81306.3558.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,672.841,357.0049.2 %5.0447.45110.2775.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,431.572,204.5035.8 %5.0694.65252.4963.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,233.521,254.6061.2 %5.0430.8196.2377.7 %5.0
สปส.จ.พิจิตร7,536.196,828.399.4 %4.5903.83286.6068.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,817.355,223.22-36.8 %0.0846.81363.8457.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,519.525,106.62-13.0 %0.0770.7271.6390.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 123,558.2116,315.7630.7 %5.01,197.96106.2691.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 232,689.7813,736.3458.0 %5.01,305.66341.8273.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,741.605,374.136.4 %3.0317.03182.3842.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร24,366.1313,621.0044.1 %5.0720.24516.2528.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร11,828.737,888.0933.3 %5.0493.7037.3392.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร136,642.1434,767.5874.6 %5.0887.76459.3248.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร11,139.7822,935.00-105.9 %0.01,711.59928.9945.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,628.511,695.5053.3 %5.0656.65115.0882.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)230,681.007,140.0096.9 %5.084,328.220.00100.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,883.14473.0083.6 %5.0549.47210.7561.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร18,850.9921,589.01-14.5 %0.03,794.355,075.90-33.8 %0.0
รวม 1,100,976 325,610 70.43 % 165,334 18,920 88.56 %