จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,571.25994.0072.2 %5.0533.8267.6387.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์22,818.7314,810.2435.1 %5.081.9557.0030.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์7,360.544,077.4044.6 %5.0185.0628.9984.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์6,204.904,241.4831.6 %5.0895.12275.8569.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,535.672,295.0035.1 %5.0800.4145.3394.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์14,317.4010,702.0025.3 %5.02,947.55820.4172.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์5,289.110.01100.0 %5.0422.4361.1785.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,752.011,152.0075.8 %5.0442.2945.3489.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,652.24898.0084.1 %5.0285.92122.1557.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,837.08600.0084.4 %5.0416.35128.8969.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน5,032.081,029.0079.6 %5.0364.3557.0184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,618.49732.0084.2 %5.0368.3443.7088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,354.14663.0084.8 %5.0523.3799.5581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,184.811,185.0071.7 %5.0326.82130.6860.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,653.32162.0095.6 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ5,123.66132.0097.4 %5.0344.05114.9866.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง4,275.25650.0084.8 %5.0329.698.1897.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์6,118.243,752.0038.7 %5.01,421.57904.4036.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,555.014,145.7625.4 %5.01,218.391,009.3017.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,597.992,240.0037.7 %5.0838.080.01100.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์4,042.621,132.0072.0 %5.0704.97128.2581.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์10,084.143,458.0065.7 %5.02,123.88958.7254.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,036.572,943.00-44.5 %0.0517.26103.5180.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์6,229.362,857.7454.1 %5.01,503.64193.3087.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์3,579.934,452.00-24.4 %0.0752.97411.6645.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์14,644.3015,545.00-6.2 %0.01,373.2329.4297.9 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์82,990.6636,119.4056.5 %5.0696.66308.6055.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 13,789.6418,437.00-33.7 %0.04,502.163,613.8019.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์4,049.983,305.4018.4 %5.0952.1771.6392.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,895.551,200.0036.7 %5.075.5995.66-26.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,749.171,332.0064.5 %5.0895.130.01100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,984.13934.0476.6 %5.0685.95213.3368.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์5,263.644,884.187.2 %3.51,028.23365.4464.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์11,290.037,319.5235.2 %5.01,503.63836.0244.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์6,108.637,265.20-18.9 %0.01,062.41382.3464.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์7,294.513,836.3247.4 %5.01,161.350.01100.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์14,361.0513,977.382.7 %1.01,049.97105.4590.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์12,043.093,137.7073.9 %5.0723.98389.3546.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,749.015,903.00-2.7 %0.0990.21468.9052.6 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์7,345.415,129.8830.2 %5.01,902.97538.3771.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,862.872,131.8068.9 %5.0952.17118.7587.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์6,471.984,445.0031.3 %5.0598.250.01100.0 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์8,927.743,110.0065.2 %5.02,060.57368.6082.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์62,083.4447,482.8623.5 %5.01,275.141,029.4519.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,394.051,686.0061.6 %5.0609.89127.6779.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์5,068.023,331.1234.3 %5.0909.73148.3883.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,557.842,113.0053.6 %5.0819.42144.8382.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ�5,982.155,015.3416.2 %5.0997.0098.8990.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์5,667.732,093.6363.1 %5.01,180.37513.8856.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์17,488.3610,681.3038.9 %5.05,363.89277.1694.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)21,675.2811,672.8946.1 %5.02,740.78226.3491.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 131,251.1720,131.3835.6 %5.01,596.3364.7195.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 218,040.6612,484.0030.8 %5.01,776.06195.7089.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 325,784.6415,113.6041.4 %5.01,838.68457.6775.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์37,950.126,682.0082.4 %5.0365.11229.7037.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,807.667,741.80-61.0 %0.0327.450.01100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์225,899.7847,279.0079.1 %5.01,824.67373.8779.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์27,666.380.01100.0 %5.01,115.850.01100.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์43,391.5412,931.4870.2 %5.0837.4943.7294.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน43,840.1219,336.0055.9 %5.0944.671,187.50-25.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี23,171.9916,522.4028.7 %5.01,100.50245.6077.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์14,209.7627,970.40-96.8 %0.02,619.00943.3364.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,748.423,773.4620.5 %5.0952.53481.8249.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,849.661,649.0042.1 %5.0685.95357.7447.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์28,678.486,150.0078.6 %5.06,012.1413,305.92-121.3 %0.0
รวม 1,025,853 489,157 52.32 % 76,951 34,176 55.59 %