จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี3,084.30587.0081.0 %5.0426.2951.3088.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,533.867,800.0046.3 %5.065.6459.629.2 %4.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,792.896,761.99-41.1 %0.0730.53123.3583.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,618.211.00100.0 %5.0711.53103.6085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี25,561.8523,330.708.7 %4.02,792.82476.9082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี5,193.632,818.0045.7 %5.0331.5772.2078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,315.731,860.0056.9 %5.0279.67176.7036.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,022.331,096.0078.2 %5.0320.2644.7486.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,493.67755.0083.2 %5.0319.1458.0081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,471.20554.0087.6 %5.0300.9796.9967.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,049.80417.0091.7 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,296.84600.0086.0 %5.0495.61109.9577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง5,124.47453.0091.2 %5.0265.3073.3472.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,175.68256.0093.9 %5.0120.2057.0052.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,669.876,026.7430.5 %5.01,510.19990.8234.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี5,280.521.00100.0 %5.01,072.83517.9951.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,610.08690.0080.9 %5.0711.54263.1463.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,445.651,765.0048.8 %5.0407.27285.0030.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี7,467.914,845.0035.1 %5.02,099.681,075.8148.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 108,711.0810,037.00-15.2 %0.02,357.95306.0587.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,654.295,000.00-36.8 %0.0532.59317.3040.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,861.402,858.3941.2 %5.01,768.23813.2054.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,253.822,908.7744.6 %5.01,320.04352.1173.3 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,899.912,979.0023.6 %5.0844.64176.7079.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 12,267.2215,144.48-23.5 %0.01,529.58242.2584.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,718.962,886.8038.8 %5.01,110.86228.6979.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,801.045,375.637.3 %3.51,436.1079.8694.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,988.9415,293.414.4 %2.04,939.09736.5285.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 714,766.5414,296.853.2 %1.53,725.511,425.5761.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี5,960.921,431.0076.0 %5.0806.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,580.791,954.3245.4 %5.0597.43293.5550.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,390.144,922.8723.0 %5.0941.80133.0285.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,842.6554,710.00-836.4 %0.01,434.141,205.0016.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี4,139.453,416.0017.5 %5.0863.66243.3771.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี4,048.281,394.0065.6 %5.0925.43167.3181.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี8,902.1115,284.04-71.7 %0.01,427.8719.3598.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,929.382,230.0081.3 %5.0635.45115.3481.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี4,108.21277.0093.3 %5.0844.64199.5076.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,487.160.00100.0 %5.0958.7487.9590.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,083.433,739.0038.5 %5.01,320.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี5,709.774,057.2028.9 %5.0920.6934.3396.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี30,328.915,995.0080.2 %5.01,039.44365.6564.8 %5.0
สพ.ราชบุรี52,256.7130,889.0140.9 %5.01,039.44110.2589.4 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 130,262.8556,515.5656.6 %5.01,673.4113,393.10-700.3 %0.0
รจก.เขาบิน 132,734.30197,969.00-49.1 %0.01,805.061,021.2543.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,913.580.00100.0 %5.0445.2975.6883.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,314.623,902.5226.6 %5.01,053.82238.1777.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี16,840.0228,966.79-72.0 %0.01,227.4057.0095.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี10,720.513,014.4071.9 %5.0692.51219.0468.4 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,479.254,260.0334.3 %5.01,053.80451.2557.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,820.09805.0083.3 %5.01,110.86379.5065.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,017.344,068.00-1.3 %0.01,089.77357.2567.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี38,152.0218,515.7351.5 %5.04,257.52478.9688.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,994.625,743.43-15.0 %0.01,271.33240.0481.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)12,157.618,975.0026.2 %5.03,799.12299.9592.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 152,549.2917,627.5966.5 %5.01,603.55261.2583.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 210,171.069,949.492.2 %1.0990.09107.6789.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,647.054,562.0019.2 %5.0316.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบ137,592.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 211,137.708,764.0121.3 %5.0606.5275.7787.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม46,000.8523,003.0050.0 %5.01,054.08227.5078.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี38,091.7543,573.00-14.4 %0.0861.04244.0071.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบ16,112.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ19,994.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5565.821,158.10-104.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง28,228.128,618.0069.5 %5.0110.79609.56-450.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี13,979.5416,470.63-17.8 %0.02,018.471,448.7528.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี11,642.6112,107.26-4.0 %0.02,394.38141.3694.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,230.221,521.0052.9 %5.01,272.44249.7180.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี133,185.3098,421.6426.1 %5.01,435.14135.8190.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,395.833,732.0015.1 %5.01,067.03292.1372.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,217.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5521.37315.8439.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี25,959.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,483.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 1,076,165 848,782 21.13 % 78,358 34,825 55.56 %